Logo

Brazilia: de la colonie, la destinaţie turistică

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 13265 times
Brazilia: de la colonie, la destinaţie turistică  Image

Brazilia: de la colonie, la destinaţie turistică

RO
Arhitectura unei ţări este definită, la un grad enorm, de istoria şi patrimoniul său. Pe de altă parte, arhitectura formează, de asemenea, o parte importantă a caracterului şi identităţii unei destinaţii. Prin urmare, explorarea arhitecturii unei ţări dezvăluie prea multe despre ea şi rămâne o parte foarte importantă a turismului.

Brazilia a fost colonizată cu secole în urmă, de către exploratori portughezi, şi această cultură a continuat să influenţeze aspectul acestei ţări. Astăzi, există în continuare câteva exemple ale acestei arhitecturi portugheze de odinioară. Aceste clădiri în stil colonial redau ţării un aspect cu adevărat fermecător.

Cu toate acestea, abordarea modernistă este în continuare stilul arhitectural predominat în Brazilia. Acest stil este caracterizat prin minimalism şi lipsa excesului în decorare. Este simplu, cu linii curate şi o formă funcţională. Acest tip special de arhitectură a fost adoptat după Al Doilea Război Mondial, când funcţia avea prioritate faţă de formă. Oscar Niemeyer rămâne unul dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi moderni din lume şi, cu siguranţă, a lăsat o amprentă foarte clară cu privire la arhitectura din Brazilia.

Influenţele religioase portugheze au dominat arta colonială. În secolele 19 şi 20, mişcările artistice din Europa au servit ca sursă de inspiraţie pentru artiştii brazilieni. De exemplu, Săptămâna Artei Moderne, un festival internaţional de artă din Sao Paulo (1922), a introdus idei cubiste care s-au axat mai degrabă pe forme abstracte, decât pe reprezentarea realistă a obiectelor.

Artiştii importanţi moderni Anita Malfatti şi Tarsila do Amaral au fost pionieri ai artei moderne braziliene. Candido Portinari a descris oameni şi peisaje din patria sa într-un mod patriotic şi Lasar Segall a ajutat la introducerea picturilor expresioniste în Brazilia, cu o expoziţie la Rio de Janeiro, în 1913.

Arhitectura colonială a fost puternic influenţată de către preoţii iezuiţi şi Biserica Romano-Catolică. În secolul 20, mişcările artistice moderne au fost sursă de inspiraţie pentru arhitectură, la fel cum au fost pentru artă, în special după vizita arhitectului francez - elveţian Le Corbusier, în 1936, care a colaborat cu Oscar Niemeyer şi Lucio Costa, pentru clădirea Ministerului Educaţiei din Rio de Janeiro.

Niemeyer şi Costa au fost figurile cheie ale reputaţiei arhitecturii moderne a Braziliei. Capodopera lor este capitala Brasilia (construită în anii 1950), pe care Costa a planificat-o şi în care Niemeyer a proiectat multe dintre clădirile publice. Alte figuri importante sunt Jorge Moreira Machado şi Afonso Reidy.

Clădirile proiectate de către aceşti arhitecţi tind să fie luminoase, graţioase şi aerisite, încorporând caracteristici adecvate pentru căldura tropicală şi lumina puternică a soarelui. De asemenea, ei combină frecvent abilităţile arhitectului cu cele ale sculptorilor, pictorilor şi peisagiştilor, cum ar fi Roberto Burle Marx, care a proiectat multe parcuri şi grădini în Brazilia şi în străinătate.

Unul dintre cei mai renumiţi sculptori şi arhitecţi din Brazilia este artistul colonial cunoscut sub numele de Aleijadinho, care a lucrat într-un stil baroc la bisericile din colonia Minas Gerais. În perioada modernă, mai multe stiluri abstracte au dominat. Figuri importante, cum ar fi sculptorii Bruno Giorgi şi Maria Martins, au contribuit la lucrările de proiectare a capitalei Brasilia.

Fotografia a fost introdusă în Brazilia în 1840 şi fotografii au furnizat o imagine importantă a societăţii şi peisajului. În ultimii ani, fotograful Sebastiao Salgado a creat imagini puternice despre sărăcia braziliană.

Autor: Jennifer James - Nigeria

EN
The architecture of a country is defined, to an enormous degree, by its history and heritage. On the other hand, the architecture also forms a major part of the character and identity of a destination. Therefore, exploring the architecture of a country reveals much about it, and remains a very important part of tourism.

Brazil was colonised by Portuguese explorer’s centuries ago, and this culture has continued to influence the look and feel of this country. Today, there remain a few examples of this Portuguese architecture of yesteryear. These colonial-style buildings give the country a really charming element.

However, the modernist approach is still the overriding architectural style of Brazil. This style is characterised by minimalism and the absence of excess frill or decoration. It is simple, with clean lines and a functional form. This particular type of architecture was adopted after World War Two, when function took precedence over form. Oscar Niemeyer remains one of the world’s best known modernist architects, and certainly left a very clear imprint on the architecture of Brazil.

Portuguese religious influences dominated colonial art. In the 19th and 20th centuries, artistic movements in Europe provided inspiration for Brazilian artists. For example, the Week of Modern Art, an international arts festival in Sao Paulo in 1922, introduced cubist ideas, which focused on abstract forms rather than lifelike representation of objects.

Important modern artists Anita Malfatti and Tarsila do Amaral were both early pioneers in Brazilian modern art. Candido Portinari depicted people and landscapes of his homeland in a patriotic manner, and Lasar Segall helped introduce expressionist paintings to Brazil with an exhibit in Rio de Janeiro in 1913.

Colonial architecture was strongly influenced by the Jesuit priests and the Roman Catholic Church. In the 20th century, modern artistic movements provided inspiration for architecture as they had for art, particularly after the 1936 visit of Swiss French architect Le Corbusier, who collaborated with Oscar Niemeyer and Lucio Costa on the Ministry of Education building in Rio de Janeiro.

Niemeyer and Costa have been key figures in the high reputation of Brazil’s modern architecture. Their masterpiece is the capital city of Brasilia (constructed in the 1950s), which Costa planned and for which Niemeyer designed many of the public buildings. Other important figures include Jorge Moreira Machado and Afonso Reidy.

Buildings designed by these architects tend to be light, graceful, and airy, incorporating features appropriate to tropical heat and strong sunlight. They also frequently combine the skills of the architect with those of sculptors, painters, and landscape gardeners such as Roberto Burle Marx, who designed many parks and gardens in Brazil and overseas.

One of Brazil’s most famous sculptors and architects is the colonial artist known as Aleijadinho, who worked in a baroque style on the churches of colonial Minas Gerais. In the modern period, more abstract styles have dominated. Important figures such as sculptors Bruno Giorgi and Maria Martins contributed works to the design of Brasilia.

Photography was introduced in Brazil in 1840, and early photographs provide an important record of society and landscape. In recent years photographer Sebastiao Salgado has created powerful images of Brazilian poverty.

Author: Jennifer James - Nigeria


Share it!
Tags: arhitectura, Brazilia, arhitecti, cladiri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.