Logo

Extremiştii în Parlament (II)

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 7826 times
Extremiştii în Parlament (II) Image

Extremiştii în Parlament (II)

RO
Partidul neo-nazist din Germania (NPD) ocupă pentru prima dată un loc în Parlamentul European. NPD şi-a bazat campania pe oprirea imigraţiei şi a reuşit să-şi ducă reprezentantul în Europarlament, datorită reformei recente a legii electorale germane pentru alegerile europene, care au abrogat pragul de 3 %. NPD a câştigat un procent. Surprize similare au fost în Franţa, unde Frontul Naţional al lui Marine Le Pen a primit 25 % din voturi (la ultimele alegeri a avut doar 6 %). Preşedintele Partidului Socialist, Francois Hollande, a câştigat doar 14 % din voturi şi se numeşte acum o reuniune de criză a cabinetului pentru a discuta despre următoarea mişcare a lor, scrie The Telegraph.

Alegerile pentru Parlamentul European din Franţa au provocat o revoluţie copernicană. Unul dintre cei mai proeminenţi politicieni francezi, Francois Bayrou, foarte precis a definit existenţa unei ’descompuneri’ a relaţiilor anterioare. Şi este mai mult decât adevărat. Marine Le Pen a preluat de la tatăl ei Partidul Frontul Naţional (FN), care a fost anterior cunoscut ca unul extrem de radical, efectuat pe un val de naţionalism care a trecut în şovinism. 

Ea a avut un suport parţial inconştient al celor două partide principale. Hollande este pierdut, toată lumea se aştepta ca el să fie mai puternic în poziţiile sale proclamate, dar el este calculat. Partidul său politic a fost pedepsit în alegerile locale de acum două luni, atunci când a pierdut în oraşele în care socialiştii au condus aproape un secol. Dimpotrivă, FN, cu mesajele sale clare - a evitat orice discuţie serioasă dintre modelele reale de redresare economică (totul se reduce la imigranţii care ameninţă locurile de muncă ale lucrătorilor francezi).

Omologul european al lui Hollande, Prim-Ministrul italian Matteo Renzi, care a venit la putere la începutul acestui an, a reuşit să creeze o atitudine pozitivă faţă de planurile sale şi nu a avut probleme în câştigarea alegerilor europene. Nu numai asta, mişcarea liderului populist Beppe Grillo i-a adus mai puţin câştig decât a anticipat, fostul Prim-Ministru Silvio Berlusconi a eşuat complet şi Liga Nordică separatistă a scăzut la mai puţin de 7 %.

Deci, răspunsul la consolidarea dreptului radical este în mod clar vizibil în rezultatele din Germania, în cazul în care coaliţia de guvernământ a repetat succesul: Oamenii au nevoie de politici clare care îi vor ajuta să vadă că guvernul are o viziune a unui viitor mai bun. Italia are probleme majore economice, dar italienii cred că Renzi aduce o speranţă pozitivă.

În plus, Renzi şi Prim-Ministrul danez Helle Thorning - Schmidt reprezintă noua faţă a Stângii Europene, care nu mai are de-a face cu sloganuri de la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar vorbeşte despre provocările secolului XXI. Ei luptă pentru bunăstarea statului, dar viabilă, responsabilizarea individului şi pentru o politică fiscală care să nu sufoce dezvoltarea, dar care să fie responsabilă din punct de vedere fiscal.

Autor: Hrvoje81/Fraxinus – Croaţia / Gimme Five

EN
German neo-Nazi party (NPD) has for the first time place in the European Parliament. NPD has based its campaign on a platform of stopping immigration and has managed to get its representative in Europarliament, thanks to the recent reform of the German electoral law for the EU elections which repealed the threshold of three percent. NPD won one percent. Similar surprises were in France, where the extreme right National Front of Marine Le Pen received 25 percent of the votes ( the last election had only six per cent). Socialist Party President Francois Hollande won only 14 percent of the votes and is now called a crisis cabinet meeting to discuss their next move, writes The Telegraph.

European Parliament elections in France caused a Copernican revolution. One of the prominent French politician Francois Bayrou, very precisely defined that there was a ’decomposition’ of previous relationships. And it is more than true. Marine Le Pen took over from her father, the Front National (FN) party, which had previously been known as an extremely radical, carried on a wave of nationalism that crossed into chauvinism.

She had a partly unconscious support of the two main parties. Hollande is lost, everybody expected that he will be stronger in his proclaimed positions, but he is calculating. His political party was punished in local elections two months ago, when they lost the cities where the socialists ruled nearly a century. On the contrary, the FN, with its clear messages - which avoid any serious discussion of the real models of economic recovery (all boils down to immigrants who threaten jobs of French workers).

Hollande’s European counterpart, the Italian prime minister Matteo Renzi, who came to power earlier this year has managed to create a positive attitude towards his plans and had no trouble winning European’s election. Not only that, populist movement leader Beppe Grillo won less than he anticipated, convicted former Prime Minister Silvio Berlusconi has seriously failed, and the separatist Lega Nord has fallen to less than 7 percent.

So, the answer to the strengthening of the radical right is clearly visible in the results in Germany, where the ruling coalition has repeated its success: People need clear policies that will help them to make clear that the government has a vision of a better future life. Italy has the major economic problems, but Italians believe that Renzi brings positive hope.

In addition, Renzi with Danish Prime Minister Helle Thorning - Schmidt, represent the new face of the European Left, who are no longer dealing with slogans from the late 19th century, but speak about the challenges of the 21st century. They fight for the welfare state, but viable, with the responsibility of the individual and have a tax policy that doesn’t stifle growth, but it is fiscally responsible.

Author: Hrvoje81/Fraxinus – Croaţia / Gimme Five


Share it!
Tags: partide, Parlament European, UE, procente


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.