Logo

Favelas vs locuinţe luxoase

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13433 times
Favelas vs locuinţe luxoase Image

Favelas vs locuinţe luxoase

RO

Continuarea articolului

Un număr de favele din Rio este condus, în esenţă, de traficanţi de droguri sau grupuri criminale organizate numite ’milicias’, dar aceste aspecte sunt acum în atenţia Unităţilor de Poliţie a Păcii ale guvernului, cunoscute ca UPPs. Traficul de droguri şi schimburile de focuri sporadice sunt normale în mahalale. Wikipedia precizează în continuare că ’cele mai multe din favelas actuale s-au extins mult în anii ’70, din moment ce o explozie a construcţiilor în districtele mai afluente din Rio a generat un exod rural de muncitori din statele mai sărace ale Braziliei.’

În contrast cu aglomeraţia şi condiţiile nesanitare rezultate de aici, alimentaţia săracă, poluarea, bolile şi rata crescută a mortalităţii infantile ce caracterizează favelas, există locuri luxoase peste tot în Brazilia. De exemplu, Castela Villa în Nova Lima, Brazilia, este o reşedinţă de lux şi Villas de Trancoso, un hotel-butic de lux în Bahia, Brazilia. În ambele locuri, oamenii pot locui, îşi pot petrece vacanţele sau le pot vizita ca turişti.

Cu toate acestea, există un nou gen de turism care se focusează pe favelas, şi nu pe locurile luxoase. Trendul a început în 1990, când turiştii vizitau mahalalele, regiunile dezavantajate sau naţiunile în dezvoltare. Un astfel de turism implică un tur în compania unui ghid şi este operat de agenţii profesioniste.

În Brazilia, asta se întâmplă în special în Rio de Janeiro şi în Sao Paulo, cea mai mare şi mai vizitată favelă fiind Rocinha. Deşi aceste tururi atrag atenţia asupra nevoilor populaţiei neprivilegiate care locuieşte în favelas, oferă, de asemenea, acces turiştilor şi la dealurile şi la punctele de interest turistic din imediata vecinătate a mahalalelor. Câteodată turiştii se opresc la un centru al comunităţii sau la o şcoală, care sunt fondate, în mare parte, cu profiturile obţinute de la turişti. Câteodată, aceştia au posibilitatea să interacţioneze cu membrii comunităţii. Papa Francis a vizitat o favela în Brazilia cu ocazia Zilei Mondiale a Copilului în 2013, un gest care părea să spună: ’Încă ne amintim de voi.’

Există o speranţă unanimă că o parte din confortul vieţii se va deplasa de la regiunile de lux ale Braziliei în mahalale. Dar asta este lumea: există întotdeauna diferenţe între condiţiile de viaţă ale oamenilor. Oricum ar fi, oamenii din favelas îşi continuă viaţa, în timp ce unii văd în favelas o destinaţie turistică super!

Autor: Tubonemi - Nigeria

Traducător: Ioana Mangalea

EN
A number of Rio favelas are still essentially ruled by drug traffickers or by organized crime groups called ’milicias’ but these are being managed now by the government’s Pacifying Police Units, known as UPPs. It is common to have drug dealing and sporadic gun fights in favelas. Wikipedia went further to report that ’most of the current favelas really expanded in the 1970s, as a construction boom in the more affluent districts of Rio de Janeiro initiated a rural exodus of workers from poorer states in Brazil’.

In contrast to the crowding and the attendant unsanitary conditions, poor nutrition, pollution, disease and high infant mortality rates that we find in the favelas, there are luxurious places all in Brazil. For instance, there is the Castela Villa in Nova Lima, Brazil, a luxury home resort and the Villas de Trancoso, a boutique luxury hotel in Bahia, Brazil. In both places, people can live, spend their holidays or go on tourist visits.

Nevertheless, there is a new form of tourism that focuses on the favelas and not the luxurious places. This started in the early 1990s where tourists now visit the slums or disadvantaged areas in developing or emerging nations. Such tourism involves guided tours operated by professional companies.

In Brazil, this occurs especially in Rio de Janeiro and São Paulo, with the largest and most visited favela being Rocinha. While these tours draw awareness to the needs of the underprivileged population living in these favelas, they give tourists access to the lovely hillsides and local hot spots around and within the favelas. Sometimes the tours stop by a community center or school, which are often funded in part by the tour\\\\\\\\\\\\\\\'s profits. Tourists sometimes also get the chance to interact with members of the community. Pope Francis visited a favela in Brazil during the World Youth Day in 2013, something that seemed to say, ’we still remember people like you!’

It is hoped that the comfort of life will spread from such luxury places in Brazil into the favelas. But that’s the world for you: there are always differences in living conditions among people. As it is, the favela dwellers will keep living, while many still find the favelas a great tourist attraction!

Author: Tubonemi - Nigeria


Share it!
Tags: favele, favelas, Brazilia, mahalale, turism


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.