Logo

Rusia/ Putin acuza USA!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8275 times
Rusia/ Putin acuza USA! Image

Rusia/ Putin acuza USA!

RO
Președintele rus Vladimir Putin a avut recent câteva discursuri foarte ascuțite, care nu erau deloc diplomatice. Putin a declarat că responsabilitatea principală privind Statele Unite ale Americii pentru problemele actuale din lume, ale căror politici au dus la prăbușirea sistemului de securitate global, precum și la o serie de transformări civile din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Putin a fost foarte vorbăreț în discursul său de la conferința Valdai de la Soci. Anterior, Putin a încercat să intre în joc și să fie politicos, așteptând ca Rusia să fie tratată ca un egal. Dar aceste speranțe s-au risipit, iar la această conferință a declarat că jocul se va termina, încălcând în mod explicit tabu-ul de vest, vorbind direct cu oamenii peste capetele liderilor politici. Potrivit lui Putin, Rusia nu va mai juca jocuri și nu va mai participa la discuții de fond cu privire la lucrurile mici. Rusia nu va încerca să formeze lumea după propriile sale idei, nici nu va permite nimănui să o restructureze. Rusia nu se va exclude din lume, dar toți cei care vor încerca să excludă Rusia din lume, vor culege furtună.

În discursul său lung, Vladimir Putin a încălcat în mod explicit tabu-ul de vest de a vorbi direct cu oamenii. Putin a spus în discursul său că toate sistemele de securitate colective la nivel mondial sunt acum în ruine, și nu mai există nici o garanție internațională. Un subiect care le-a distrus are propriul nume, iar după Putin, acesta este: Statele Unite ale Americii. Putin a acuzat Statele Unite și aliații săi de finanțare în mod direct cu armament către rebeli, permițându-le să umple rândurile cu mercenari din diferite țări. Sunt acestea doar cuvinte goale sau Statele Unite ale Americii ar trebui să le ia în serios și să se pregătească de Al Treilea Război Mondial?

Putin a continuat că Rusia nu vrea să răspândească haos ca Statele Unite ale Americii, nu vrea război, și nu are nicio intenție de a începe unul. Cu toate acestea, Rusia nu este în război - dar nici nu îi este frică de el.Prim-ministrul rus Vladimir Putin a atacat dur Statele Unite pentru că, așa cum a subliniat el, aspirațiile lor sunt de a domina întreaga lume. El a afirmat, de asemenea, că el crede că Washingtonul vrea de fapt "vasali, nu parteneri" și că SUA critică alte țări deoarece acestea nu îndeplinesc anumite standarde, dar Washingtonul este cel care stabilește aceste standarde, a spus Putin.

Putin, în primul rând protejează interesele naționale ale Rusiei, iar apoi se gândeşte la alte probleme. În timpul unui discurs de-al său în Parlamentul rus, a menționat că oamenii din Rusia ar trebui să trăiască după calea rusă. Minoritățile, indiferent de unde provin, dacă vor să trăiască în Rusia, să mănânce și să lucreze în Rusia, trebuie să vorbească  rusă şi să respecte legile ruseşti.

"El spune ceea ce gândește și acționează după cele spuse de el, probabil, mai mult decât orice om de stat modern. Analiștii occidentali încearcă adesea să descopere un sens ascuns în aparițiile sale publice, și cel mai adesea lipsesc", spune Dmitri Linik, șeful de radio, cu sediul la Londra, Voice of Russia, corespondent la Londra.

Autor: Hvroje - Croatia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.theatlantic.com

EN
Russian President Vladimir Putin had recently some very sharp speeches, which were not at all diplomatic. Putin stated that the primary responsibility on  the United States for the current problems in the world, whose policies led to the collapse of the system of global security, as well as to a series of civil upheaval in the Middle East and Ukraine.

Putin was very talkative in his speech at the Valdai conference in Sochi. Earlier, Putin tried to play the game and be polite, waiting only for Russia to be treated as equal. But those hopes have been scattered, and at this conference stated that the game will end, explicitly violating the western taboo directly speaking to people over the heads of political leaders. According to Putin, Russia will no longer play games and participate in background talks about little things. Russia will not try to form the world in its own ideas, nor will allow anyone to restructure it. Russia will not exclude itself from the world, but anyone who will try to exclude Russia from the world shall reap the whirlwind.

In his long speech, Vladimir Putin explicitly violated the western taboo speaking directly to people. Putin said in his speech that all systems of the global collective security are now in ruins, and there is no longer any international security. A subject that destroyed them has its own name according to Putin: the United States. Putin blamed the United States and its allies to directly finance and arm the rebels, allowing them to fill their ranks with mercenaries from different countries. Are that just empty words or USA should take this seriously and prepare for World War 3?

Putin continued that Russia doesn’t want to spread chaos as the USA, doesn’t want war, and it has no intention to start. However, Russia is not at war – but doesn’t have fear of it.

Russian Prime Minister Vladimir Putin harshly attacked the United States because, as he pointed out, their aspirations are to dominate the entire world. He also stated that he thinks Washington actually wants "vassals, not partners." and that the US criticizes other countries because they do not meet certain standards, but Washington is the one, who sets those standards, said Putin.

Putin in the first place protects the national interests of Russia, and then thinking about other problems. During one his speech in Russian Parliament noted that people in Russia should live on Russian way. All minorities, no matter where come from, if want to live in Russia, to eat and work in Russia, have to speak Russian and respected Russian laws.

"He tells what he thinks and acts for what he says probably more than any modern statesman. Western analysts often try to discover some hidden meaning in his public appearances, and most often lacking," says Dmitry Linik, head of London-based radio Voice of Russia correspondent office in London.

Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: Putin, Rusia, USA, discurs, interese nationale


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.