Logo

Russia/ Problema Letoniei

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15051 times
Russia/ Problema Letoniei Image

Russia/ Problema Letoniei

RO
Ministrul Apărării Letone, Raimonds VEJONIS, a declarat că Rusia "încearcă să încurajeze neliniștea, folosind provocatori special instruiţi, profesioniști." El susține că Rusia încearcă să destabilizeze întreaga regiune a Mării Baltice, în care există fostele republici sovietice din Letonia, Lituania și Estonia.

Ministrul britanic al Apărării, Michael Fallon a declarat că Rusia ar putea folosi aceeași strategie față de țările membre Baltice NATO care au aplicat pentru destabilizarea Ucrainei, potrivit cotidienelor britanice.

Unii analiști, de asemenea, avertizează că Rusia, după Ucraina, ar putea provoca instabilitate în regiunea baltică, prin minoritatea rusă de vorbitori, politica energetică sau războaiele cibernetice, pentru a testa capacitatea NATO de a-și apăra membrii.

În timpul conflictului dintre Rusia și Estonia, în 2007, Letonia și-a exprimat sprijinul pentru Estonia. În timpul conflictului dintre Rusia și Georgia, în 2008, Letonia și-a exprimat sprijinul pentru Georgia. În timpul conflictului dintre Moscova și Kiev, în 2014, Letonia și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina.

Între cele două țări există diferențe cu privire la punctul de vedere al istoriei secolului XX. În special, opiniile variază asupra calificării evenimentele din 1940 care au dus la includerea Letoniei în URSS - Letonia consideră ocupație ilegală și Rusia – afirmă că s-a întâmplat în urma dreptului internațional.

În Letonia, la începutul anului 2015 au reședința 575 195 ruși (62,0% dintre ei au cetățenie letonă). Rușii fac 26% din populaţia letonă. Există aproximativ 20.068 de letoni care trăiesc în Federația Rusă.

Letonia este una dintre puținele țări ale fostei Uniuni Sovietice (alături de Lituania, Estonia și Georgia), care nu au sărbătorit Anul Nou 2012 după fostul șef rus, Dmitri Medvedev. Duma de Stat a Federației Ruse, în martie 2012 a adoptat o declarație "despre încălcarea drepturilor omului în Republica Letonia și non-reabilitare a nazismului".

Potrivit unui sondaj realizat de ruși, realizat în 2012 de Centrul Levada, Letonia a fost clasată pe locul trei în lista statelor care sunt adversarele Rusiei, care este pe un loc mai mic decât în 2011.

Între Federația Rusă și Republica Letonia există diferențe cu privire la drepturile omului și, în special, situația populației vorbitoare de limbă rusă din Letonia. Rusia a participat la o serie de cazuri în aplicații contra Letoniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca o parte terță. Rusia acuză Letonia de discriminare împotriva populației vorbitoare de limbă rusă și a minorităților naționale, în general.

Letonia, ca o parte terță, a fost implicată în cazul Baklanov împotriva Rusiei. Letonia a format un comitet de experți pentru evaluarea conformității cu legile din standardele rusești în domeniul drepturilor omului, mai târziu și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că Rusia a introdus un regim fără vize pentru "non-cetățenii" letoni și a criticat Rusia pentru ignorarea hotărârilor Comisiei pentru drepturile omului din Cecenia.

Din 2005 până în 2009 în Letonia a lucrat "comisia de numărare a prejudiciului ocupației sovietice", a cărei activitate a atras critici din Rusia. În 2010, când a fost anunțată vizita oficială a președintelui Letoniei în Rusia, raportul Comisiei a fost eliminat de pe site-ul guvernului leton. În 2013, Comisia a fost reînnoită.


Autor: Hvroje - Croatia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: upnorth.eu

EN
Latvian Defence Minister, Raimonds Vējonis, said that Russia "is trying to encourage unrest using specially trained, professional provocateurs". He claims that Russia is trying to destabilize the entire Baltic Sea region in which there are former Soviet republics of Latvia, Lithuania and Estonia.

The British Defence Minister Michael Fallon said Russia could use the same strategy against the Baltic NATO member countries that applied in the destabilization of Ukraine, according to British dailies.

Some analysts also warn that Russia after Ukraine could cause instability in the Baltic region, through minority Russian-speakers, energy policy or cyber wars, to test the ability of NATO to defend its members at least.

During the conflict between Russia and Estonia in 2007, Latvia expressed support for Estonia. During the conflict between Russia and Georgia in 2008, Latvia has expressed support for Georgia. During the conflict between Moscow and Kiev in 2014, Latvia expressed support for Ukraine.

Between the two countries there are differences on the view of the history of the twentieth century. In particular, opinions vary on to the qualification of the events of 1940 that led to the inclusion of Latvia into the USSR - Latvia considers them illegal occupation and Russia - is consistent that happened following the international law.

In Latvia at the beginning of 2015 have resided 575 195 Russians (62.0% of them have Latvian citizenship). Russians make 26% of the Latvian population. There are about 20,068 Latvians living in the Russian Federation.

Latvia is one of the few countries of the former Soviet Union (along with Lithuania, Estonia and Georgia), who did not congratulate New Year 2012 to the former Russian head Dmitry Medvedev. The State Duma of the Russian Federation in March 2012 adopted a statement "about human rights violations in the Republic of Latvia and non-rehabilitation of Nazism".

According to a poll of Russians, conducted in 2012 by the Levada Center, Latvia was ranked third in the list of states who are opponent  to Russia, which is one place lower than in 2011.

Between the Russian Federation and the Republic of Latvia there are differences on human rights and, in particular, the situation of the Russian-speaking population in Latvia. Russia has participated in a number of cases in applications against Latvia in the European Court of Human Rights as a third party. Russia accuses Latvia of discriminating against Russian-speaking population and of national minorities in general.

Latvia as a third party was involved in Baklanov case against Russia. Latvia formed a committee of experts to assess compliance with the laws of Russian human rights standards, and later expressed dissatisfaction with the fact that Russia has introduced a visa-free regime for Latvian "non-citizens" and criticized Russia for ignoring the resolutions of the Commission on Human Rights in Chechnya.

From 2005 to 2009 worked in Latvia "commission counting the damage from the Soviet occupation", the activity of which has drawn criticism from Russia.  In 2010, when it was announced the official visit of President of Latvia in Russia, the commissions report was removed from the site of the Latvian government. In 2013, the Commission had been renewed.


Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: Putin, Rusia, Letonia, NATO


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.