Logo

Raif Badawi vs Extremismul Islamic

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10816 times
Raif Badawi vs Extremismul Islamic Image

Raif Badawi vs Extremismul Islamic

RO

Raif Badawi, un blogger din  Arabia Saudită a fost un critic înverșunat al extremismului islamist și al terorismului. El a scris împotriva ideologiei islamice Wahabbi aplicată în Arabia Saudită, a vorbit despre drepturile femeilor și s-a luptat pentru libertatea de a practica orice religie în Arabia Saudită. Nu e de mirare că este urât de propria țară.  

Într-un atac direct asupra libertății de exprimare, guvernul din Arabia Saudită l-a condamnat pe Raif Badawi la 10 ani în închisoare și la 1.000 de lovituri de bici, iar blogul său faimos, Forumul Liberalilor din Arabia Saudită, a fost închis.  

Dar totuși, ce era atât de special în legătură cu scrisul lui Raif care a îngrijorat guvernul din Arabia Saudită atât de tare? Mai jos, puteți citi câteva extrase din scrierile unui tânăr incredibil de curajos, un liberal adevărat și un erou adevărat, care și-a riscat viața în lupta împotriva extremismului de orice fel.

Badawi despre atacurile asupra libertății de exprimare:

“Imediat ce un gânditor începe să-și dezvăluie ideile, veți găsi sute de fatwa care l-au acuzat că este un infidel doar pentru că a avut urajul de a discuta anumite subiecte sfinte. Sunt foarte îngrijorat de faptul că gânditorii arabi vor migra în căutarea aerului proaspăt și în căutarea evadării de sub sabia autoritățile religioase.”

Badawi despre importanța secularismului:  

“Secularismul respectă pe toată lumea și nu rănește pe nimeni … secularismul … este soluția practică de a ridica țările (inclusiv pe a noastră) din lumea a treia în prima.”  

Badawi vorbind împotriva Hamas:  

„Eu nu sunt de partea ocupării israeliene a oricărei țări arabe, dar în același timp, nu vreau să înlocuiesc Israelul cu un stat religios … al cărui scop principal este modul în care să împrăștie cultul morții și ignoranței printre oamenii săi, când tot ceea ce avem nevoie este moderizarea și speranța. Statele bazate pe o ideologie religioasă … nu au nimic înafară de frica de Dumnezeu și o imposibilitate de a înfrunta viața. Uitați-vă ce s-a întâmplat oamenilor din Europa care au reușit să îndepărteze preoții din viața publică și aruncându-i în bisericile lor. Ei au construit oameni și au promovat iluminarea, creativitatea și răscularea. Statele care sunt bazate pe religie își închid oamenii în propriul cerc de credință și frică.”

Badawi instigând la o revoluție în Orientul Mijlociu împotriva unui stat închis

“Este o revoluție, condusă de studenții și de cei marginalizați, o revoluție în sensul adevărat al cuvântului … adică … o cotitură decisivă … nu numai în istoria și geografia Egiptului, dar și oriunde țara este guvernată de mentalitatea și dictatura arabă. Nu este încă clar dacă speranța noastră pentru un Egipt nou se va schimba, dar noi sperăm că un nou Egipt va renaște din cenușă printr-o naștere gream ale cărei dureri o simt oamenii … după ani de servitudine și dictatură.”

Ultima postare a lui Badawi, scrisă chiar înainte de a fi arestat, vorbește despre adevărata definiție a liberalismului  

“Pentru mine, liberalismul înseamnă trăiește și lasă să trăiască. Ăsta e un slogan splendid. Cu toate acestea însă, natura liberalismului – în special versiunea arabă – trebuie să fie clarificată. Este mai important să schițăm caracteristicile și parametrii liberalismului, față de care cealaltă facțiune, cea care controlează și care dorește monopol absolute asupra adevărului, este atât de ostilă încât ei sunt gata să renunțe la ea fără discuții sau fără a înțelege cu adevărat ce înseamnă acest cuvânt. Ei au reușit să planteze ostilitate în fața liberalismului în mințile publicului și să îi facă pe oameni să se întoarcă împotrivă, doar doar covorul de sub picioarele lor nu va dispărea. Dar puterea pe care o au asupra oamenilor și asupra societății va dispărea ca praful purtat de vânt.”

