Logo

Prietenia pe aceeaşi lungime de undă

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 20783 times
Prietenia pe aceeaşi lungime de undă Image

Prietenia pe aceeaşi lungime de undă

RO
Născut într-o familie din clasa de mijloc în Kerala, India, am avut o şcoală normală şi educaţie de bază. Mintea mea a fost mereu curioasă despre lucrurile din jurul meu, cum ar fi relaţii, întâmplări din viaţă, natură etc. Am fost dornic să aflu cauza şi efectele întâmplărilor din viaţă, ca urmare a naşterii umane, credinţei în Dumnezeu etc.

Învăţam destul de bine, deşi nu eram primul din clasă. Întotdeauna mi-a plăcut să învăţ de unul singur prin propriile eforturi, astfel încât încrederea de sine a crescut şi determinare a fost, de asemenea, în creştere. Mi-am dat seama că determinarea este foarte mult esenţială în noi, care ne-ar face capabili să luăm orice responsabilitate şi provocări în viaţă, pe care să le facem cu încredere. Am devenit un arivist.

Am fost atât de dornic să am un maestru şi să-i servesc comandantului ca un câine. Nu au existat planuri de a duce o viaţă de familie şi de a trăi ca şi alţii în societate. Am vrut să-mi fac viaţa unică, aşa încât sa fie o sursă de inspiraţie pentru cei care intră în contact cu mine toată viaţa. Am vrut să-mi construiesc propriul meu regat luptând contra curenţilor vieţii.

Cu dorinţa de a deveni un om pe propriile picioare, am vrut o viaţă plină de provocări. Cu atitudinea asta în minte, m-am întâlnit cu un maestru spiritual într-o zi. La prima vedere, conştiinţa mea interioară era scopul în viaţă, acela de a servi umanitatea susţinut de maestrul spiritual. În consecinţă, a trebuit să-mi părăsesc părinţii şi să merg cu maestrul spiritual. Slujind societăţii, problemele din viaţă au devenit nimic pentru mine. Am călătorit, fiind în singurătate, bucurându-mă de liniştea naturii, şi am ascultat tăcerea din ea. Am învăţat acum să mă ocup de oameni fără ataşamente emoţionale. Asta m-a ajutat foarte mult în viaţa mea profesională.

Se crede că prietenii sunt întotdeauna alături de noi pentru orice nevoie şi necesitate. În lumea de astăzi, există multe oportunităţi disponibile pentru crearea de noi prieteni peste tot în lume. Site-urile de reţele sociale, site-urile matrimoniale etc. ne ajută să ne găsim prieteni. Dar pentru mine personal, prietenia înseamnă mai mult decât vorbit, conversat, trimis mesaje, email-uri, felicitări la ocazii speciale etc. În acelaşi timp, mai presus de toate acestea, înţelegerea este cel mai important lucru în prietenie. Este nevoie de o mulţime de timp pentru a ajunge la acest nivel de înţelegere, pentru că este imposibil de a citi mintea unei alte persoane, chiar dacă el / ea este cel mai bun prieten.

Mai mult decât atât, chiar dacă mintea este citită, intenţia nu poate fi uşor de găsit. Atunci când o fată se apropie de un băiat cerându-i prietenia, există o şansă ca băiatul să înţeleagă greşit, cum că este startul unei poveşti de dragoste. Şi eu am avut o astfel de situaţie, în care am înţeles greşit abordarea ei ca o poveste de dragoste. De fapt, mi-am dat seama că un prieten apropiat este unul care înţelege bine chiar şi rostirea cuvintelor mici, intenţia din spatele ei şi o percepe în sensul corect şi spiritual.

Deşi au existat fricţiuni la început, o stabilitate s-a produs în aproximativ 6, 7 luni. Acum, cert este că-mi face foarte bine să o am ca prietenă. Ea este foarte apropiată de mine şi cea cu care pot să vorbesc despre orice. De obicei, prietenii percep vorbele altora în felul lor. Dar această prietenă a mea are acelaşi punct de vedere, atitudine şi suntem pe aceeaşi lungime de undă.

Autor: Aceesrm2011 – India


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail aceesrm2011@zappernews.ro

EN
Born in a middle class family in Kerala state of India, I had normal schooling and basic education. My mind was always curious about things around me like relationships, happenings in life, nature, etc. I was keen to find out the cause and effects of happenings in life, reason of human birth, belief in God etc.

I did reasonably well in my studies though not the first in the class. I always liked to learn by myself by putting efforts so that the self-confidence increased and determination was also increasing. I realized that determination is very much essential in us that would make us capable to take up any responsibility and challenges in life and do it with confidence. I became a go-getter.

I was so much keen to be under a master and serve the master like a dog. There were no plans to lead a family life and live like others in the society. I wanted to make my life unique so that it is an inspiration for those who get in touch with me in the whole life. I wanted to build my own kingdom by fighting with the opposite currents in life.

With a wish of becoming a self-made man I wanted the life with full of challenges. With that attitude in mind, I met a spiritual master one day. At the first sight, my inner consciousness was making it clear that my goal in life is to serve the humanity under that spiritual master. Accordingly I had to leave my parents and went to be with the spiritual master. By serving the society, the problems in life became nothing for me. I enjoyed travelling, being in solitude, enjoying the silence of nature, and listen to the silence within. I have now learned to handle people without any emotional attachments. That has helped me a lot in my professional life.

It is believed that friends are always with us for any need and deed. In today’s world, there are lot of opportunities available to create new friends all over the world. Social networking sites, dating sites etc. helps us to find friends. But in my life, friendship is more than talking, chatting, messaging, emailing, wishing at special occasions, etc. At the same time, over and above all these, understanding is the most important fact in friendship. It takes a lot of time to reach that understanding level because it is impossible to read the mind of another person even if he/she is greatest friend.

Moreover, even if the mind is read, the intention cannot be found easily. When a girl approaches a boy asking for friendship, there is a chance that the boy may misunderstand it is the starting of a love affair. I too had such a situation where I misunderstood her approach as a love affair. In fact, I realized that an intimate friend is one who has a good understanding about even the small words we utter, the intention behind it and takes it in the right sense and spirit.

Though there were frictions in the beginning, it was stabilised after around 6 to 7 months. Now the state is that it is really good to have her as my friend. She is very close to me with whom I can talk anything in this world. Usually the friends take other’s words in their own way. But this friend of mine takes it from my own perspective, with the right attitude and in the same wavelength. 

Author: Aceesrm2011 – India / Friendship Experiment

Share it!
Tags: prietenie, prietena, retele sociale, intelegere


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.