Logo

Legende urbane

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 8407 times
Legende urbane Image

Legende urbane

RO
Câțiva dintre noi adulmecă aici, înfometați fiind, un oximoron, un contrast estetic, modern, dar șocant, în orice caz. Cei mai mulți dintre noi răspund cuvântului legendă prin a se tupila cuminți, dispuși, binevoitori, pe-aproape de obscur, demult, străbuni, morți – lista e deschisă. Însă câți dintre noi iau cuvântul legendă și se așează cu el într-o stație de metrou cu un grafitti în față, cu un cotidian pe genunchi, un cerșetor prea aproape, un porumbel prea departe? Și cine, într-un asemenea loc, îl dezbracă, cu degete reci, ancorate în realitate, mirosind sau nu a Vogue superslim, de voalul lui neclar și desuet? Și, cel mai important, ce mai rămâne?

Din ce în ce mai mulți oameni fac asta și, în mod surprinzător, rămâne din ce în ce mai mult – și anume o cultură urbană, a civilizației, a industriei, a coșurilor de fum, a curentului în loc de fulger, a zigzagului în loc de orizontul lin.

Legendele de orice fel nu sunt atât copiii locului sau ai timpului (trecut, prezent, viitor, havuz, cascadă, fluviu sau de orice fel), cât ai oamenilor. Copiii temerilor picurate în măduvă de simplul fapt de a fi, ai ruşinii, exasperării, ironiei, speranței, dorinței generale. Există, deci, legende urbane, literatura comunităților asfaltate, mentalitatea oamenilor epocii industriale, transmisă prin viu grai, ca orice formă de folclor (cuvântul folclor fiind un împrumut, adaptare a englezescului folklore, derivat al substantivului folk – oamenii obișnuiți, de rând).

Nu sunt anecdote ocazionale, însoțite de nume, date, chipuri, descrieri scurte și cuprinzătoare, cu iz de maximă și piperate cu malițiozitate delicios și vinovat ascunsă în spatele unor sfaturi bătrânești de final. Legenda urbană este o narațiune scurtă de mână a doua, a treia, a douăsprezecea, de mâna poporului. Datorită caracterului ei oral, colectiv și anonim, poate cunoaște variațiuni pe aceeași temă.

Evenimentele nu sunt particularizate și nu pot fi verificate, dar e absolut necesar ca emițătorul și receptorul să fie convinși de adevărul lor, deci deși n-o să-ți vină să crezi, s-a întâmplat, desigur, unui prieten din facultate de-al fratelui logodnicului meu. Tehnica e o foarte subtilă învăluire cu aburul FOAF (friend of a friend). Sunt, în general, respinse ca zvonuri, minciuni, dar ca toate minciunile savuroase pot avea un grăunte de adevăr.

În conținut sunt cât se poate de romantice, urban-gotice – personajul excepțional în situații excepționale: ucigașul unei prostituate vrea să-i ascundă cadavrul sub salteaua dintr-o cameră de hotel, dar un cadavru se odihnește deja acolo; câinele unei familii se îneacă, veterinarul culege de la capătul faringelui degetul unui hoț zăcând în sufragerie. Cu toate acestea, sunt cât de poate de realiste, urban-moralizatoare prin scopul lor. Concluzia: hotelurile pot aduce multe surprize, câine rău nu e doar o plăcuță.

Legendele urbane sunt, ca orice altceva urban, desacralizate, profane. Ele părăsesc geografia neindentificabilă, fabuloasă în care se desfăşoară folclorul clasic, astfel încât poţi da peste ele într-o casă abandonată, într-o cameră de hotel, în gară. Poţi să le întâlneşti în cerşetorul invalid căruia îi merge foarte bine, orbul care vede pe jumătate, chitariştii profesionişti plătiţi cu pasiunea trecătorilor necunoscuţi.

Autor: Mangalea Ioana - Romania


NOTA: Vă propunem în lunile de vară care urmează o serie de Legende urbane din diferite ţări sau timpuri. Vă aşteptăm să răsfoiţi cu grijă, pentru a nu tulbura misterul, fiecare din aceste povestiri scurte şi să votaţi, să comentaţi dacă sunt sau nu adevărate, dacă le ştiaţi sau dacă vreţi să adăugaţi alte versiuni sau imagini... intraţi în Write&Win şi participaţi pe viu la campania noastră Urban Legends chiar de mâine!!

EN
Some of us sniffed here starving as an oxymoron, an aesthetic contrast, modern, but shockingly, in any case. Most of us respond to the word legend obedient, willing, benevolent, close on obscure, long ago ancestors, dead - the list is open. But how many of us take the word legend and place him in a subway station with graffiti in the face with a newspaper on his knees, a pauper too close, a dove too far? And who, in such a place, strips him with cold fingers anchored in reality, smelling or not Vogue superslim, the veil of unclear and outdated? And most importantly, what remains?

Increasingly more people do this and, surprisingly, remains increasingly more - namely urban culture, civilization, industry, chimneys, instead of lightning current, the zigzag horizon instead of smoothly.

The legends of any kind are not as children of the place or time (past, present, future, fountain, waterfall, river or any kind), but of men. Children fear mere trickle marrow to be, you shame, exasperation, irony, hope, general desire. There is, therefore, urban legends, literature paved communities, people’s mentality industrial era, transmitted by word of mouth, as any form of folklore (folklore as a loan word adaptation of the English folklore, folk derivative noun - ordinary people, ordinary).

There are occasional anecdotes, along with names, dates, faces, short descriptions and comprehensive maximum flavor and peppered with delicious malice and hidden culprit behind some final advice of elders. Urban legend is a narrative short hand second, third, twelfth, the hand of the people. Because of its oral, collective and anonymous, can be known variations on the same theme.

Events are customized and can not be verified, but it is absolutely necessary that the transmitter and receiver to be convinced of their truth, so although you will not come to you, it happened, of course, a college friend of the brother of my fiancé. The technique is very subtle with steam humidification FOAF (friend of a friend). Are generally dismissed as rumors, lies, all lies tasty but may have a grain of truth.

The contents are quite romantic, urban-gothic - exceptional character in exceptional circumstances: the murderer of prostitutes want to hide the body under the mattress of a room, but a body at rest is already there; family dog drowning vet collects at the end of the pharynx finger a thief lying in the living room. However, as can be realistic, urban-moralizing their purpose. Conclusion: hotels can bring many surprises, bad dog is not just a plate.

Urban legends are, like everything else urban desecrated, profane. They leave the geography of varying fabulous classical folklore, so you can come across them in an abandoned house in a room in the station. Can you meet the disabled beggar whom goes well, the blind seeing half-pay professional guitarists with passion passers unknown.

Author: Mangalea Ioana - Romania


NOTE: We offer in the summer months following a series of urban legends from different countries or times. We welcome you to browse with care to not disturb the mystery, each of these short stories and vote, comment on whether or not true, if you did know or if you want to add other versions and images ... In the Write & Win and participate in our campaign Urban Legends!


Share it!
Tags: legende urbane, povestiri scurte, campanie, Urban legends


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recent Comments

2
  • Posted by maria about 5 years ago
    Interesant! Bravo voua! Voi participa si eu la acest concurs \"pe viu\".
  • Posted by maria about 5 years ago
    Interesant! Bravo voua!