Logo

UE si organismele modificate genetic

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12496 times
UE si organismele modificate genetic Image

UE si organismele modificate genetic

RO

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat rezultatul deciziei în ceea ce privește acceptarea folosirii organismelor modificate genetic. Propunerea diferitelor amendamente în legislația statelor membre oferă mai multă libertatea în interzicerea sau restricționarea folosirii organismelor modificate genetic la nivel european în alimentele care intră pe teritoriul statului, potrivit poslovni.hr.  

„Comisia a luat în considerare îndoiala multor cetățeni UE, îndoieli care sunt evidente deoarece aceștia și le-au exprimat vehement prin guvernele naționale. Propunerea, după ce va fi adoptată, va acorda statelor membre libertate completă în ceea ce privește folosirea organismelor modificate genetic, în concordanță cu principiul subsidiarității, autorizate de către UE” a declarat Vytenis Andriukaitis, Comisarul pe problme de sănătate și siguranță a alimentelor.

Noua abordare are ca scop atingerea unei balanțe între menținerea sistemului existent de aprobare la nivel UE și oferirea unei libertăți mai mari statelor membre în ceea ce privește folosirea produselor modificate genetic pe teritoriul țărilor lor. 

Uniunea Europeană autorizează trimiterea pe piață a unui organism modificat genetic potrivit criteriilor definite de Directiva UE 2001/18 / EC în ceea ce privește trimiterea în mod deliberat a organismelor modificate genetic în mediu.  

În 2012, Comisia Europeană a redeschis dezbaterea în ceea ce privește „coexistența produselor modificate genetic și organitce pe piață”, considerată a fi o întrebare esențială pentru durabilitatea agriculturii ecologice.  

În 2013, potrivit Agenției France-Press, porumbul modificat genetic MON 810 este singurul porumb cultivat în Uniunea Europeană (în principal în Spania și în Portugalia) Cu toate acestea însă, încă 50 de produse modificate genetic sunt autorizate pentru a fi folosite în hrănirea animalelor sau în alimentație în Uniunea Europeană. 

Până la începutul anilor 1990, Uniunea Europeană a creat un cadru de reglementare pentru organismele modicate genetic care este în continuă evoluție. Scopul regulilor UE este de a crea o singură piață pentru biotehnologii, protejând în același timp și publicul și sănătatea acestuia, dar și mediul. Autorizația medicamentelor pentru oameni și animale este guvernată de legi de asemenea, care se referă și la produsele derivate din organisme modificate genetic. Acest text stabilește procedurile UE în ceea ce privește autorizarea și supravegherea acestor medicamente.  

Uniunea Europeană pregătește o schiță a unei directive care dorește să stabilească praguri de toleranță pentru „prezența accidentală” (accidentală sau imposibil de evitat) a diferitelor organisme modificate genetic care se găsesc în semințele convenționale, iar dacă acest prag este întrecut, atunci acestea vor fi considerate a fi organisme modificate genetic.  

Limitele actuale de toleranță, pe baza opiniei Comitetului Științific asupra Plantelor sunt: 0.3% pentru rapiță, 0.5% pentru semințe de porumb, bumbac, sfeclă de zahăr, cartofi, roșii, cicoare și 0.7% pentru semințele de soia.  

Comisarul European pentru Mediu vrea ca limitele pentru aceste prezențe accidentale ale organismelor modificate genetic să fie cât mai mici posibil. Diferite organizații care se opun folosirii organismelor modifcate genetic au cerut de asemenea ca aceste limite să fie mici, iar Confederația Țăranilor crede că singurul prag acceptabil este cel de 0%. Cu toate acestea însă, profesionaliștii consideră că o reducere a pragului actual ar duce numai la reducerea viabilității coexistenței dintre organismele modificate genetic și a celor nemodificate.  

Pentru a opri situația actuală a unor țări UE unde plantele modificate genetic sunt acceptate, dar majoritatea interzise în majoritatea statelor membre prin măsuri luate de țara respectivă, în momentul de față se discută un nou proiect de lege cu o opțiune a unei clauze de excludere națională (clauza de a renunța) în Consiliul Europei, în Comisia Europeană și în Parlamentul European.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.inlander.com

EN

Last week, the European Commision presented the outcome of the review process of decision-making on approval of the use of genetically modified organisms in food and feed. Proposing amendments to legislation to Member States granted more freedom in terms of restricting or banning the use of genetically modified organisms authorized at EU level in food and feed on their territory, says poslovni.hr.

"The Commission has taken into account the doubts of many EU citizens, which are evident from the views expressed, by their national governments. This proposal will, after its adoption, allow the Member States in accordance with the principle of subsidiarity complete freedom regarding the use of genetically modified organisms authorized at EU level -a in food and feed in their territory, "said Vytenis Andriukaitis, Commissioner for health and food safety.

The new approach aims to achieve a balance between maintaining the existing system of approval on the EU level and enabling greater freedom of Member States in terms of deciding on the use of genetically modified products in their territory.

The European Union so far authorizes the placing on the market a genetically modified organism according to the criteria defined by the EU Directive 2001/18 / EC on the deliberate release of genetically modified organisms into the environment.

In 2012, the European Commission has reopened the debate on the "coexistence between GMO and organic agriculture" essential question for the sustainability of organic farming in the long term.

In 2013, according to Agency France-Press, the genetically modified corn MON 810 is the only grown corn in the European Union (mainly in Spain and Portugal). However, fifty GMOs are authorized in feed and food in the European Union.

By the early 1990s, the European Union has set up a regulatory framework for GMOs, which is still evolving. The purpose of the Community rules is to make compatible the creation of a single market for biotechnology with the protection of public health and respect for the environment.  The authorization of medicines for humans and animals is governed by regulation, which also covers products derived from GMOs. This text establishes Community procedures for the authorization and supervision of these drugs.

The European Commission is preparing a draft Directive setting the tolerance thresholds of "adventitious presence" (adventitious or technically unavoidable) GMOs in conventional seeds, beyond which these seeds would be considered GMO and labeled as such.

The current tolerance limits, on the basis of the opinion of the Scientific Committee on Plants, are: 0.3% for rapeseed, 0.5% for corn seeds, cotton, sugar beet, potatoes, chicory, and tomato, 0.7% for soybean seed.

The European Environment Commissioner wants these adventitious presences of GMOs tolerance levels are as low as possible. Various organizations who opposed to GMOs also call down these thresholds and the Peasant Confederation believes that a threshold of 0% is the only acceptable one. However, professionals believe that a reduction of the seeds of these thresholds would undermine the economic viability of coexistence between GMO and non-GMO.

In order to break the current situation where the culture of some GM plants is authorized in the European Union, but de facto banned in most Member States by national measures not based on a solid legal basis, a new project Regulations with a national exclusion clause option (clause "opt-out") is being discussed between the Council, the Commission and the European Parliament.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: gmo, ue, usa, fructe, legume, agricultura,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.