Logo

Prietenul de lângă tine

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 23254 times
Prietenul de lângă tine Image

Prietenul de lângă tine

RO
La 11 pm, mulţi dintre noi nu eram gata cu înregistrarea şi mulţi nu aveam camere unde să stăm. Am fost într-o tabără în care absolvenţii de universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior din diferite părţi ale ţării au trebuit să fie instruiţi cu privire la rezistenţa lor fizică şi emoţională. Au fost, de asemenea, străini printre noi. A fost obligatoriu şi a trebuit să stăm la tabără fix trei săptămâni.

În tabără au fost oameni de tot felul: bărbaţi şi femei, înalţi şi scunzi, bogaţi şi săraci; şi toţi eram străini, unul şi unul. Într-un mod barbar, am fost lăsaţi singuri în sala de înregistrare. Câţiva dintre noi au găsit nişte saltele pe care să se întindă. Mi-am deschis geanta, am scos pătura mea din pânză, am pus-o pe podeaua rece şi m-am pregătit să dorm. Picioarele lor treceau pe lângă mine. Cred că am acţionat la timp. Alţii erau în căutarea oricărui spaţiu disponibil în care să se întindă. Ce bucurie!

Dis-de- dimineaţă, la aproximativ 4:30, am fost treziţi de zgomotul care ne-a devenit familiar în următoarele trei săptămâni. Era chemarea noastră pe domeniu. Am mormăit. Eram încă în aşteptare, spre deosebire de ceilalţi, care şi-au terminat înregistrarea. Apa era limitată. Am găsit un pic să ne spălăm pe dinţi. Corpul meu avea nevoie de-o baie. Ne-am dus pe domeniu şi cu greu auzeam ceea ce ni se spunea. Exerciţiile de dimineaţă au inclus rugăciuni, cântări de tabere şi imnuri, oferind anunţuri şi exerciţii. Dintr-o dată, un strigat ca de ’şarpe’ a provocat o agitaţie şi unii oameni au fugit. Nu am fost siguri dacă a existat într-adevăr un şarpe.

În tot acest timp, nu mi-am făcut niciun prieten. Nimeni nu a ajuns afară. Nimeni nu părea să aibă grijă. Apoi l-am întâlnit pe Chuks! Chuks era din est; eu din sud. După ce s-a uitat după un spaţiu pentru pat fără niciun rezultat, Chuks a venit să-mi ceară ajutorul. M-am mutat din cameră în cameră. Peste tot era plin; nimeni nu a oferit un spaţiu. În cele din urmă, după ce ocupanţii uneia dintre camere au mormăit pe motiv că încăperea era şi aşa plină, mi s-a oferit un spaţiu, dar nu şi paturi.

Nu am fost sigur unde era coada pentru obţinerea de saltele sau care camere erau neocupate până l-am întâlnit pe Chuks. El doar stătea în picioare şi am mers până la el. Şi-a fost persoana potrivită! El a găsit un spaţiu în care ne-am putut adăposti. Împreună am găsit un pat supraetajat abandonat, deteriorat un pic, şi ne-am amenajat o cameră. Patul nu a fost stabil pe tot parcursul perioadei de tabără. Într-adevăr, uneori ne gândeam că o să se prăbuşească, dar nu s-a întâmplat aşa. Bucuria de a fi prietenul şi partenerul lui Chuks a făcut restul şederii noastre în tabără o experienţă interesantă, într-adevăr.

Astăzi, prieteniile nu sunt întotdeauna formate prin întâlnirile fizice. Prieteniile virtuale sunt create on-line prin intermediul reţelelor de socializare şi bloguri şi inspirate de postări şi comentarii. Astfel de interacţiuni şi obligaţiuni pot dura o viaţă întreagă.

Astfel, pe Zappernews.com, va urăm bun venit în această campanie a prieteniei din luna iunie! Să vă auzim gândurile de prietenie şi să ne conectăm de peste tot unii cu alţii. Chiar aici, pe Zapppernews.com, puteţi găsi prietenul de lângă voi. Împărtăşiţi experienţele voastre de prietenie - bune sau rele; scoateţi la suprafaţă trăirile voastre interioare şi întrebările voastre. Va fi de vis. Să înceapă campania prieteniei!

Autor: Tubonemi - Nigeria


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail tubonemi@zappernews.ro

EN
By 11 pm a lot of us were not done with the registration and we had not been given rooms to stay in. We were at a camp where graduates from universities and other higher institutions from different parts of the country had to be trained on physical and emotional endurance.

There were also foreigners among us. It was compulsory and we had to be at the camp for three straight weeks. There were all kinds of people at the camp: male and female, tall and short, rich and poor; and we were all strangers, one to another. Cruelly, we were left to ourselves in the long registration hall. A few of us found some lame looking mattresses to lie on. I opened my bag, brought out my covering cloth, lay it on the cold floor and prepared to sleep. Legs kept brushing past me. I think I acted on time. Others were searching for any available space to lie on. What a welcome!

Early in the morning at about 4.30 am we were woken by the beagle that we would soon become familiar with for the next three weeks. It was summoning us to the field. We grumbled. We were yet to settle down unlike the others who had finished their registration. Water was scarce. I found a little to brush my teeth. My body begged for a bath. To the field we went and could hardly hear what was being said. Morning drills included prayers, singing of both the camp and national anthems, giving of announcements and exercises. Suddenly shouts of “snake” caused a stir and some people fled. We were not sure if there really was one.

All this time, I had not made any friends. No one reached out. No one seemed to care. Then I met Chuks! Chuks was from the East; I was from the South. After looking for a bed-space to no avail, Chuks came to my rescue. From room to room I had moved. Everywhere was full; no one offered a space. Eventually, after much grumbling by the occupants of one of the rooms who claimed the room was full as it was, I was offered a space but no beds.

Alone, I was not sure where the queue was for getting mattresses, or where the unoccupied rooms were until I met Chuks. He was just standing and I walked up to him. And he was the right person! He had found a space we could squeeze into. Together we found an abandoned bunk-bed, screwed it up a bit and had it carried into the room. The bed was never stable all through the camp period. Indeed, at times we thought it was going to collapse, but it didn’t. The joy of friendship and partnership with Chuks made the rest of our stay on camp an interesting one indeed.

Today, friendships may not always be formed by meeting people physically. Virtual friendships are created online through social networks and blogs and inspired by posts and commentaries. Such interactions and bonds can last for a lifetime!

Thus, on Zappernews.com, we welcome you to this friendship campaign in this month of June! Let’s hear your thoughts on friendship and let’s connect with each other from all across the world. Even here on Zapppernews.com you can find a friend around the corner. Share your friendship experiences -good or bad; pour out your heart and your questions. It’s going to be a great time. Let the friendship campaign begin!

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: prieten, tabara, straini, exercitii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.