Logo

Provocările – o lecţie de viaţă pentru mine

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 15715 times
Provocările – o lecţie de viaţă pentru mine Image

Provocările – o lecţie de viaţă pentru mine

RO

Continuarea articolului

Am fost o persoană căreia îi plăceau provocările. Această provocare va fi o lecţie de viaţă pentru mine. Experienţele de mare preţ nu pot fi înlocuite cu valoarea lor. Experienţa care îmi va susţine viaţa o va face şi mai bună. Această experienţă care va continua să mă încurajeze să îmi fac munca. Munca e cea mai bună, care poate fi distractivă şi poate deveni o lecţie pentru alţii. Cum poţi adresa o discuţie în viaţa reală depinde de tine şi de caracterul acelei persoane. Fiecare persoană are modul ei. Cel mai important este modul cum ajungi la ea şi cum ne bucurăm de fiecare detaliu.

Continuă să lupţi şi să munceşti. Viaţa constituie o alegere. Dacă alegem să stăm pe calea cea dreaptă, cu toate conflictele din ea, atunci Dumnezeu binevoieşte, aceasta e calea către adevărata frumuseţe a vieţii. Cine sunt eu? Şi ce am pe acest pământ? Aceasta este întrebarea pe care mi-o pun adesea în mintea mea, aşa că, dacă ne uităm din nou la întrebarea pusă anterior despre: ’Cine sunt eu’, răspund doar prin simplul fapt că am fost emoţional, ştii de ce acest răspuns? Asta vom discuta acum.

Persoanele care sunt reţinute emoţional sunt persoane bune şi s-au gândit în timp la problema opusă, dacă cineva are emoţii incontrolabile, atunci clătinarea lui nu va face altceva decât să îl pună faţă în faţă cu problemele prin care a trecut.

Emoţiile sunt importante pentru noi care încă mai învăţăm, învăţăm şi iar învăţăm o viaţă întreagă, emoţiile pot fi controlate odată cu maturitatea pe care o dobândim din experienţa variată, fie ea bună, fie rea. ’Emoţia este doar un aspect al personalităţii unei persoane care încă este în formare’.

Ca o persoană care nu are mulţi prieteni sau cunoştinţe, prima oară am urât persoanele care aveau un proiect sau un loc de muncă interesant datorită relaţiei bune stabilită de către angajator. Impresia nu este tocmai una corectă pentru mine că, în ochii egoismului meu, te consideră mult mai competent decât sunt eu dacă ar lucra la un proiect. A durat ceva timp până să înţeleg că rezultatul final este spectaculos, dar nu întotdeauna cel mai important; procesul demersului poate fi la fel de important; un proces ce funcţionează cum trebuie poate fi la fel de important. În cazul nostru, alegerea prietenilor, cunoştinţelor sau a rudelor ca primul furnizor este o chestiune de caracter practică.

Cu tot felul de presiuni existente înainte de ziua cea mare, ultimul lucru pe care îl vrem este să mergem la o petrecere aglomerată de nuntă şi apoi să aliniem zeci de broşuri de furnizori pentru a le compara serviciile. Analizarea paralizantă este una din slăbiciunile mele în faţa străinilor, dar cred că a luat o întorsătură familiară, care este singura reacţie ce trebuie înţeleasă.

O altă chestiune ce trebuie luată în considerare este problema flexibilităţii. Cu părinţi ce te sâcâie în legătură cu detaliile invitaţiilor, suvenirurilor sau cu ce este admisibil şi tabu în pozele de dinaintea nunţii. Ar fi mult mai uşor să ne sâcâim prietenii sau rudele care reprezintă familia pentru noi.

Nu numai în comunicare, flexibilitatea este aplicată şi în determinarea preţului. La momentul actual, preţul standard e furnizorul în general, procesul de negociere nu intră totuşi. Avem un ’preţ de prieten’ şi un prieten sau o rudă care nu a înţeles că clientul insistă în a deschide preţul la jumătatea lui. Ăsta este şi modul prin care ne implicăm rudele şi prietenii în pregătirea pentru nuntă.

Încă o dată: Munca este şi ea importantă şi nu vom putea fi forţaţi să o folosim drept furnizor dacă rezultatul final nu este pe placul nostru. Dar până acum ne simţim satisfăcuţi cu rezultatul general al muncii lor şi ne simţim satisfăcuţi şi datorită faptului că procesul merge destul de bine şi fără prea multe certuri.

Autor: Pieter  - Indonezia

Traducător: Andrei Ioniţă


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail pieter@zappernews.ro

EN
I was a person who likes the challenge. This challenge will be a life lesson for me. Valuable experiences cannot be replaced by its value. Experience that will sustain my life, make it better. This experience, too, who will continue to encourage me to produce works. Works best, which can be enjoyed and used as a lesson for others. How to address a problem in real life depends on yourself and the character of the person. Each individual has their own way. Most important is the way through it and how we enjoy every detail.

Keep fighting and working. Life is a choice. If we choose to stay on the right path with all the struggle, then, God willing, that’s the way that leads us to the true beauty of life. Who am I? and for what I have in this world? that’s the thing that I often ask myself why the question whether it can comes to mind as I was, so when we look again to the question posed earlier about ’who am I?’ can be answered only simple fact I was emotional, you know why the answer as it? that we will discuss now.

People who are emotionally restrained then she is a good person and have thought while the opposite problem if someone has uncontrolled emotions then shattering him actually to undergo what he faced. Emotions it is important for us who are still learning, learning and learning will be a life, emotions can be controlled with maturity that we can from a variety of experiences whether it’s good or bad experience. ’Emotion is an aspect of one’s personality is still forming who he was looking for’.

As a person who does not have many friends or acquaintances, first I hated once when I saw the people who got a project or job which is interesting because of the good relationship that has been established by the employer. The impression is very unfair to me that, in the eyes of my selfish, consider yourself far more competent than they are to work on the project. Was some time before I understood that the end result is spectacular not always the most important; good running process can be just as important. In our case, choosing friends, acquaintances, or relatives as the first vendor is a matter of practicality.

With all sorts of pressures that exist before the big day, the last thing we want is to go to a crowded wedding fairs and then line up a dozen brochures vendors to compare their services. Analysis paralysis is one of my weaknesses so many options in front of strangers, and I think it turned to something familiar is the initial reaction can be understood.

Another thing to be considered is the issue of flexibility. With so nagging parents about the details of the invitation, souvenir, or what is permissible and taboo in the pre-wedding photos, would be more convenient for us to ’nagging’ own friends or relatives who are familiar with us.

Not only in communication, flexibility also applies in determining the price. After know the standard price in the vendor in general, the bargaining process is not held tough. We got a ’friend price’ and a friend or relative who did not get the client continues to insist on half of the price bid opening. So that’s roughly how we also involve the relatives and friends in preparation for our wedding.

Once again: The work is also important, and we will not be forced to use them as a vendor if the end result is bad. But so far we felt quite satisfied with the overall results of their work, and we are also satisfied because the process is also running well without a lot of unnecessary hassles.

Author: Pieter  - Indonezia/ Friendship Experiment

Share it!
Tags: provocari, munca, rude, prieteni, familie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.