Logo

Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 39200 times
Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte Image

Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte

RO
Prietenia este un tip de relaţie dintre doi oameni care îşi poartă de grijă unul altuia. Dar o astfel de definiţie seacă nu dă dreptate conceptului de prietenie. Luaţi în considerare aceste exemple: Un prieten este prima persoană pe care doriţi să o contactaţi atunci când auziţi o veste bună. Un prieten vă aminteşte că nu vă plac murăturile în sandwich. Un prieten vă însoţeşte la cele mai plictisitoare comisioane şi le face să pară mai distractive.

Cu alte cuvinte, prietenia este minunată şi multă cerneală a fost vărsată citând virtuţile unei prietenii. Totuşi, asta nu spune că o prietenie este floare la ureche. Este nevoie de timp şi efort, şi uneori se impune ca oamenii să se sacrifice pe ei înşişi în favoarea celuilalt. Dar în schimbul acestui serviciu, un prieten poate furniza un enorm sprijin şi confort atât în vremuri bune, cât şi în cele rele.

V-aţi întrebat vreodată care este esenţa reală a proverbului: ’Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte?’ De fapt, oamenii vorbesc despre adevărata valoare a prieteniei, fără să ştie ce-o reprezintă. Adevărata prietenie este cea în care indivizii nu trebuie să menţină formalităţi cu fiecare dintre ei. A împărtăşi o relaţie de prietenie adevărată este situaţia în care consideraţi persoana cu care vorbiţi un membru al familiei, atunci când relaţia împărtăşită cu el / ea ajunge la un stadiu în care, deşi nu mai corespondaţi de ceva timp, prietenia rămâne neclintită. Cei mai buni prieteni nu trebuie să se întâlnească de multe ori pentru a se asigura că prietenia lor rămâne constantă.

Încrederea dintre cei mai buni prieteni este de aşa natură încât, dacă un prieten trece printr-un necaz, celălalt nu se va gândi de două ori să-i sară în ajutor. În cazul în care legătura dintre doi prieteni este puternică, prietenii adevăraţi pot suporta chiar şi distanţe lungi. Pentru ei, separarea geografică este doar ceva firesc. Aceasta nu le va afecta prietenia. Ei fac din ea un punct de sprijin pentru a rămâne contactaţi, chiar şi atunci când sunt stresaţi din cauza grijilor de zi cu zi.

Adevărata prietenie nu dispare. De fapt, aceasta se sudează odată cu timpul. Adevărata prietenie se bazează pe încredere, inspiraţie şi confort. Cei mai buni prieteni ştiu când o altă persoană este în pericol doar prin ascultarea ei la telefon. Ei pot înţelege chiar şi tăcerea celuilalt.

Prietenii adevăraţi nu se abandonează reciproc atunci când unul se confruntă cu probleme. Ei le-ar înfrunta împreună şi s-ar spriji reciproc, în ciuda intereselor unei terţe persoane. Cei mai buni prieteni nu se analizează reciproc; ei nu trebuie să facă acest lucru. Ei îşi acceptă reciproc atât calităţile, cât şi defectele. Prietenii adevăraţi nu-şi ascund nimic. Îşi cunosc punctele forte şi punctele slabe. Nu ar domina unul pe celălalt. Ei ar respecta individualitatea fiecăruia. De fapt, ar înţelege similitudinile şi ar respecta diferenţele. Cei mai buni prieteni nu comentează şi nu critică relaţia lor şi pot opune rezistenţă în cazul în care cineva face acest lucru.

Prietenii adevăraţi nu sunt oportunişti. Ei nu ajută cu scopul să câştige ceva din asta. Adevărata prietenie este marcată de altruism. Cei mai buni prieteni se sprijină unii pe alţii, chiar dacă toată lumea se opune. Nu este uşor să ai prieteni adevăraţi pentru întreaga viaţă. Dacă aveţi chiar şi un prieten adevărat, consideraţi-vă binecuvântaţi. Ţineţi minte, cei mai buni prieteni sunt de încredere, însă nu toţi prietenii pot fi cei mai buni prieteni. În această lume cinică şi plină de oameni care te înjunghie pe la spate, încă mai există oameni ce pot fi consideraţi prieteni. Ei trebuie să fie recunoscuţi şi respectaţi toată viaţa datorită prieteniei lor.

