Logo

Sweden/ Sudia recunoaste Palestina!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9465 times
Sweden/ Sudia recunoaste Palestina! Image

Sweden/ Sudia recunoaste Palestina!

RO
Decizia oficială a fost luată joi de guvernul suedez, dar ministrul de externe, Margot Wallström a anunţat intenţiile guvernului de a face acest lucru, chiar înainte.Într-o declaraţie publicată în ziarul suedez Dagens Nyheter, ea explică faptul că în Palestina, guvernul speră că o soluţie paşnică a două state ar putea fi atinsă. Easpune că prin recunoaşterea ambelor state guvernul speră să "facă paşnicele negocieri mai puţin inegale". Primul-ministru al Suediei pare să fie în acord cu colegul sau de partid, atunci când întrebat fiind, a susţinut că el, şi Suedia, sunt prieteni Israelului care susţin o soluţie a două state.

Israelul nu simte această prietenie, dar cu toate acestea, că şi la scurt timp după decizie, ambasadorul israelian din Suedia, Isaac Bachman, a fost chemat înapoi înIsrael pentru "consultare". Ministrul de externe, Avigdor Liberman, se presupune că are în vedere să-l ţină acolo permanent. Când intervievat despre citaţie, ambasadorul a spus că "uneori trebuie să pui piciorul în prag şi să-ţi exprimi puternic părerea". Israelul simte un resentiment puternic faţă de decizia guvernului suedez, precum şifaptul că acesta este primul lucru în valută străină politică pe care o face după ce a fost ales. El a profitat, de asemenea, de această oportunitate pentru a criticăalegerea a doi miniştri pentru noul guvern, pe care îi descrie că fiind "violenţi şi anti-israelieni": Ministrul Educaţiei şi lider al Partidului Verde, Gustav Fridolin şicolegii de partid Ministrul Locuinţelor, Mehmet Kaplan. Kaplan a luat o parte din flota suedeză la Gaza, şi a fost arestat de către trupele armate ale Israelului laîmbarcarea lor în nava, şi Fridolin a fost arestat în Cisiordania în timp ce protesta construirea unui zid.

Suedia a avut de-a lungul istorie o relaţie destul de bună cu Israelul, dar conflictul dintre Israel şi Palestina a fost întotdeauna o problema în ochii publicului suedez, iubitor de pace. În ultimii ani, a existat mai mult sprijin pentru palestinieni, printre suedezi, şi în special a celor cu familia sau prietenii de origine palestiniană. Cele mai recente bombardamente din Fâşia Gaza au primit o mare atenţie în mass-media suedeză şi au stârnit proteste în mai multe oraşe mari. Un efect secundar tragic alacestui eveniment, a fost o creştere în infracţiuni de ura împotriva populaţiei evreieşti din ţară.

Există îngrijorarea că recunoaşterea va face că Suedia să fie izolată în lumea occidentală. Puţine alte ţări din UE au făcut acest lucru, şi multe altele sunt statesovietice vechi, cărora le-a mers foarte bine înainte de a intră în UE. O altă critică este că Palestina nu controlează de fapt tot domeniul din care pretinde că secompune . Wallström se opune, afirmând că Suedia anterior a recunoscut state al căror teritoriu nu îl controlează în totalitate (Croaţia şi Kosovo) şi că Palestina, căacestea, este un caz special care merită o excepţie.

Este încă prea devreme pentru a spune cum va afecta relaţiile suedeze pentru restul părţii de vest, şi în special Statele Unite ale Americii, care au stat ferme de parteaIsraelului de-a lungul multor ani de controverse, dar relaţia cu Israelul va suferi cu siguranţă.

Reporter: Zak Hades - Serbia
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: skynews.com.au



EN
The new Swedish government takes a controversial stand on the infected conflict in the middle-east.The formal decision was taken this Thursday by the Swedish government, but the foreign minister, Margot Wallström announced the government’s intentions to do so even before. In a statement published in the Swedish newspaper Dagens Nyheter, she explains that in recognising Palestine, the government hopes that a peaceful, two-state solution may be reached. She says that by recognising both states the government hopes to “make the [peace] negotiations less unequal”. The Prime Minister of Sweden seems to be in agreement with his party colleague when questioned, claiming that he, and Sweden, are friends of Israel that support a two-state solution.

Israel is not feeling the friendship, however, as shortly after the decision the Israeli ambassador to Sweden, Isaac Bachman, was summoned back to Israel for “consultation”. The foreign minister, Avigdor Liberman, is allegedly considering keeping him there permanently. When interviewed about the summons, the ambassador said that “sometimes you have to put your foot down and express your opinion strongly.” Israel feels a strong resentment towards the decision of the Swedish government, and the fact that it is the first thing in foreign politics that it does after being elected. He also seized the opportunity to criticise the choice of two ministers for the new government, whom he describes as “violently anti-Israeli”: Minister of Education and leader of the Green Party, Gustav Fridolin and fellow party member Minister of Housing, Mehmet Kaplan.

Kaplan has taken part of the Swedish flotilla Ship to Gaza, and was arrested by Israeli military upon their boarding of the ship, and Fridolin has been arrested by Israeli military on the West Bank while protesting the building of a wall.Sweden has historically had a quite good relationship with Israel, but the conflict between Israel and Palestine has always been a problem in the eyes of the peace-loving Swedish public. In later years, there has been more support for the Palestinians among the Swedish, and especially those of, and with friends and family of, Palestinian descent. The recent bombings of the Gaza strip received great attention in Swedish media and sparked protests in many major cities. A tragic side effect of the attention was an increase in hate crime against the Jewish population in the country.

There is concern that the recognition will lead to Sweden being isolated in the western world. Few other countries in the EU have done so, and many of the others are old Soviet states that did so well before entering the EU. Another criticism is that Palestine is not actually controlling all the area it claims to consist of. Wallström counters by saying that Sweden previously have recognised states which do not control all their territory (Croatia and Kosovo) and that Palestine, like these, is a special case deserving an exception. It is yet too early to say how it will effect Swedish relations to the rest of the west, and especially USA, which has stood firmly by Israel’s side during years of controversy, but the relationship with Israel will suffer for sure.

Reporther: Zak Hades - Serbia



Share it!
Tags: Palestina, guvern,opinii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.