Logo

Ai sau nu rădăcina prieteniei?

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 18361 times
Ai sau nu rădăcina prieteniei? Image

Ai sau nu rădăcina prieteniei?

RO
Fiind pe jumătate asiatic, am multe legături cu ţări precum Afganistan, Pakistan şi India. Am prieteni, rude, veri, colegi sau oameni cu care am lucrat în trecut în aceste ţări. Fiind născut şi crescut în America, am observat o diferenţă imensă, extraordinară în vieţile acestor oameni şi în viaţa mea.

Sunt artist pentru că îmi place să pictez şi să vopsesc. Îmi place să citesc şi să scriu şi-mi place să cânt şi să pun muzică. Pentru mine, toate aceste lucruri sunt ca indulgenţele care trec pentru a spăla praful vieţii de zi cu zi de pe sufletul meu şi pentru a găsi extraordinarul din interiorul ordinarului. Cred că este specialitatea unui artist de a face aşa, să găsească lucruri extraordinare în şi între ordinar şi să fie extraordinar într-o lume plină de oameni şi lucruri obişnuite, să fie un bandit, ca o carte bună, să fie o persoană singură în mulţime.

Arta defineşte viaţa mea, dar când mă uit la aceste ţări, de care rădăcinile mele sunt legate, mi se pare greu pentru o persoană ca mine să trăiască acolo. Societatea în care m-am născut şi am crescut a acceptat un artist sau o persoană care este diferită, pentru că asta este adevărul Evangheliei; unii oameni nu sunt diferiţi din cauza obiceiurile lor, religiei lor sau din cauza oricărui ritual practicat, ci doar pentru că s-au născut în acest fel. Nu este vina acestor oameni nevinovaţi care trăiesc acolo că ţările au rămas subezvoltate, nu a fost în controlul lor.

De-a lungul anilor, oamenii au dezvoltat o gândire conturată, oameni care nu au fost capabili să-şi permită o educaţie sau nu au toate etichetele lumii înalte. Nu există nicio poziţie pentru un artist să locuiască într-un loc ca ăsta. Nu încerc să subliniez în favoarea vreunui grup. Nu acuz pe nimeni de nimic. Eu doar încerc să precizez cursul evenimentelor care a dus ca aceste ţări să fie lăsate subdezvoltate în unele zone.

Am fost doar o singură dată în viaţa mea în ţara mea de origine, Pakistan. Fiind născut şi crescut în America, un loc de muncă bun şi câştigarea existenţei cu o monedă puternică te fac să devii automat bogat în Pakistan. Tatăl meu avea o casă mare în Pakistan şi nu o mai văzusem înainte. Am stat acolo trei luni. Mi-a plăcut foarte mult, în cartierele elegante şi oraşele mari aproape am simţit că eram în America, n-am simţit nicio schimbare, cine a spus că Pakistanul era o ţară subdezvoltată? Dar mai mult de jumătate din populaţie trăia în mahalale şi case mici de noroi la sate, aşa cum se spunea; există două feţe pentru fiecare monedă. 

Va urma...

Autor: Adam Fiaz - USA

EN

Being half Asian, I have many ties to countries like Afghanistan, Pakistan and India. I have friends, relatives, cousins, colleagues or people that I have worked with in the past in these countries. Being born and raised in America, I notice a huge, tremendous difference in the lives of those people and me.

I call myself an Artist, because I love to draw and paint. I love to read and write and I love to play music and sing. All these things for me are like indulgences to let it all go, to wash the dust of daily life off of my soul and find the extraordinary inside the ordinary. I believe it is the specialty of an Artist to do just that, to find extraordinary things in between the ordinary and to be extraordinary in a world full of ordinary people and things, to be a bandit, like a good book, to be a person alone in the crowd.

Art defines my life, but when I look at these countries that my roots are tied too, I find it hard for a person like me to live there. The society that I was born and raised in has accepted an Artist or a person who is different because that is the gospel truth; some people are not different due to their customs, their religion or any practiced ritual but just because they are born that way. It is not the fault of these innocent people that live there that the countries were left un-developed, it was not into their control.

Over the years, the people have developed a contoured thinking, people who haven’t been able to afford education or don’t have all the high worldly etiquettes. There is no position for an Artist to dwell in a place like that.I am not trying to point out to a certain group; I am not accusing anyone of anything. I am just trying to state the course of events that lead to these countries being left under developed in some areas.

I have only been to my home land, Pakistan, just once in my life. Being born and raised in America, having a good job and earning your living in a currency that is powerful makes you automatically rich in Pakistan. My father owned a huge house in Pakistan and I had never seen it before my entire life. We stayed there for three months. I enjoyed it very much, in posh neighborhoods and big cities, it almost felt like I was in America, I felt no change, who said Pakistan was an underdeveloped country? But more than half of the population was living in slums and tiny mud houses in villages, like they say; there are two sides to every coin.

To be continued...

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: friend, earth, countries, world


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.