Logo

Spania/ Podemos ... de la „Zero” la „Hero”

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7183 times
Spania/ Podemos ... de la „Zero” la „Hero” Image

Spania/ Podemos ... de la „Zero” la „Hero”

RO

O veste absolute inimaginabilă vine din Spania, în timp ce cea mai mare parte a Europei este de dreapta. Aici avem un nou partid puternic de stânga. Partidul Podemos („Noi putem”) a fost înființat acum mai puțin de un an, în ianuarie a acestui an, dar azi este – potrivit donsajelor – cea mai mare forță politică din țară.

La patru luni de la formarea sa, Podemos a participat la alegerile europene din 2014, obținând cinci locuri (54) cu 7,98% dintre voturi, făcându-l astfel în al patrulea cel mai votat partid din Spania. În primele 20 de zile după alegeri, 100,000 de membrii s-au adunat, făcându-l al treilea partid în ceea ce privește numărul suporterilor și pare a fi primul partid din țară în ceea ce privește intenția de votare, potrivit sondajelor.

Începuturile partidului Podemus poate fi găsit în manifestul acestuia, „Mover ficha”, publicat în ianuarie 2014 și semnat de 30 de intelectuali, personalități din cultură, journalism și activism social și politic. În acest manifest, ei își exprimă nevoia de a se opune, de pe poziții de stânga politicilor UE pentru criza economica. Șeful acestei mișcări este Pablo Iglsia, professor de Științe Politice la UCM și analist politic de la televiziune, deși nu este unul dintre cei care au semnat manifestul, potrivit eldiaro.es.

În acest manifest, Podemos cere implementarea completă a Articolului 128 din constituția spaniolă („toată bogăția țării în diferitele ei forme și orice altceva este deținut de cineva trebuie subordonat interesului mai mare”) de a menține natura publică a educației și a sănătății, creara unei depozitări publice și aplicarea retroactivă a plăților, revocarea legilor imigranților, plecarea din NATO și lăsarea Cataloniei să-și decidă independența. Principalul lor scop este de a se opune tăierulor sociale care au fost făcute ca rezultat a cizai economice ce a paralizat țara.

Printre propunerile cele mai importante ale partidului este includes stabilirea unui venit de bază, legarea salariului maxim de salariul minim, reducerea timpului de lucru la 35 de ore și pensionarea la 60 de ani. Ei luptă pentru deptul de a decide la referendumuri, care urmăresc să elimine articolul constituțional despre stabilitatea bugetară, precum și pentru apărarea auditului pentru datorii. Ei promovează o reformă a impozitelor mai progresivă pentru a naționaliza strategic diferite companii, reforma muncii și revocarea coplata serviciilor sanitare. Printre alte măsuri se numără și sprijin pentru a opri evacuările, determinarea paternității și maternității, ștergerea privilegiilor oferite bisericii și închiderea centralele nucleare. Ei sugerează și încheierea imunității palamentare, reducerea subvențiilor, potrivit La Voz de Galicia.

Economistul și consultantul internațional Martin Carter a declarat că multe dintre propuneri sunt acceptate și respectate de economiști (precum auditul datoriilor lui Kenneth Rogoff) și indică cererea de redistribuire a venitului ca baza programului, alături de controlul public a unor sectoare economice, care reprezintă măsuri tradiționale pentru democrație socială. Se consider că venitul de bază ar putea reduce inegalitatea, în timp ce reducerea programului de muncă nu ar putea implica crearea locurilor de muncă. 

Autor: Hvroje / Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.juntos.org.br

EN

Almost unimaginable news comes from Spain, while much of Europe turns reactionary right; here is new strong political party of the left. The party Podemos ("We can") was established less than a year ago, in January this year, but today is - according to the latest surveys - the largest political force in the country, according to advance.hr.

Four months after its formation, Podemos participate in the European elections of 2014, obtaining five seats (54) with 7.98% of the votes, making it the fourth most voted party in Spain. In the first twenty days after allowed enrollment, gathered more than 100,000 members, making it the third party in number of supporters and currently holds second place, with over 200 000 supporters and also appears as the first party of the country in direct intention of vote, according to polls.

The beginning of Podemus can be found in the manifesto “Mover ficha” submitted in January 2014 and signed by a thirty intellectuals, personalities from culture, journalism and social and political activism. In this manifesto, they expressed the need to create an application to oppose, from left positions, EU policies for economic crisis. Head of the movement is Pablo Iglesias, Professor of Political Science at UCM and television political analyst, although not one of the signatories of the manifesto, said eldiario.es.

In their manifesto, Podemus asks for full implementation of Article 128 of the Spanish Constitution ("All the wealth of the country in its different forms and whatever its ownership is subordinated to the general interest”), to maintain public nature of education and health; creation of a public housing stock and retroactive application of the payment, the repeal of immigration laws, to depart from NATO and to let Catalonia to decide of its independence. Their main goal is to oppose the social cuts that were being made as a result of the economic crisis spanning the country.

Among the major party proposals include the establishment of a basic income, linking the maximum salary to the minimum wage, labor reduction to 35 hours and the retirement age at 60 years. They advocate the right to decide at binding referendums, which aim to eliminate the constitutional article on budgetary stability, alongside defending audit the debt. They favor a more progressive tax reform, to nationalize strategic companies, labor reform and repeal the health copayment. Among other measures, support to halt evictions, to match the paternity and maternity, delete privileges of the Church and the closure of nuclear power plants. They suggest ending the Parliamentary immunity, and to reduce subsidies, according to La Voz de Galicia.

The economist and international consultant Martin Carter, states that many of the proposal are shared by respected economists (such as debt audit given by Kenneth Rogoff) and indicates the momentum of demand by redistributing income as the core of program, along with the public scrutiny of certain economic sectors, which represent traditional measures of social democracy. It considers that the basic income could reduce inequality, while the reduction in working hours would not entail a significant job creation.

Author: Hvroje / Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: podemos, spania, partid, politica


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.