Logo

Totul despre croaţi

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 11375 times
Totul despre croaţi  Image

Totul despre croaţi

RO
Croaţii sunt intelectuali, politicoşi, prietenoşi, muncitori, distanţi, paşnici şi leneşi. O astfel de opinie au cetăţenii statelor care au făcut parte din Fosta Republică Iugoslavia, conform unui studiu. Când vorbim despre imaginea pe care o are Croaţia în rândul ţărilor vecine, ea se rezumă la consecinţele războiului din Balcani, pe de o parte, iar pe de altă parte, la Yugoslava din ultimii 70 de ani. Şi, nu în ultimul rând, la perspectiva oferită de mass-media în ultimii zece - douăzeci de ani, atât din ţările vecine, cât şi mass-media croată, deoarece acestea sunt destul de urmărite în regiunea Balcanilor, mai ales Televiziunea Naţională Croată. Unele dintre caracteristicile negative ale filozofiei croaţilor sunt autocritica, autocompătimirea, nemulţumirea, pasivitatea etc.

Croaţii întotdeauna aspiră la ceva mai bun, nimic nu li se pare suficient, deşi există mult mai multe lucruri bune decât rele. Lucrurile bune sunt, de multe ori, subestimate, în timp ce lucrurile rele sunt exagerate. Croaţii îşi doresc mereu mai mult, o viaţă mai bună, pentru a fi la nivelul celor mai dezvoltate ţări europene şi pentru a scăpa de influenţa balcanică. Deşi croaţii au cele mai mari salarii şi PIB ridicat din regiunea Balcanilor, aproape şaizeci la sută dintre croaţi nu sunt mulţumiţi de nivelul de trai. Chiar şi albanezii, şi bosniacii, care au suferit foarte mult în timpul războiului, sunt mai mulţumiţi de viaţa lor decât croaţii.

Dintre toate naţiunile balcanice, Croaţia se încrede cel mai puţin în Guvernul ei, nu consideră că se îndreaptă în direcţia corectă şi visează la o viaţă mai bună în străinătate, însă aproape niciun croat nu are curaj să emigreze şi să o ia de la capăt. Însă, tocmai această teamă îi face să fie diferiţi de alţii. Ei îşi doresc schimbarea, pe care să o facă altcineva în locul lor repede, fără efort, fără durere.

Un lucru amuzant despre croaţi este că le place să înregistreze noi partide politice de prea multe ori. Se spune: Doi croaţi, trei partide politice. În prezent, există 142 de partide politice croate active, dintre care 14 se află în Parlamentul croat, şi 83 de partide politice care nu mai există. Legile croate permit unui partid politic să aibă 100 de membri sau mai mulţi. Însă, multe dintre ele nu prea mai au un aşa mare număr. În mod evident, croaţii sunt greu de mulţumit şi le place să fie preşedinţii propriului partid politic. Făcând o comparaţie, în America, două partide politice sunt suficiente. Mulţi vor spune că, după atâţia ani de comunism, croaţii şi-au dorit libertăţi politice de tot felul, dar acest lucru nu înseamnă că fiecare croat ar trebui să aibă propriul său partid politic.

Croaţii au o problemă cu unitatea, cooperarea şi stabilirea unui singur scop sau viziune. Totuşi, au existat cazuri în care au reuşit. De exemplu, în sport şi război. Sunt toţi pentru unul şi unul pentru toţi atunci când trebuie să-şi revendice o victorie şi campionate europene. În timpul războiului de la începutul anilor \\\\\\\\\\\\\\\'90, croaţii au dat dovadă de-o unitate cum rar vezi în istorie. Nu conta locul unde te-ai născut, ce apartenenţă politică aveai şi unde plăteai taxele şi impozitele. Croaţii au arătat că împreună pot face miracole, doar dacă îşi doresc.

Autor: Hrvoje81/Fraxinus – Croatia / National Philosophy

EN
Croats are cultural, politicized, friendly, hard-working, belligerent, distant, peaceful and lazy. Such opinion about them have citizens of the states that emerged from the former Republic of Yugoslavia, according to one study. When we talk about the image of Croatia in the neighboring countries, it is, on the one hand, the sum of all the consequences of Balkan wars, and on the other side, of life over the past 70 years in Yugoslavia. And finally the outlook created on the basis of media coverage in the last ten, twenty years ago, those in neighboring countries, as well as Croatian media because they are quite followed in the Balkan region, especially the Croatian National Television.

Some of the bad features of the national philosophy of the Croats are self-criticism, self-pity, dissatisfaction, passivity, etc. The Croats always tend for better, things are never good enough, although there are much more good things, than bad ones. The good things are often taken for granted and underestimated while the bad are exaggerated. The Croats always want to have more, to have a better quality of life, to be at the level of the most developed nations of Europe, and to escape from the Balkans.

Although the Croats have the highest wages, living standards and GDP in the Balkan region, nearly sixty percent of the Croats are not satisfied with their standard of living. Even the Albanians, about which standard the Croats are telling jokes, and Bosniaks who suffered a lot during the war, are more satisfied with their life than the Croats. The Croats have the least confidence in their government of the all Balkan nations, don’t believe that the state is going in the right direction and dream about a better life abroad, but almost nobody really wants to emigrate because they’re afraid of change. A fear of risk and change is also one of the hallmarks of the Croats. They want changes but instantly, effortlessly, without pain and would like that somebody else makes changes instead of them.

A funny thing about the Croats is that they like to register new political parties too often. There is saying: Two Croats, the three political parties. Currently, there are 142 active Croatian political parties, of which 14 are in the Croatian Parliament and there are 83 political parties that don’t exist any more. The Croatian laws allow that a political party can have 100 members or more. Many of them, don’t have much more members. Obviously, the Croats hardly agree on anything and like to be the presidents in their own political party. By comparison, for Americans two political parties are enough. Many will say that after long years of communism, the Croats wished political freedoms of all kinds, but this does not mean that every Croat should have his own political party.

The Croats have a problem with unity, cooperation and gathering around a single goal or vision. Although there were examples when they achieved it. For example, in sport and war. They breathe as one, when they need to carve out victory in the World and European championships. During the war at the beginning of the 1990s, the Croats made ​​the monolithic unity, as a rare example in their history. It didn’t matter where somebody was born, which political party belonged and where paid taxes. The Croats showed that together they can make a miracle if they want.

Author: Hrvoje81/Fraxinus – Croatia / National Philosophy


Share it!
Tags: croats, philosophy, national, Croatia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.