Chiar la sfârșit, tânărul erou l-a citit pe Albert Camus: „singurul mod în care poți să te lupți cu o lume ne-liberă este să devii atât de liber, încât propria ta existență este un act de sfidare.”

Lumea nu trebuie să stea liniștită în timp ce acest tânăr extraordinar este pedepsit pentru că și-a spus părerea în legătură cu adevărul. Badawi este un tânăr fragil din punct de vedere fizic și deja a primit 50 de lovituri de bici. S-ar putea să nu supraviețuiască următoarea dată când este biciuit. Mai are 950 de lovituri de bici de luat. Lideri ai lumii, VĂ RUGĂM FACEȚI CEVA! 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.demotix.com 

EN

Raif Badawi, a Saudi Arabian blogger has been a strong critic of Islamic extremism and terrorism. He has blogged against the extreme Wahabbi Islam ideology of the Saudi state, advocated for the equal rights of women and argued for freedom to practice all religions in Saudi Arabia. It’s no wonder that he is hated by the Saudi State.

In a direct attack on freedom of speech, the Saudi Arabian government sentenced Raif Badawi  to 10 years in prison and 1,000 lashes and also shut down his popular blog, the Saudi Free Liberals Forum.

What was so special about Raif’s writing that has worried the Saudi Arabian government so much? We bring select extracts from the works of an incredibly courageous young man, a true liberal and a true hero, who has risked his life in the fight against extremism of all sorts.

Badawi on the attacks against freedom of speech:

“As soon as a thinker starts to reveal his ideas, you will find hundreds of fatwas that accused him of being an infidel just because he had the courage to discuss some sacred topics. I’m really worried that Arab thinkers will migrate in search of fresh air and to escape the sword of the religious authorities.”

Badawi on the importance of Secularism:

“Secularism respects everyone and does not offend anyone ... Secularism ... is the practical solution to lift countries (including ours) out of the third world and into the first world.”

Badawi speaking out against Hamas:

“I’m not in support of the Israeli occupation of any Arab country, but at the same time I do not want to replace Israel by a religious state ... whose main concern would be spreading the culture of death and ignorance among its people when we need modernisation and hope. States based on religious ideology ... have nothing except the fear of God and an inability to face up to life. Look at what had happened after the European peoples succeeded in removing the clergy from public life and restricting them to their churches. They built up human beings and (promoted) enlightenment, creativity and rebellion. States which are based on religion confine their people in the circle of faith and fear.”

Badawi calling for a revolution in the Middle East against the oppressive State

“It is a revolution, led by students and the marginalised, a revolution in every sense of the word ... that is ... a decisive turning point ... not only in the history and geography of Egypt but everywhere that is governed by the Arab mentality of dictatorship and security. It is not yet clear whether is Egypt is about to change, but it is our hope that a new Egypt will emerge from the painful birth pangs its people are experiencing ... after years of subservience and oppression.”

Badawi’s very last post, written just before his arrest, talking about the true meaning of Liberalism

“For me, liberalism simply means, live and let live. This is a splendid slogan. However, the nature of liberalism – particularly the Saudi version – needs to be clarified. It is even more important to sketch the features and parameters of liberalism, to which the other faction, controlling and claiming exclusive monopoly of the truth, is so hostile that they are driven to discredit it without discussion or fully understanding what the word actually means. They have succeeded in planting hostility to liberalism in the minds of the public and turning people against it, lest the carpet be pulled out from under their feet. But their hold over people’s minds and society shall vanish like dust carried off in the wind.”

At the very end, the young hero quoted Albert Camus: “The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.”

The world must not stay silent while this extraordinary young hero is being punished for speaking the truth. Badawi is a frail and physically weak young man, he has already been given 50 lashes. He may not survive the next time he is lashed. There are 950 lashes left in his punishment. Leaders of the World, PLEASE ACT!

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: arabia, saudi, blog, islam, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.