Logo

Persecutia crestinilor

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 21680 times
Persecutia crestinilor Image

Persecutia crestinilor

RO

În prezent, creștinismul este cea mai asuprită religie din lume. Organizația creștină Open Doors indică faptul că 100 de milioane de creștini sunt amenințați în peste 50 de țări. Din cauza credinței lor, ei suferă rele tratamente, tortură, violuri, încarcerare sau chiar moarte peste tot în lume și sunt dezavantajați și discriminați din pricina credinței lor.

Cel mai înspăimântător lucru este însă tăcerea, potrivit World Week. David Barrett de la Centrul pentru Studiul Creștinismului Global a estimat că în lume există peste 100.000 de creștini martiri în fiecare an. Sociologii Brian J. Grim și Roger Finke au descoperit că între 130.000 și 170.000 de creștini sunt uciși în fiecare an. Experții cred totuși că aceste numere sunt pe alocuri exagerate, deoarece nu se știe clar de unde au obținut autorii datele. Metodele de calculare și perioada de calculare nu sunt clare.

Țările în care creștinii sunt persecutați sunt cele în care islamul este religia majorității. Potrivit World Watch List, în top 10 al țărilor în care creștinii sunt expuși celor mai mari pericole, 9 dintre acestea sunt țări islamice (Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Arabia de Sud, Yemen, Iran, Maldive, Irak și Somalia). Îm total, din numărul total de 50 de țări în care creștinii sunt persecutați cel mai mult, 38 sunt majoritar islamice. În țări precum Afghanistan, Somalia, Arabia de Sud, Yemen, Iran și Maldive, islamul este religia statului.   

Turcia, care își zice stat secular, nu recunoaște comunitățile creștine și le interzice dreptul de a deveni asociație (dreptul de a avea conturi în bănci sau de a deține proprietăți) și formarea de preoți. Creștinii ortodocși și catolici care locuiesc în Turcia suferă deseori atacuri fizice. Președintele Federal al Germaniei, Christian Wulff, a indicat în cadrul unei vizite în Turcia că libertatea religioasă este un drept al omului și s-a întâlnit cu reprezentanți ai minorității creștine. 

În 2006, după „controversa caricaturilor” și după citarea de la Regensburg a lui Benedict al XVI-lea, au avut loc atacuri asupra facilităților din țările occidentale, precum și atacuri individuale asupra bisericilor și creștinilor din țări precum Pakistan și Palestina. După atacul asupra creștinilor coptici din Alexandria, Egipt, la începutul lui 2011, Papa Benedict al XVI-lea a cerut guvernelor din statele din Orientul Mijlociu să protejeze creștinii mai bine. Ministerul de Externe din Cairo a evaluat cele spuse de Papa în ceea ce privește situația creștinilor din Egipt și a declarat că declarațiile Papei sunt „intervenții în problemele interne ale țării”.  

Indonezia se află pe lcul 47 pe lista World Watch 2014. În comparație cu anul trecut, atacurile asupra creștinilor s-au dublat. Indonezia este așadar pe lista țărilor în care situația creștinilor s-a deteriorate foarte mult în ultimii ani. În provincia indoneziană Aceh, autoritățile au anulat construirea de biserici creștine, iar unele biserici au fost demolate. 

Gambia este un exemplu perfect de comportament tolerant al majorității musulmane față de creștini. Motivul pentru acest lucru este constituția seculară clară a statului. Dar chiar și aici există restricții asupra eforturilor de modernizare a bisericilor creștine.  

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.farrukhsaif.com

EN

At present, Christianity is the worlds most oppressed religious community. The Christian relief organization Open Doors indicates that about 100 million Christians are under threat in over 50 countries. Because of their belief they suffer ill-treatment, torture, rape, imprisonment or death globally and are disadvantaged and discriminated because of their faith.

The spookiest phenomenon is global silence about it, according to the World Week. David Barrett from the Center for the Study of Global Christianity estimates that there are 100,000 Christian martyrs per year. The sociologists Brian J. Grim and Roger Finke come in their study to a number of 130,000 to 170,000 killed Christians a year. Experts believe these figures are disputed, because was not apparent how the authors would obtain their data. The calculation methods and the accurate measurement period are not clear.

The countries where Christians are persecuted the most are the majority of countries where Islam is the religion of the majority population. According to World Watch List among the ten countries where Christians are exposed to the greatest persecutions, there are nine Islamic countries (Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Saudi Arabia, Yemen, Iran, Maldives, Iraq and Somalia). Altogether, among the countries where Christians are persecuted the most, of the fifty-indexed states there are 38 Islamic countries. In countries like Afghanistan, Somalia, Saudi Arabia, Yemen, Iran and Maldives, Islam is the state religion.

Turkey, which sees itself as a secular state, does not recognize Christian communities and forbids them the rights of an association (possession of bank accounts or real estate) and the training of priests. The Orthodox and Catholic Christians who are living in Turkey even experience physical attacks. German Federal President Christian Wulff had during a state visit in Turkey indicated that freedom of religion is a human right, and met representatives of the Christian minority.

In 2006 after the "cartoon controversy" and the Regensburg citation of Benedict XVI, there were attacks on facilities in the Western countries as well as individual attacks on churches and Christians in countries like Pakistan and the Palestinian territories. After the attack on Coptic Christians in Alexandria, Egypt in early 2011 Pope Benedict XVI called the Governments of the States of the Middle East to better protect the Christians. The Foreign Ministry in Cairo evaluated the Popes remarks on the situation of Christians in Egypt as an unacceptable "interference in the internal affairs" of the country.

Indonesia took the 47th place in the World Watch List 2014. Compared to previous years, the attacks on Christians have more than doubled. Indonesia is therefore one of the States in which the situation of Christians has deteriorated significantly in recent years. In the Indonesian province of Aceh, the authorities canceled the building of the Christians their churches and some churches were demolished.

Gambia is an example of a good tolerant behavior of the majority of Muslims toward the Christians. The reason for this is the clear secular constitution of the state. But even there are already restrictions on modernization efforts of Christian churches.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: crestini, irak, islam, iran, gambia, africa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.