Logo

Reformarea administratiei

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 7105 times
Reformarea administratiei Image

Reformarea administratiei

RO
Administraţia publică din Nepal este încă în aşteptare. Ministrul Administraţiei Generale din Nepal - Lal Babu Pandit - a jurat să formeze în sfârşit o administrare publică şi, conclusiv, să însărcineze administraţia respectivă să fie responsabilă pentru întrebările publicului în general.

Vorbindu-le muncitorilor civili la Kathmandu, Nepal, Domnul Pandit a zis că realizarea acestor programe speciale sunt ţinute mai mult comparative şi cu o conduită bazată pe merit, fără constrângerile altor factori politici - aceste facilităţi vor intra în joc în sfârşit, făcând serviciile publice mult mai eficiente.

El a mai zis că muncitorii civili angajaţi în momentul de faţă ar trebui să lucreze într-o manieră mai transparentă şi să păstreze o energie care să ducă la crearea unui aspect mai metodic a unei unităţi care serveşte ca exemplu pentru Guvern. La întâlnire au fost prezenţi şi oficialii de nivel înalt care, cu un ton susţinut, au declarat că reformarea sistemului administrativ curent ar trebui făcută într-o manieră sistematică.

Marile plângeri făcute de public se referă la alocarea de sisteme greşite, implementarea birocraţiei şi cererile de calificare incorecte ale angajaţilor. Din moment ce corupţia încă există, oamenii au început să o considere un factor inevitabil, fie că are loc la scară mică sau la scară mare, care nu poate fi prevenit încă în totalitate. Însă, lumea trebuie să se calmeze, deoarece oficialii se concentrează să respecte conduita şi să facă o administraţie formală şi ordonată.

Cum discuţiile cresc despre acest subiect, Secretarul de Stat, Leelamani Poudyal, a adăugat că Guvernul a început să compenseze provizii în toate cele 8 birouri pentru a extinde sistemul curent, făcându-l mai operativ şi poate chiar lipsit de erori. Cu introducerea noului sistem automatizat în birouri, se zice că acesta va uşura munca în toate ramurile ministerului.

Va urma...

Autor: Radha - Nepal

Traducător: Alexandru Donis

EN
Public administration of Nepal still being in limbo, Minster for General administration at Nepal – Lalibabu Pandit has made a vow to finally form the much awaited public administration and conclusively amending the concerned administration to be responsible for questions of general public.

Speaking at a foundational function of civil servants at Kathmandu, Nepal Mr. Lalibabu Pandit stated that the constructions of these special programs are being held more comprehensively and with a meritorious conduct, without the constraints of other political factors - these facilities will finally come into play thus, making the public services more efficient.

He also stated that currently employed civil servants should perform a more transparent practice and keep an energy which in-turn leads to get a more methodical aspect of a unit – which serves as a whole trademark of Government. Retired high level officials were present in this meeting as well – and they with a supportive tone, stated the reformation of current public administration should be systematically done.

The major complaints stated by the general public are allocated to wrong implementation of bereucracy and incorrect qualifications requirement for the same. While the common agenda of corruption is still there, people have started to place it as an inevitable factor and be it in a small scale or large scale – it still cannot be fully prevented. Rest assured, the current focus is set on meeting the conducts of new administration and making it formal and orderly.

With the raise in issue of this hot topic, Chief Secretary Leelamani Poudyal also added that the government has already started to make compensation provision in all of the eight offices to expand the current system of ministry – making it more operative and perhaps error proof. With the introduction of new automation system at the office, it is said to be go flowing through other branches of ministries.

To be continued...

Author: Radha - Nepal

Share it!
Tags: Nepal, administratie, muncitori, factori


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.