Logo

Încearcă din nou și într-o zi vei cuceri lumea

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 22344 times
Încearcă din nou și într-o zi vei cuceri lumea Image

Încearcă din nou și într-o zi vei cuceri lumea

RO
Limba este o sursă valoroasă care ajută la formarea strânselor legături dintre oameni. Nu sunt numai câteva litere sau câteva cuvinte, ci, de asemenea, o componentă prețioasă a omenirii care ajută la formarea noilor relații dintre oameni.

Ador să învăț limbi. Am învățat deja șase dintre ele. Când vorbim cu cineva din altă țară sau regiune, dacă putem vorbi cu ei în limba lor nativă, el/ea va fi capabil să înțeleagă ideea sau apelul nostru mult mai bine. Atunci nu mai există neînțelegere. După cum știm cu toții, limba engleză este vorbită pe scară largă în toată lumea. Dar, totuși, crezi că toată lumea ne va înțelege dacă vorbim în această limbă? Cei mai mulți vor spune Nu’. O persoană nu poate învăța niciodată toate limbile din lume. Dar dacă facem tot posibilul pentru a învăța cât mai multe, ne va fi foarte folositor.

Sunt o persoană născută în Europa. Dar nu sunt un cetățean european. Sunt asiatic. Am învățat limba vorbită în țara în care m-am născut. Când am călătorit spre continentul Asiei, am învățat mai multe limbi. Oriunde mergeam, încercam să învăț o nouă limbă. În sfârșit, am fost capabil să învăț șapte limbi până la vârsta de douăzeci și trei de ani. Și totuși cred că numărul limbilor pe care le știu nu-mi este îndeajuns. Încă vreau să mai învăț câteva limbi. Îmi place să-mi împărtășesc idelie și opiniile cu toată lumea în propriile lor limbi.

Când cineva aude ceva în limba lui, este capabil să se gândească la acel lucru. De exemplu, o persoană cunoaște limba engleză foarte bine. Dar limba lui nativă nu este engleza. Dacă vreau să-mi împărtășesc ideea, pot vorbi cu el în limba lui nativă, dacă o știu. Atunci creierul lui încearcă să interpreteze acea idee și să se gândească la ea. Prin urmare, ar trebui să facem tot posibilul să învățăm mai multe limbi. Nu este o sarcină ușoară, dar dacă încercăm, o putem îndeplini. Încearcă din nou și din nou, iar într-o zi vei putea zbura’.

Când înv
ățăm o anumită limbă, ar trebui să învățăm și despre literatură. Limba și literatura sunt precum mama și copilul. Mama nu poate sta fără copilul ei, iar copilul nu poate sta fără mama lui. Acest concept se aplică și limbii și literaturii.

Literatura este un cuvânt care descrie materialul scris sau vorbit. Într-adevăr, literatura este folosită pentru a descrie orice, de la opere creative la muncă tehnică, dar termenul se referă adesea la munca creației imaginare, inclusiv munca poetică, drama, ficțiunea și nonficțiunea unei limbi. Eu am făcut tot posibilul să învăț și literatura. Mi-a fost mai ușor apoi să învăț limba. M-a ajutat să înțeleg sensurile profunde ale acesteia.

Va urma...

Autor: Claudio Umesh – Belarus / Friendship Experiment

Traducător: Emmy Jk

EN
Language is a valuable source, which helps to make tight bonds among people. It is not only a few letters or few words, but also a precious component of mankind which helps to make new relationships among people.

I love to learn languages. I have already learnt six languages. When we talk with someone from another country or region, if we can talk with them in their own native language, he/she will be able to understand our idea or appeal very well. Then there is no misunderstanding. As we all know, English is widely spoken in our world. But do you think everyone will understand it if we tell something in English? Most people will say ’No’. A person can never learn all the languages in this world. But if we try our best to learn many more languages, it will be very helpful.

I am a person who was born in Europe. But I am not a citizen of Europe. I am an Asian. I have learned the language of the country where I was born. When I travelled to Asian continent, I learned many languages. Wherever I go, I tried to learn a new language. Finally I was able to learn seven languages at the age of twenty three. I think the number of languages I know is still not enough. I’m still waiting to learn some more languages. I like to share my ideas and opinions with everybody in their own languages.

When anyone hears it in their own language, they will be able to think about it. For example, a person knows English very well. But his native language is not English. If I want to share my ideas, I can talk to him in his own native language if I know it. Then his brain tries to interpret that and helps him to think about it. Therefore, we should try our best to learn languages. It is not an easy task, but if we try once, we can do it. ’Try and try, one day you can fly’.

When we learn any language, we should learn about literature too. Language and literature is like a mom and a baby. Mom cannot stay without her baby. Baby cannot stay without his/her mom. This concept applies to language and literature.

Literature is a word which describes about written or spoken material. Truly speaking, ’literature’ is used to describe anything from creative writing to more technical works, but the term is most often used to refer to works of the creative imagination, including works of poetry, drama, fiction, and nonfiction of a language. I tried my best to learn literature too. It made me easier to learn languages. It helped me to understand the deep sense of the language.

To be continued...

Author: Claudio Umesh – Belarus / Friendship Experiment

Share it!
Tags: limba materna, limbi straine, literatura, cunostinte, invatare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.