Logo

Siria/ ISIS la portile Bagdadului

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10445 times
Siria/ ISIS la portile Bagdadului Image

Siria/ ISIS la portile Bagdadului

RO
Chiar și după loviturile aeriene ale Statelor Unite și ale altor câteva țări, grupul rebel ISIS pare să fie în forma cea mai bună. Sediul Isis rămâne în picioare și chiar și după loviturile aeriene, încă sunt răspândiți în tot Irakul și Siria, cum au fost și înaintea atacurilor, și de fapt, par a câștiga din ce în ce mai mult teritoriu. Guvernul american a declarat că strategia lor a fost slăbirea ISIS la principalele puncte pe care se bazează, deteriorându-le și privându-i de fonduri pentru a diminua complet grupul rebel. Dar guvernul Statelor Unite ale Americii a declarat că acest proces poate dura luni de zile sau chiar ani pentru a da rezultate complet efective, statistice și de succes.

Forța rebelă a preluat cea mai mare parte a Irakului și Siriei, inclusiv domenii majore industriale și mori, baraje, treceri de frontieră. Ei au pus chiar și puncte de control cu milițieni înarmați aproape peste tot pentru a observa cu atenție și strictețe populația.  Acest lucru arată că istoria se repetă, când Afganistanul a fost invadat de talibani pentru a menține regulile islamice și pentru a menține legea Sha\ria. Au realizat puține lucruri pentru a reduce țara la mizerie și pentru a zdrobi oamenii neviovați într-un război între două grupuri diferite. Isis, cu pretenția de a construi un stat islamic superior, nu a făcut mai nimic, dar aduce distrugere totală și prostie. Și acum se pare ca nu există nicio soluție de a opri ISIS. Pe 13 octombrie 2014, grupul de miliție și-a făcut drum spre capitala Bagdad în grămezi. Confom relatărilor, 10.000 de milițieni înarmați și-au croit drum spre marginea Bagdad-ului, iar armata americană încearcă din răsputeri să lupte împotriva grupului rebel. Liderul operațiunilor Statelor Unite militare a declarat că Isis era la doar 25 de kilometri distanță de aeroportul din Bagdad și plănuiau să preia aeroportul, deoarece este un centru major de activități internaționale și de peste mări.

El a declarat presei că, anterior, guvernul Statelor Unite ale Americii a vorbit numai de un atac prin intermediul aerului, prin intermediul dronelor sau a locurilor operate de la distanță, dar acum au fost nevoiți să trimită elicoptere mici de vânătoare și elicoptere mari pentru a se ocupa e ISIS. Problema aici este că, cu mai multă și mai multă afiliere zilnică, este SUA în fața unei amenințări mai mari din partea ISIS decât a fost înainte de atacurile și invazia americană?

În cazul în care armata americană va lua măsuri împotriva ISIS la o rată în creștere, există o șansă de explozie sau orice reacție din partea grupului rebel? Prin aceasta, armata americană nu a fost complet de succes în deteriorarea ISIS; de fapt, ea rămâne acolo unde este, doar mult mai puternică. Trezirea crezută aici este oarecum înfricoșătoare și de alertare, cu tot mai multe atacuri, este SUA expusă și vulnerabilă la mai multe amenințări și chiar la un moment dat, la atacuri din partea ISIS?

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.dailyrecord.co.uk

EN
Even after the airstrikes by United States and several other countries, the ISIS rebel group seems it be in its utmost form. Isis headquarters still remain and even after the air strikes, they are still spread all over Iraq and Syria as they were before the attacks, and in fact they seem to be gaining more and more. The US government said that they strategy was to weaken ISIS at its main points that it relies on, damage it and deprive it of its funds to diminish the rebel group completely. But the United States government also declared that this process may take months and months or even years to show completely effective, statistical and successful results.

The rebel force has taken over most of Iraq and Syria, including major industrial areas and mills, dams, border crosses. They have even made check points with armed militiamen almost everywhere to keep a close and strict eye everywhere. This seems like history is repeating itself when Afghanistan was invaded by Taliban with the agenda to maintain Islamic rules and maintain the law of Sha’ria. Little did they do then to just reduce the country down to rubble and to crush innocent people within a war between two different groups. Isis with the claim to build a higher Islamic state has also done nothing but bring about utter destruction and tomfoolery.

And now it seems like there is no stopping the ISIS. As of 13th October, 2014, the militia group is making their way to capital of Baghdad in heaps. It was said that reportedly, 10,000 armed militiamen made their way to the outskirts of Bagdad and the US army is in full attempts to fight against the rebel group. The leader of the United States Military operations at the site declared in a statement that the ISIS was only 25 kilometers away from the Baghdad airport and were planning to take over the airport since it is a major hub of international and overseas activities.

He also told the press in an official statement that previously the United States government had only spoke of attack through air via drones or remote operated places but now they have had to send in low flying fighter choppers and helicopters to take charge over the ISIS. The question here is that with more and more affiliation every day is the United States at a bigger threat from the ISIS than it was prior to the attacks and the US invasion?

If the US army is taking actions against the ISIS on an increased rate every day, is there a chance of any back fire or maybe any reaction from the rebel group? By doing this, the US army hasn’t been completely successful in damaging the ISIS; in fact it remains where it is, only much stronger. The arousing thought here is somewhat scary and alerting, with more and more attacks, is the US exposed and vulnerable to more threats and even at some point, attacks from the ISIS?

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: ISIS, Bagdad, lupte, aeroport, USA, drone, militari


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.