Logo

Curcubeul brazilian

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12880 times
Curcubeul brazilian  Image

Curcubeul brazilian

RO
Aţi văzut vreodată mahalale colorate? Asta reprezintă favelele braziliene. În mod obişnuit, gândul la mahalale provoacă senzaţii neplăcute: condiţii de viaţă mizere, absenţa spaţiului, aerul statut. Dar ’favelas coloridas’ sau ’mahalalele colorate’ sunt o excepţie de la toate astea. Imaginea mahalalelor colorate din Brazilia ar putea, pentru o bucată de timp, să vă surprindă plăcut şi să vă facă să vă bucuraţi de peisajul cartierelor mărginaşe şi să uitaţi, pentru un moment, că există locuri opulente în alte locuri ale ţării. Orice ţară are mahalalele ei, dar cele din Brazilia se remarcă prin creativitate.

Hadley Freeman, reporterul de la The Guardian de luni, 23 iunie 2014, cu ocazia Cupei Mondiale, a avut câte ceva de spus despre favele, în special despre una numită Rocinha, care este cea mai mare favelă din Brazilia. Ascultaţi ce are jurnalista de spus: ’Favela se traduce în general prin mahala, dar nu este cel mai fericit cuvânt. Este mai mult o comunitate. Fiecare are personalitatea ei, iar Rochinha este luminoasă, împânzită de lume şi aproape copleşitor de prietenoasă. În ultimii zece ani, Rocinha, deşi încă relativ dură, s-a schimbat într-o măsură vizibilă: un proiect din 2008 a creat o librărie, o clinică de urgenţă şi o piscină pentru rezidenţi’. Continuă prin a spune că accesul este de obicei o problemă. În primul rând, trebuie să luaţi un moto-taxi – o cursă periculoasă, să treceţi pe străzile şerpuitoare şi haotice din Rocinha, să mergeţi pe drumurile pietruite, primejdioase şi aproape verticale pentru a ajunge unde doriţi.

Wikipedia spune că ’favela originară a fost construită în Morro de Castelo, în Rio de Janiero, de către familiile soldaţilor ce se întorceau din Campania Canudos’. Conform acestui raport, urbanizarea din anii 1950 a provocat migraţii în masă din zonele rurale ale Braziliei în oraşele din toată ţara ale celor care sperau să profite de posibilităţile economice pe care viaţa urbană le oferea.

În timp, din cauza declinului industriei şi a ratei de angajare atât în vechea capitală Rio, cât şi în noua capitală Brasilia, mulţi dintre aceşti oameni nu au reuşit să îşi permită o locuinţă în oraş şi astfel au rămas în mahalale. Desigur că elementul sanitar, electricitatea şi alte servicii nu există în favele. Sunt asociate adesea cu sărăcia şi sunt privite ca o durere de cap de către mulţi cetăţeni şi de către politicieni, în special în Rio.

Cu toate acestea, din moment ce, în timp, se formează comunităţi în mahalale şi se dezvoltă şi o multitudine de tipare sociale şi religioase, locatarii formează asociaţii pentru a obţine servicii, precum apă curentă şi electricitate, care să le permită să trăiască relativ confortabil. Câteodată rezidenţii reuşesc să obţină drept de pământ şi atunci pot să-şi îmbunătăţească locuinţele.

Va urma...

Autor: Tubonemi - Nigeria

Traducător: Ioana Mangalea

EN
Have you ever seen coloured slums? That is what the Brazilian favelas present. Ordinarily, the thought of a slum would fill you will some distaste: poor living conditions, absence of sufficient space and clear air. But the Favelas coloridas or coloured slums give you a reprieve from all that. The sight of the coloured slum buildings in Brazil for a while could throw you off balance pleasantly and make you enjoy the slum scenery and forget for a moment that there are opulent places on the other sides of the country. Every country has them though –slums- but the ones in Brazil surely stand out for their creativity.

Hadley Freeman writing for The Guardian on Monday 23rd June 2014 during the ongoing World Cup (see www.theguardian.com/), had a lot to say about the favelas, especially the one called Rocinha, which is Brazil’s biggest favela. Hear her: ’Favela is generally translated as slum, but that isn’t quite right. It’s more like a community. Each one has its own character and Rocinha’s is bright, bustling and almost overwhelmingly friendly. In the past decade Rocinha, while still comparatively rough, has changed to an almost recognisable extent: a 2008 project has installed a library, an emergency health clinic and a swimming pool for the residents’. She says further that accessibility is usually a problem. First, you have to take a dangerous moto-taxi ride, racing through the winding and chaotic streets of Rocinha, walk up a perilous almost entirely vertical cobble paths to get to where you are going.

Wikipedia states that ’the original favela was built on the Morro do Castelo in Rio de Janeiro by the families of soldiers returning from the Canudos Campaign’. According to this report, urbanization in the 1950s provoked mass migration from the countryside to the cities throughout Brazil by those hoping to take advantage of the economic opportunities urban life provided.

Over time with decline in industries and employment in both the old capital of Rio and the new capital of Brasilia, many such migrants were unable to afford housing within the cities ad thus remained in the favelas. Of course, sanitation, electricity and other services are lacking in favelas. They are usually associated with extreme poverty and are considered a headache to many citizens and politicians especially in Rio.

Nevertheless, since communities form in favelas over time and often develop an array of social and religious patterns, the dwellers from associations in order to obtain such services as running water and electricity to enable them live fairly comfortably. Sometimes the residents manage to gain title to the land and then are able to improve their homes. 

To be continued...

Author: Tubonemi - Nigeria


Share it!
Tags: Brazilia, favelas, mahalale, locuitori, colorate


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.