Logo

Pakistan/ Cricket de Top

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12573 times
Pakistan/ Cricket de Top Image

Pakistan/ Cricket de Top

RO
Cricketul este, probabil, singurul sport care a reușit să atragă inimile pakistanezilor, iar acum se pare că altul este pe cale să găsească o nișă într-o țară de-a dreptul îndrăgostită de Cricket.

Serile de noiembrie sunt frumoase în Lahore, există o răcoare în aer, dar copacii arată în continuare ca în mijlocul primăverii; acesta fiind un contrast puternic față de Suedia, unde, probabil, luna noiembrie este cea care te face cel mai temător; un cer întunecat, răcoare și sentimentul de a fi înconjurat de culoarea gri.

Gazdele noastre sunt din nou o parte din familia mea extinsă, un unchi vitreg care este medic (din nou, toată lumea pare a fi doctor aici) și lucrează ca un chirurg plastician care ajută victimele care au suferit de arsuri cu acid. Soția lui și cei patru copii, dintre care doi studiază în Statele Unite ale Americii (un element foarte comun, din nou, pentru familiile cele mai bogate din clasa de mijloc care își pot permite astfel de cheltuieli).

Casa se pare că a fost atent și artistic decorată, decorul interior pare imaculat cu atenție la detalii chiar şi pentru cele mai mici obiecte. Utilizarea de decoratiuni de cristal în camera de zi o face să fie "un pic strălucitoare" și utilizarea micilor obiecte îmi amintesc de propria noastră casă. Amândoi apreciem gustul gazdelor noastre, doamna despre care vorbesc este un designer de interior de profesie - și nu există nicio îndoială că gustul ei străluceşte prin intermediul locuinţei. În timp ce noi sorbim și luăm o gustare de seară, fiul cel mic (aproximativ 12 ani), se repede în camera de zi exclamând mamei sale că el are nevoie de telecomanda pentru ecranul LCD gigant, deoarece trebuie să vizioneze un meci.

Până în prezent, acest lucru pare foarte comun, tinerii din Pakistan sunt aproape nebuni după cricket (un sport colonial adus pe subcontinent de britanici), dar ceea ce s-a întâmplat în continuare aproape m-a uimit până la final. Tânărul schimbă canalul și găsește acoperire în direct sau analizele preliminare din Premier League, unde Manchester Derby este pe cale să înceapă. Într-adevăr interesat, m-am uitat la el și la spectacolul de analiză în timp ce purtam o discuție informală cu familia și spre surprinderea mea; el pare să fie conștient cu privire la subiect și are un interes deosebit - un lucru care pare atât de nelalocul lui.

Motivul este că niciun alt sport nu a reușit să se desprindă de cricket, o combinație de aproape zero facilități sportive și de presiune economică ia cea mai mare parte a tinerilor departe de sport, împingându-i să-şi găsească locuri de muncă necalificate de plată, cu salarii aproape minime. Iar fotbalul, nu a fost aproape niciodată mare, țara se luptă cu echipa sa națională, care ocupă cea mai mică jumătate a clasamentului internațional, în timp ce infrastructura clubului este aproape absentă. Îi pun câteva întrebări și mă înştiinţează că cei mai mulţi dintre colegii săi de clasă sunt la fel de interesați de Premier League, Manchester United fiind echipa cu care ţin şi cei neutrii. Multor oameni le place Arsenal, de asemenea, alţii sprijină City, dar prea rar Liverpool; "Nu-mi place Liverpool", a conchis el.

Sunt destul de sigur că el nu este conștient de istoria acestui sport și de rivalități, dar sunt destul de sigur că în următorii câțiva ani, el va fi capabil să citească mai mult și să adune mai multe cunoştinţe despre asta.

Într-adevăr, sportul este calea de urmat pentru a crea o lume mai conectată. În cazul în care un campionat de fotbal britanic domestic poate atinge succesul și poate crea atât de multe influențe pozitive peste tot în lume, politicienii ar trebui să ia în considerare acest lucru; Sportul, nu războiul, ar trebui să fie mijlocul de expansiune, punct.

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: sg.sports.yahoo.com

EN
Cricket is probably the only sport which has been able to woo the hearts of the Pakistanis, now it seems that another one is about to find itself a niche in a downright country in love with Cricket.

November evenings are beautiful in Lahore, there is some chill in the air, but the trees still look like as if it is the middle of the spring; this being a stark contrast as compared to Sweden where probably November is the month which makes you dread the most; dark skies, chilling cold and almost the feeling of being surrounded by the color gray. Our hosts now are again a part of my extended family, a step uncle who is a doctor (again, everybody seems to be a doctor here) and works as a cosmetic surgeon helping victims of acid burn (more about that in some other articles). His wife and their four kids, out of which two are studying abroad in USA (a very common element again, for most affluent middle class families that can afford such expense).

The house it seems has been carefully and artfully managed, the interior decoration seems immaculate with careful attention to detail for even the most miniscule objects. The use of crystal decorations in the living room make it feel “a bit sparkly” and the use of tiny objects remind me of our own home. We both appreciate the taste of our hosts, the lady of the house I am told, is an interior designer by profession – and there is no doubt her taste shines through. As we are sipping and having an evening snack, the younger son (about 12) rushes into the living room exclaiming to his mother that he needs the remote for the giant LCD screen as he has a match to watch.

Until now, this seems very common, young Pakistani boys and girls are almost crazy about cricket (a colonial ball sport brought to the subcontinent by the British), but what happens next almost astounds me to no end. The young boy shifts the channel and finds live coverage or pre match analysis of the Premier League, where the Manchester Derby is just about to begin. Truly interested, I watch both him and the analysis show while having casual discussion with the family and to my surprise; he seems to be aware about the subject matter and has a keen interest – a thing that seems so out of place.

The reason, no other sport has been able to dislodge cricket from its high perch, a combination of almost zero sports facilities and economic pressure takes most of the youth away from the sports pushing them to find menial jobs paying almost minimal wages. And football, has almost never been big, the country struggles with its national team which occupies the lowest half of international standings, while club infrastructure is almost absent. I ask him a few more questions and he lets me know that most of his class fellows are equally interested in watching the Premier League, Manchester United being the team of choice for most of the neutrals. A lot of people like Arsenal as well, some City support too but rarely Liverpool; “I hate Liverpool”, he concludes.

I am pretty sure that he is not aware about the history of the sport and the rivalries, but I am pretty sure that in next few years he will be able to read much more and gain a lot more knowledge about it. Truly, Sport is the way forward to create a more connected world. If a British Domestic football league can achieve success and create so many positive influences all over the world, the politicians should take note; Sports not war should be the means for expansion, period.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: cricket, sport, Premier League, Manchester United, Arsenal, City


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.