Logo

Imitația este Limita?

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 11137 times
Imitația este Limita? Image

Imitația este Limita?

RO
Într-o veche teorie de-a mea, care mi-a definit existența, am descoperit că majoritatea oamenilor urăsc oamenii autentici. Cumva, noi nu ne dăm seama când le arătăm asta – vreau să zic ura; este vina subconștientului, care face lucrul acesta pentru noi.

Oamenii autentici sunt oameni originali, dar cu toate acestea sunt percepuți ca fiind oameni slabi, falși și irealiști. Dar ce altceva poate fi mai real și mai frumos decât ceea ce dă sau asigură natura. Un lucru pe care îmi place să-l fac este să trăiesc până la așteptările eului meu interior. Cred cu adevărat că fiecare om își impune limitele lui. De aceea îmi fac timp să studiez și să mă dezvolt, să îmi cunosc calitățile și defectele, iar în felul acesta pot da mereu tot ce am mai bun și pot să-mi depășesc limitele. În ziua de azi, aceste descoperiri au devenit cele mai puternice argumente ale mele împotriva complexului de inferioritate și m-au dus pe înălțimi inimaginabile.

Crescând, am avut idoli la care m-am închinat și zi de zi aveam fantezii să fiu ca și ei în toate aspectele vieții mele. Instantaneu am devenit altcineva – un om tânăr, fără nicio identitate. De fapt, eu le-am copiat stilul lor de viață, iar când vorbesc, râd, merg sau cânt, ai putea observa pe cine încerc să imit. M-am văzut pe mine însumi prin ochii acestor modele și am râvnit cu adevărat să dobândesc acceptarea lor. Și oricând o primeam, era doar pentru un moment, deoarece nu puteam ține pasul cu acești idoli.

Nu am avut nicio definire despre cine eram. Eram frustrat până în punctul în care mă simțeam tulburat în interiorul meu. Oriunde mergeam, expresiile mele erau acelea ale unui tip nefericit. Nimeni nu voia să se asocieze cu o persoană nefericită. Cu toate că am privit puternic spre exterior, eram slab în interiorul meu.

După puțină vreme, un atent prieten de-al meu m-a inițiat printre cărți. După multă convingere am fost edificat și am cumpărat prima mea carte motivațională numită ’Imitația este Limita’, scrisă de John Mason. A conținut foarte multe citate. Mi-am făcut timp și am meditat la câteva din ele până când practic au intrat în subconștientul meu. Așa am început cu o carte și am avansat la două, trei, iar...azi am propria mea enciclopedie cu cărți motivaționale și alte genuri de cărți. Sincer, cărțile sunt minunate. Surprinzător, ele nu au avut mult impact asupra mea niciodată și nici nu le-am valorificat până când am început să aplic ceea ce ele m-au învățat. După multă studiere am cutezat să mă găsesc pe mine însumi.

Am început mai înainte de toate prin a face o căutare critică în interiorul meu ca să găsesc lucrul pe care îl puteam face foarte bine. Am stat de vorbă cu sufletul meu multe ore și i-am pus întrebări. Încă mai fac asta, dar acele faze din viața mea au fost extreme. Aveam nevoie de o identitate, iar singura cale de a primi una era prin a mă consulta pe mine însumi. Cărțile nu au fost îndeajuns. În al doilea rând, am îndrăznit să repet ceea ce eul meu lăuntric m-a învățat, până am devenit ceea ce mă îndemna el să fiu. De obicei aici apăreau confruntăriile, dar niciodată nu am renunțat.

Prima dată am crezut că acestea sunt lucruri pe care le fac la fel ca și cum aș cânta sau juca fotbal, dar după am mai avansat, am realizat că erau lucruri pe care le-aș putea face mult mai bine. Deci mi-am folosit șansa de a răsufla și munci în același ritm cu lumea mea. Vă spun, oamenilor, niciodată nu am găsit mai multă bucurie în viața mea fiind eu însumi decât fiind altcineva.

Va urma...

Autor: Emmanuel Amedu – USA / Friendship Experiment 

Traducător: Emmysjk

EN
In an old theory of mine which has defined my existence ever since I had it, I have discovered that the majority of people hate genuine people. Somehow we don’t know it when we show it towards them – I mean the hate; it is the fault of the subconscious which goes to do the work for us.

Genuine people are original people nevertheless they are perceived as weak, false and unrealistic. But what else can be more real and better than what nature gives or provide. One thing I like to do is live up to the expectation of the man inside me. I believe with all of my heart that every man sets his limit. That is why I take time to study and develop myself, to know my strength and weaknesses that way I can be my best at all-times and overcome my limitations. Today these discoveries have become my strongest arguments against inferiority complex and they have taken me to heights unimaginable.

Growing up, I had idols I worshiped and every day I would fantasize about been like them in every aspects of my life. Instantly I became someone else – a young man without an identity. In fact I practically copied their life style and when I talk, laugh, walk or sing you could see who I was trying to imitate. I saw myself through the eyes of this models and I craved earnestly to gain their acceptance. And whenever I got it, it was just for a moment because I couldn’t ’keep up with the Jonses.’

I had no definition for who I was. It frustrated me to a point that I felt unsettled inside of me. Everywhere I went my expressions were those of an unhappy fellow. No one wanted to associate with an unhappy person. Even though I looked tough on the outside, I was weak inside and closer to nothing than nobody.

In a short while an observant friend of mine introduced me to books. After so much conviction, I was persuaded and I bought my first motivational book titled ’Imitation Is Limitation’, by John mason. It contained so many quotes. I took my time to meditate on some of them until I practically became them in my unconscious. And so I started with one book and advanced to two, three and …… Today I have my own encyclopedia of motivational books and other genres of books. Honestly the books, they are wonderful. Surprisingly they never impacted me much and neither did I value them until I began to apply what they taught me. After so much learning, I became bold to find myself.

I began, first of all, by taking a critical search inwards to find the one thing I was good at doing. I would talk with my inner man for hours and ask him questions. Till date I still do, but those phases of my life were very extreme. I needed an identity and the only way I could get one was to consult myself, books were not enough. Secondly, I dared to rehearse what my inner man taught me until I became it. This is usually where the confrontations come in, but I never gave up.

At first, I thought they were things that I did like doing – like singing, acting, playing football, as I climbed up the ladder I noticed that there were things I could do better than the obvious. So I took the chance to breath in time and work at the same pace with my world. I tell you folks I have never found more joy in my life being me than being someone else. 

To be continued...

Author: Emmanuel Amedu – USA / Friendship Experiment

Share it!
Tags: oameni autentici, originali, eu interior


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.