Logo

Pakistan/ Timpuri...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9318 times
Pakistan/ Timpuri... Image

Pakistan/ Timpuri...

RO
Înainte de a scrie lunga și plictisitoarea știre a zilei, am o veste bună să vă spun. Familia noastră s-a înmulțit, înainte de a trage concluzii, aceasta este o pisicuță; un frumos pisoi persan care va petrece câteva zile cu noi. Să înceapă vremurile bune !!

Se pare că există o schimbare în aer în Pakistan, pot să-l simt și să credem cu adevărat că un nou început este chiar după colț. În ciuda sentimentului, lucrurile arată absolut normal și bine în țară. Se pare că există un aer de așteptare, vânturi ușoare de schimbare la început, dar din ce în ce mai puternice cu fiecare secundă care trece. Pentru cei nu foarte bine înștiințați cu scena politică a Pakistanului, partidul de opoziție lider în țară, PTI Pakistan Tehreek-e-Insaaf, care literalmente se traduce ca Partidul Justiției Pakistanez, organizează proteste în țară din 14 august. Amploarea protestului a devenit acum o legendă pentru generațiile viitoare, indiferent de rezultat. Până la urmă, istoria este scrisă doar de câștigători și acesta este doar un început al unei lupte grandioase.

Partidul își găsește principala sursă de energie în rândul tinerilor care au fost lăsați de prea mult timp în întuneric, ignorați și de multe ori abuzați. În cadrul PTI au fost în stare să găsească o voce care vorbește pentru ei și vrea un sfârșit al status-quo; această voce vorbește de drepturi egale pentru toți și le spune să se ridice împotriva puterii lacomilor politicieni corupți, indiferent de rezultat, îi îndeamnă să depună eforturi. De zeci de ani oamenii obișnuiți din Pakistan au suferit în tăcere, conducătorii și-au urât oamenii cu bucurie, considerându-i ca pioni în jocurile lor diabolice, venind la ușa lor doar înainte de alegeri și o dată ce alegerile sunt făcute, oamenii sunt ignorați până la următoarele alegeri. Săracii au suferit și într-adevăr, nimeni nu a ținut cu ei în suferința lor – până acum.

Acum, la orizont, ei văd o licărire de speranță. Ei văd o persoană nealterată cu ambiție, un partid care vorbește pentru oamenii obișnuiți și vorbește despre drepturile care nu au fost niciodată acordate acestora și cu siguranță oamenii au ridicat provocarea. Totul se simte ireal într-un fel, chiar așa. De ani de zile, oamenii au vorbit despre sistemul din Pakistan ca fiind unul corupt, părerea conform căreia toți politicienii ar trebui să fie aruncați este împărtășită de mulți din întreaga țară, dar circul a continuat. Atitudinea "Allah Khair karay ga" (Allah va repara) prezentă în popor a făcut ca o parte din pakistanezi să navigheze către stăpânii lor. Acum, se pare că toate acestea se vor schimba.

Vezi continuarea ...in schimbare!


Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.4to40.com

EN
Before I write my long and particularly boring news of the day, I have good news to tell you. There is a new addition to our family, before you go too far ahead in your thoughts, it is a kitten; a beautiful gorgeous Persian kitten that is going to spend a few days with us. Let the good times begin!!

It seems that there is change in the air in Pakistan, I can sense it, feel it and truly believe that a fresh start is just around the corner. Despite the feeling, things look absolutely normal and happy in the country. There seems to be an air of expectancy, soft winds of change at first but becoming stronger with every passing second. For people not very well versed with the political scene of Pakistan, the country’s leading opposition party PTI Pakistan Tehreek-e-Insaaf which literally translates to Pakistan Justice Party has been staging protests in the country from 14th August. The scale of the protest has now become a stuff of legend for the future generations regardless of the outcome. After all history is only written by winners and this is just a beginning of an up-hill battle.

The party finds its main source of power amongst the youth which has been left for too long in the darkness, ignored and often misused. In PTI they have been able to find a voice that speaks for them and wants an end to status-quo; this voice speaks for equal rights for everyone and tells them to stand tall against power hungry corrupt politicians regardless of the result it urges them to strive. For decades the ordinary people of Pakistan have suffered in silence, the rulers have hated their people with gusto, considering them as pawns in their evil games, only coming at their doorsteps before elections and once elections are done and dusted people are ignored until the next one. The poor have suffered and indeed no one has stood for them in their suffering – until now.

Now, on the horizon, they see a glimmer of hope. They see an untainted person with ambition, a party that speaks for the ordinary people and talks about the rights which have been never given to them and surely the people have risen to the challenge. It all feels surreal in a way, it really does. For ages people have talked about the system of Pakistan being a corrupt one, the view that all politicians should be discarded is shared by many across the country, yet the circus has continued. The “Allah khair karay ga” (Allah will fix) attitude present in the people has made some of the Pakistani people sheep to their masters. Now, it seems that all of this is about to change.


Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: Pakistan, schimbare, istorie, ministri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.