Logo

Comunici, deci exişti!

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 16947 times
Comunici, deci exişti! Image

Comunici, deci exişti!

RO

Continuarea articolului

Învățarea unei noi limbi ne ajută să învățăm despre cultura unei țări sau a unei regiuni. După cum știm cu toții, în ziua de azi, lumea este ca și un sat global. Nicio națiune nu poate trăi singură. Toate națiunile sunt corelate prin limbi. Limba ne ajută să primim mai multă informație despre diversele culturi și tradiții. De cele mai multe ori, cărțile sunt scrise în limba engleză. Dacă știm bine această limbă, vom fi capabili să înțelegem sensurile profunde ale culturilor și tradițiilor oricărei țări. Nu vreau să spun că ar trebui să învățăm numai limba engleză pentru a dobândi cunoștințe, dar dacă o știm bine, va fi folositoare pentru noi. Oricum, ar fi mai folositor dacă am ști mai multe limbi decât doar engleza.

Culturile și tradițiile fac țările și regiunile mai bogate și mai populare. Ele ajută în denotarea unei identificări specifice. Și, de asemenea, limba a jucat un rol important în marile civilizații. Prin urmare, limba nu este o simplă parte a vieții noastre. Dar când aceasta crește, devine un copac mare cu multe ramuri care oferă adăpost și protecție oamenilor și animalelor. De asemenea, limba oferă adăpost tuturor oamenilor, jucând un rol important în comunicare. Când există adăpost, toată lumea îl simte. Așa ar trebui să simțim limba. Personal cred că dacă nu simțim limba, nu vom fi capabili s-o-nvățăm.

După cum știm cu toții, un bebeluș va învăța în curând limba maternă, fără îndoială. Ea este fundația bazei pentru orice. Dacă o persoană își cunoaște bine limba maternă, va fi capabilă să înțeleagă și celelalte limbi mai ușor. Unii cred că este ușor să înveți alte limbi fără să știi fluent limba maternă. Dar eu cred că nu e chiar așa. Am fost capabil să învăț fluent alte limbi pentru că am învățat limba maternă foarte bine. Aceasta m-a ajutat să-mi ating obiectivele.

Astăzi, dacă știu mai multe limbi, aceasta se datorează faptului că știu limba maternă. Când eram la școală, am învățat-o foarte bine. Ea m-a ajutat să învăț alte șase limbi. Prin aceste limbi am putut afla mai multe despre cultura și tradițiile acestor țări. Nu numai cultura și tradițiile, ci am avut, de asemenea, și ocazia de a-mi face mai mulți prieteni din diferite țări. A fost foarte interesant pentru mine.

Ca individ, m-am născut într-o țară și am primit educația primară și cea secundară în altă țară. Iar acum studiez la o universitate de medicină în altă țară. Dumnezeu mi-a dat darul să învăț multe limbi în țări diferite. Realmente, am fost foarte norocos să primesc o așa binecuvântare. Dar simt că ceea ce am învățat până acum nu este îndeajuns. Aștept cu nerăbdare să învăț mult mai multe limbi în viitor.

Dragii mei prieteni, limba este o componentă foarte importantă în viața noastră. Poate crezi că nu este necesar să mai înveți o altă limbă în afară de limba ta natală. În ziua de azi, majoritatea oamenilor sunt chiar interesați în a învăța mai multe limbi. Gândește-te la acest lucru de două ori. Limba este un instrument care te ajută să-ți întărești relațiile cu ființele umane. Folosește acest instrument să transformi lumea aceasta într-una mai frumoasă.

Autor: Claudio Umesh – Belarus

Traducător: Emmy Jk


Acest articol face parte din campania Friendship Experiment, iar dacă vrei să cunoşti mai bine autorul, trimite-i mesaj pe adresa de e-mail claudio@zappernews.ro

EN
Learning a new language helps us to know about the culture of a country or a region. As we all know today our world is a global village. No nation can live alone. All nations are interrelated through languages. Language helps us to gain more information about various cultures and traditions. Most often books are written in English. If we know English well, we will be able to understand the deep sense of the culture and traditions of any country. I don’t mean that we should learn only English to gain knowledge. If we know it well, it will be useful for us. But, it will be more helpful, if we know more languages than English.

Cultures and traditions make countries and regions more rich and popular. They help to denote a specific identification. And also language played a major role in great civilizations. Therefore language is not just a simple part of our lives. Language is like a mustard seed. Mustard seed is a tiny seed which even difficult to touch. But when it grows, it gives a very large tree with many branches which gives shelter and protection to people and animals. Likewise language also gives shelter to everybody, as it plays a major role in communication. When there is shelter anyone feels it. Likewise we should feel the language. I personally believe without feeling the language we won’t be able to learn it well.

As we all know a baby will soon learn the mother’s tongue, there is no doubt about it. Mother’s tongue is the basic foundation for everything. If a person knows his/her mother’s tongue well, he/she will be able to grasp other languages easily. Some may think, it is easy to learn other languages without knowing the native language (mother’s tongue) fluently. But I think it is not correct. I was able to learn other languages fluently because I have learnt my mother’s tongue well. It helped me to achieve my goals.

Today, if I know many languages, that’s because of my mother’s tongue. When I was in school, I have learnt my mother’s tongue well. This made me to learn six more languages. Through these languages, I was able to know about the cultures and traditions of these countries. Not only cultures and traditions, but also I was able to have more friends from different countries. It was very interesting to me.

As an individual, I was born in one country. I received my primary and secondary education in another country. And now I’m studying at a medical university in another country. God gave me his blessings to learn many languages in different countries. Actually I was really lucky to receive such a great blessing. But I feel what I have learnt so far is not enough. I’m looking forward to learn many more languages in the future.

My dear friends, language is a very important component in our life. You may think it’s not necessary to learn another language except your own language. Today most people are really interested in learning languages. Think about it twice. Language is an instrument which helps to tighten the relationships among human beings. Use this instrument to make this world a beautiful one.

Author: Claudio Umesh – BelarusShare it!
Tags: cultura, traditii, tara, limbi, educatie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.