Logo

Trăieşte azi ca şi cum ai muri mâine!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 23520 times
Trăieşte azi ca şi cum ai muri mâine!  Image

Trăieşte azi ca şi cum ai muri mâine!

RO
Am căutat printr-un rezumat al unui articol ce spune: ’Când te respecţi pe tine, toată lumea te va respecta’, este acelaşi lucru ca atunci când te respecţi sau ai grijă de tine, alte persoane vor avea şi ele, la rândul lor, grijă de tine. Un cuvânt scurt al cărui înţeles m-a învăţat lucrurile de bază, că pentru început cel mai bun lucru este să ţină la ei, să respecte aşa cum îi respectăm pe alţii. Când ne respectăm şi avem grijă de noi, indirect, atunci chiar nu avem de ce ne teme.

Crede în propriul tău potenţial de a construi caracteristicile altuia, deoarece, practic, totul depinde de ideea creierului. Dacă îţi faci sugestii pozitive, atunci lucruri bune ţi se vor întâmpla. Grija, respectul, încrederea şi desigur răbdarea, sinceritatea, nedisperarare aşa uşor şi cel mai important lucru - dragostea pentru ceea ce facem, oricât ar fi de greu şi de dificil.

Totul este construit din dragoste şi sinceritate, cu siguranţă va avea un impact pozitiv şi în viitor. Baza acestui lucru este elaborată şi trăiesc cât de bine se poate. În principiu, ca un om normal care are dezavantaje şi este conştient şi de propriile avantaje, există momente când timpul scade încrederea, problema vine asiduu şi afacerea care este dificil de controlat. Deşi nu poate fi negat şi s-a întâmplat vieţii mele, doar atunci voi putea să mă uit în oglindă cu spatele la ţelurile mele iniţiale. Scopul vieţii mele a fost îndeplinit încă de la început.

Multe obstacole, multe procese şi, desigur, multe soluţii. Fiecare problemă cu care am de-a face, oricare i-ar fi dificultatea, există cu siguranţă o iniţiativă pentru rezolvarea ei. Lecţia cea mai importantă a fiecărei probleme este cum să profiţi de ea. Îndemânatic în orice situaţie pentru a rezolva problema rapid şi eficient. Când eşti obosit în orice aventură, dar totuşi găseşti soluţia potrivită, ce evocă propriul meu spirit de singurătate. Cultiv spiritual părinţilor şi tuturor persoanelor apropiate mie. Când simt că am eşuat, şi alţii vor simţi la fel.

Bunul privat este persoana care poate aduce fericire vieţii lui şi vieţilor altora. Visele pe care le-am avut au fost propria mea sursă. Totul a început de la un vis. Sunt sigur, de fapt, că Dumnezeu acceptă ideea că visele vor deschide uşa, apoi visul este un viitor vast şi frumos, chiar mai frumos decât ne-am putea imagina. Nu este aşa uşor de dobândit, trebuie efort, transpiraţie şi timp. Dar acolo este magia.

Desigur, Dumnezeu nu doarme niciodată. El este Atotvăzător, Atotştiutor. Profet a ceea ce încercăm, Atotştiutor la ceea ce ne aşteptăm şi este conştient de ceea ce sacrificăm. Totul se va întoarce la noi, care mai târziu va fi ales. Viaţa este plină de eforturi, nu întotdeauna fiind în top, dar nici dedesubt. Binevoitor la favoruri, desigur toate vor fi mai perfecte.

Viaţa durează doar un timp, dar priviţi la următoarea frază: ’Urmăreşte aventurile zilnice ca şi cum ai trăi o veşnicie şi aventurile tale ca şi cum ai muri mâine’. Asta înseamnă să trăieşti în aventura vieţii, care ar trebui echilibrată cu viaţa eternă în Rai. Nu contează cât de mult urmărim afacerea lumii, însă fără controlul Creatorului ar fi la fel ca legumele fără sare. Nu este niciun gust, fără aromă.

Va urma...

Autor: Pieter  - Indonezia / Friendship Experiment

Traducător: Andrei Ioniţă

EN
I’ve skimmed through a brief article which reads, ’When you respect yourself, everyone will respect you too, which is the same meaning as when you respect or care for yourself, other people will always care about you. A short word meaning that it taught me the basic things that are best done first is to care for themselves, appreciate it as we respect others. When we respect and care for themselves, indirectly itself, we believe against all the potential that is waiting to be dug deeper.

If we believe in our ability, then there really is nothing to fear. Believe in your own potential to build one’s personal characteristics, because actually all depends on the suggestion of the brain. Make positive suggestion, then positive things also obtained. Caring, respect, trust, and of course, patient, sincere, not easy to despair, and the most important is to love what we do, whatever it is heavy and difficult.

Everything is constituted with love and sincerity, it will certainly have a positive impact in the future as well. The basics of this nature are being elaborated and I live as well as possible. But basically, as an ordinary man who has shortcomings as well as its own advantages, there are times when a time is decreasing confidence, the problem comes relentless, and the busyness that is difficult to control. Although it cannot be denied and this happened to my life, then I can only look in the mirror at the back of my initial goals. The target of my life has been implementing since the beginning.

Many obstacles, many trials and of course many solutions. Each problem that I face, whatever the difficulty, there is definitely for resolution of such problems. The important lesson of each problem is how to take advantage of it. Deft in any order to resolve the issue resolved properly and quickly. Not easy to despair of my personal one as well. When you’re tired in every affair and yet also get the best solution, which evokes the spirit of self alone my own. I cultivate the spirit of my parents, my family, and all the people closest to me. When I feel like a failure, others will feel that way.

Private good is the person who can give happiness to his life and the lives of others. The dreams I had was my main capital. It all started from a dream. I am sure, in fact God is embracing the dreams will open the door and then the dream is so vast and beautiful future, even more beautiful than what we imagine. It is not easy to achieve, need to struggle, sweat, and time. But that’s where the magic.

Sure, God never sleeps. He is All-Seeing, All-Hearing, All-Knowing. Seer of what we try, All-Hearing what we expect, and is aware of what we sacrifice. All will be back to our own, that would later be picked. Life is full of struggles, not always being on top, sometimes have below. Grateful for favors, surely all would be more perfect.

Life is just a while, but look at the following sentence ’Pursue every worldly affairs as if you live forever, and pursue your affairs as if you die tomorrow’. That is, living in the world’s affairs should be balanced with eternal life in Heaven will be. No matter how hard we pursue the business world, but do not have a handle on the Creator, the same like vegetables without salt. There is no taste, bland.

To be continued...

Author: Pieter  - Indonezia / Friendship Experiment

Share it!
Tags: respect, incredere, viitor, viata


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.