Logo

Rusia/ Sanctiunile UE raman

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10354 times
Rusia/ Sanctiunile UE raman Image

Rusia/ Sanctiunile UE raman

RO
UE a decis să păstreze în vigoare sancțiunile economice impuse Rusiei pentru că, așa cum a declarat, un acord de pace nu a fost pus în aplicare în mod corespunzător în partea de est a Ucrainei, s-a anunțat marți, la Bruxelles. "Încurajarea dezvoltării a fost observată în procesul politic și punerea în aplicare a anumitor aspecte ale protocoalelor de la Minsk", care prevăd o încetare a focului și acordul de pace, "dar rămâne în continuare aplicarea adecvată a punctelor esențiale ale protocolului", a spus diplomatic serviciul UE într-o declarație.

UE a indicat că va continua să monitorizeze evoluțiile din domeniu și să evalueze punerea în aplicare a protocolului de la Minsk, iar în cazul în care "situația permite", Comisia Europeană va propune recomandări pentru modificările, suspendarea sau încetarea sancțiunilor în vigoare, complete sau parțiale. "UE va continua să discute cu părțile interesate pentru a găsi o soluție pașnică în fața crizei din estul Ucrainei", a adăugat Bruxelles.
UE încearcă să ajute agricultorii să lupte pentru consecințele embargoului rusesc, dar ei nu vor putea conta pe compensarea integrală. Un embargo rusesc asupra produselor alimentare din UE și a părților din țările occidentale a lovit cea mai mare parte a pieței laptelui, a perturbat oarecum piața de fructe, dar nu a afectat atât de mult piața de carne și pește. UE încearcă să-i ajute pe fermieri prin diverse măsuri, achiziționarea de produse pentru a ajuta la depozitare și intenționează să aloce fonduri suplimentare pentru a încuraja vânzarea de produse alimentare.

Domeniul de aplicare a noului program de compensare a producătorilor agricoli din Uniunea Europeană, afectați de sancțiunile Rusiei, va costa 165 de milioane de euro, a aflat ITAR-TASS la Comisia Europeană. De asemenea, CE a "dezvoltat noi criterii pentru acordarea de compensații care îi vor face mai mult decât distribuitori." Programul va fi lansat oficial până la 1 octombrie, o sursă a declarat pentru ITAR-TASS. Potrivit sursei, fondurile alocate în cadrul acestui ajutor va fi folosit în scopul de a distribui gratuit sau procesa tehnologic fructele și legumele retrase de pe piață, cu scopul de a evita scăderea prețurilor de pe piața europeană. În ceea ce privește carnea și produsele lactate, plățile compensatorii vor fi folosite pentru a plăti o capacitate suplimentară de stocare pe termen lung până când vor găsi piețe alternative pentru aceste produse. Uniunea Europeană este gata să ia în considerare o cerere din partea Rusiei: "legislația UE a constatat că scutirile construirii conductei de gaz South Stream, dacă sunt solicitate de reprezentanții ruși, dar o astfel de cerere din partea Rusiei nu s-a obținut încă", a declarat purtătoarea de cuvânt de la Bruxelles, Marlene Holzner, a comisarului european pentru energie, Günther Oettinger.

Ea, însă, a negat unele declarații din mass-media care susțin că "UE este gata să facă unele concesii", atunci când vine vorba de a accepta construirea South Stream potrivit reglementărilor UE. Marlene Holzner a adăugat că "în acest caz trebuie să vedem ce se va întâmpla", și a spus clar că "nimic nu-i poate opri pe ruși să-l solicite, pentru că avem discuții bilaterale."

Autor: Hvroje - Croația
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.stiripesurse.ro

EN
The EU has decided to leave in force the economic sanctions imposed to Russia because, as stated, a peace agreement was not implemented properly in the east of Ukraine, was  announced on Tuesday in Brussels. "The encouraging development was observed in the political process and the implementation of certain aspects of protocols from Minsk" which foresees a ceasefire and the peace agreement, "but still remains the appropriate application of the essential points of the protocol," said the EU\s diplomatic service in a statement.

The EU has indicated that it will continue to monitor developments in the field and assess the implementation of the protocol from Minsk, and if "the situation permits," the European Commission will propose recommendations for changes, suspension or termination of sanctions currently in force, in whole or in part. "The EU will continue to engage with stakeholders to find a peaceful solution to the crisis in the east of Ukraine," added Brussels.

The EU is trying to help farmers to fight for the consequences of the Russian embargo, but they will not be able to count on the full compensation. A Russian embargo on food products from the EU and parts of western countries has so far hit most of the milk market, somewhat disrupted the market of fruit, but not to a greater extent affected the market of meat and fish. The EU is trying to help farmers by various measures, the purchase of parts of products to help storage, and plans to allocate additional funds to encourage the sale of food products.

The scope of the new program of compensation to agricultural producers in the European Union who are affected by the sanctions Russia will be 165 million Euros, found out ITAR-TASS at the European Commission.

Also, the EC has "developed new criteria for providing compensation that will make them more just distribution". The program will be officially launched until October 1, a source told to ITAR-TASS. According to the source, the funds allocated under this assistance will be used for the purpose of distributing free or technical processing of fruit and vegetables withdrawn from the market in order to avoid falling prices on the European market. As far as meat and dairy products, compensating payments will be used to pay for additional capacity for long-term storage until they find alternative markets for these products.

The European Union is ready to consider a request by Russia to "within EU law found the exemptions to build South Stream gas pipeline, if requested by the Russian representatives, but such a request from the Russian side is not obtained," said in Brussels spokeswoman Marlene Holzner of the European Commissioner for Energy Günther Oettinger.

She, however, denied some media claim that "the EU is ready to make some concessions" when it comes to agreeing the construction of South Stream to the EU regulations. Marlene Holzner added that "in this case is to see what can happen," and put it clear that "nothing can stop the Russians to request it, because we have bilateral talks."

Author: Hvroje - Croația

Share it!
Tags: sanctiuni, conducte de gaz, Rusia, UE


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.