Logo

USA/ Decizie: Wilson e nevinovat!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8219 times
USA/ Decizie: Wilson e nevinovat! Image

USA/ Decizie: Wilson e nevinovat!

RO

Ieri a fost o zi obișnuită, însă protestele au început din nou în micul oraș - proteste, furturi, violențe și răzbunările împotriva statului au fost știrea zilei. Sunt mulți oportuniști și activiști, o structură complet diferită între două seturi diferite de oameni. Activiștii luptă pentru o cauză, pentru justiție, pentru pace, pentru drepturile omului și cel mai important, ei cred în puterea păcii. Ei cunosc valoarea vieții normale și ale acțiunile lor sunt îndreptate către a găsi o soluție. Oportuniștii își cunosc propria agendă, nu vor ceva mai bun pentru oraș, sau cel puțin nu pentru locuitorii acestuia, agendele lor personale au în plan să producă mici schimbări seismice în societăți, caută micile greșeli, micile goluri din sisteme iar în momentul în care ei găsesc această oportunitate, se luptă din greu pentru ea. Spuneți-mi, cei care fură din magazinele din Ferguson, cei care dau foc la clădiri și la proprietățile private, cu ce contribuie ei la societate?

Oamenii care sunt jefuiți de bogăția lor și care își văd lucrurile arzând în fața lor sunt cetățeni obișnuiți, cei mai mulți dintre ei au muncit din greu și au petrecut mii de zile și nopți muncind pentru ele. Crima lor – chiar aș vrea să știu de la acești oportuniști de ce sunt pedepsiți.

Acesta este secolul 21, umanitatea s-a mișcat către un viitor mai bun și au existat multe dezvoltări în toate domeniile, și chiar și statul acasă pe un computer și pe o rețea de socializare îți oferă destulă voce unei persoane în ziua de azi, o voce pe care nici măcar regii din trecut nu o aveau. Dacă o persoană dorește doar să pună punctul pe o anumită problemă, atunci un tweet nervos va produce destul impact precum jefuirea unui magazin. Nu există nici o scuză pentru revolte, nici o justificare pentru violență și nici o justificare pentru distrugerea societății și punct.

Curtea de Punere sub Acuzare formată din 12 oameni, 3 dintre care erau Afro-Americani și țineți minte că toți au fost aleși aleatoriu și le-au fost prezentate dovezile în detaliu. Întregul proces a fost cât de corect posibil, au fost aduși martori ce au fost interogați din nou și din nou și s-a găsit că totul a fost un accident. Trebuie menționat faptul că nici o persoană din juriu nu l-a găsit pe ofițerul Wilson vinovat – nici unul din cei 12!!!

Neglijarea blantă a unui verdict la care s-a ajuns este îngrozitor. Faptul că acesta este folosit pentru a protesta în continuare este patetic. Haosul la care dă naștere va da naștere unui sistem de clase, va crea o cale pentru rasism și discriminare – fantomele trecutului ce au fost îngropate î n societate. Violența trebuie să se oprească acum, verdictul trebuie să fie acceptat. Există o fractură în societate, trebuie să se vindece dar poate fi vindecată doar prin comunicare și empatie – avem nevoie de activiști nu de oportuniști. Acesta este timpul, locul, momentul, să ne rugăm și să sperăm că vindecarea începe acum. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

EN

What was yesterday a quaint town simmering with tension has started to burn again – riots, looting, violence and vengeance against the state are the flavor of the day. There are opportunists and then there are activists, there is an inherent complete structural difference between the two sets of people. Activists stand for a cause, for justice, for hope, for equal rights but most importantly they believe in the strength of peace; they know the value of normal life and their actions are intended to reach solution. The opportunists though have strange agendas, they do not want a greater good, not for others at least, their personal agendas wait to pounce on small seismic shifts in societies, they are on the lookout for small mistakes, little caveats in systems and the moment they find such opportunity, they pounce in full flow. Tell me, the people looting shops in Ferguson, the people burning public and private property, what good are they contributing towards the society?

The people who are being robbed of their wealth and property, who are watching their personal assets go to ashes in front of their own eyes are ordinary citizens, most of them hardworking citizens who have spent countless days and nights working on their personal growth. Their crime – I would definitely like to know from the perpetrators that why are they being punished.

This is the 21st century, humanity has moved forward for the better, there have been scientific advancements in all fields, even sitting in your home having a computer and a social media channel gives you enough voice these days that the kings of past did not have. If being listened and creating a point is all a person is after; an angry tweet will carry the point equally if not more effectively than burning down the corner store. There is no justification for riots, no justification for violence and no justification for creating damage to the society. Period

The Grand Jury consisted of 12 people, 3 of them were black, keep in mind that they were all picked at random and they were presented with evidence, evidence in detail. The whole process was carried out as fair as possible, witnesses were brought, cross questioned again and again and it was found out that whatever happened was an accident. It is great to note that not a single person on the jury found Officer Wilson as guilty – not a single person out of 12!!!

The downright neglect of a verdict reached through the system is appalling; the fact that it is being used as a base of further violence is pathetic. The mire that it is creating is going to give re-birth to the class system, it is going to pave path for hate and racial discrimination – ghosts of past buried deep in the society. The violence must stop immediately, the verdict should be accepted. There is a fracture in the society, it needs to be healed but it can only be healed through proper dialogue and empathy – we need activists now not opportunists. This is the time, this is the place, this is the moment, let us hope and pray that our healing starts from now.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags:


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.