Adevărata prietenie este, probabil, singura relaţie care supravieţuieşte vicisitudinilor şi necazurilor vieţii. Un amestec unic de afecţiune, loialitate, dragoste, respect, încredere şi bucurii, probabil asta descrie adevăratul sens al prieteniei. Prietenii adevăraţi împărtăşesc interese similare, respect reciproc şi ataşament puternic. Acestea sunt doar trăsăturile generale ale unei prietenii. Pentru a experimenta cu adevărat o relaţie de prietenie, trebuie să existe prieteni adevăraţi, care sunt într-adevăr comori rare.

Va urma...

Autor: Jennifer James - Nigeria

EN
Friendship is a type of relationship between two people who care about each other. But such a dry definition doesn’t do the concept of friendship justice. Consider these examples: A friend is the first person you want to call when you hear good news. A friend remembers that you don’t like pickles on your sandwich. A friend will accompany you on the most boring of errands and make them seem fun.

In other words, friendship is wonderful, and much ink has been spilled in citing the virtues of having friends. That’s not to say friendship is easy, though. It demands time and effort, and it requires that people put someone other than themselves first sometimes. But in exchange for that work, a friend can provide an immense amount of support and comfort in good times and in bad.

Have you ever wondered what the real essence of the saying ’A Friend in Need is a Friend Indeed’ is? People talk about the true value of friendship actually without knowing what it stands for. True friendship is the one, in which the individuals do not have to maintain formalities with each other. Sharing true friendship is the situation, when the person you are talking about is counted as one among your family members, when the relation you share with him/her reaches a stage that even if you don’t correspond for some time, your friendship remains unscathed. Best friends need not meet up often to make sure that the friendship remains constant.

The trust between best friends is such that if one friend falls in trouble, the other will not think twice to help. If the bond between two friends is strong, true friends can endure even long distances. For them, geographical separation is just a part of life. It would not affect their friendship. They make it a point to stay in touch, even in the verge of being exhausted due to the drudgery of everyday life.

True friendship never fades away. In fact, it grows better with time. True friendship thrives on trust, inspiration and comfort. Best friends come to know, when the other person is in trouble, merely by listening to their ’Hello’ over the phone. They can even understand each other’s silence.

True friends don’t desert each other when one is facing trouble. They would face it together and support each other, even if it is against the interests of the other person. Best friends don’t analyze each other; they don’t have to do so. They accept each other with their positive and negative qualities. Nothing is hidden between true friends. They know each other’s strengths as well as weaknesses. One would not overpower the other. They would respect each other’s individuality. In fact, they would understand the similarities and respect the differences. Best friends don’t stand any outsider commenting or criticizing their friendship and they can put up a very firm resistance, if anyone does so.

True friends are not opportunists. They don’t help, because they have something to gain out of it. True friendship is marked by selflessness. Best friends support even each other, even if the whole world opposes them. It is not easy getting true friends for the lifetime. If you have even one true friend, consider yourself blessed. Remember, all best friends are friends, but not all friends can be best friends. In this world of cynics and back stabbers, there are still some people who are worth being friends with. They have to be recognized and respected for being best friends, for the lifetime.

True friendship is perhaps the only relation that survives the trials and tribulations of time and remains unconditional. A unique blend of affection, loyalty, love, respect, trust and loads of fun is perhaps what describes the true meaning of friendship. Similar interests, mutual respect and strong attachment with each other are what friends share between each other. These are just the general traits of a friendship. To experience what is friendship, one must have true friends, who are indeed rare treasure.

To be continued...

Author: Jennifer James - Nigeria


Share it!
Tags: relatie, prietenie, definitie, incredere, nevoie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.