Logo

Nou colaborator, Alexander din Australia!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4012 times
Nou colaborator, Alexander din Australia! Image

Nou colaborator, Alexander din Australia!

RO

Într-o lume specială

Mă numesc Alexander Burns și am trăit într-un mic colț al Australiei numit Maryborough cam toată viața. În toți acești ani, am trecut prin tot felul de situații ciudate, precum și anacronisme și întâmplări ce m-au inspirit. Am călătorit peste tot în lume din motive personale și profesionale, fie că am evaluat diferite locații pentru dezvoltări în domeniul ingineriei, fie că am făcut poze la tot felul de atracții turistice. În tot acest timp, eu cred că am experimentat idealuri umane, dar și cinismul uman. Unele dintre cele mai importante obiective atinse de umanitate și exploatarea acestora te lasă fără aer, dar există și alte realizări care au dus la a pierderii drepturilor electorale a mii de oameni. Sărăcia, abuzul drepturilor omului, distrugerea mediului înconjurător și sentimentele de gelozie, lăcomie și ură sunt la ordinea zilei în multe părți din lume. Nu e rolul meu să judec sau să intervin pentru aceste persoane, organizații sau țări. Cu toate acestea, eu cred că obiectivul meu ca scriitor și ca reporter este să le arăt altora triumfurile și tragediile rasei umane, atât din trecut, cât și din prezent.  

Când eram mic, adoram mediul rural din Australia. Aveam o dorință extraordinar de puternică de a explora și de a povesti părinților, profesorilor și prietenilor ce am descoperit. Această pasiune pentru cunoștințe a devenit o cărare în viață pentru mine când am descoperit adrenalina oferită de cărți și de citit. Această bogăție de cunoaștere a construit o fundație holistică a istoriei umane, a psihologiei și creativității în mintea mea. Deși nu mă gândeam încă la aceste idealuri filozofice, ele aveau să devină forța care mă motiva să excelez în domeniul educațional. Mereu mi-a plăcut să învăț, iar școala era o sursă a plăcerii (și a frustrării, trebuie să recunosc) pentru mine. Am descoperit o pasiune pentru istorie și o complexitate imensă a evenimentelor globale ce m-au modelat să devin un scriitor.   

Trecutul meu australian m-a împins să călătoresc peste tot în lume și să văd cu ochii mei adevărata istorie a Europei, Asiei și Africii. Australia e o țară atât de mică, dar e la mijlocul problemelor din Pacific. În domeniul dinamic al relațiilor și politicilor internaționale, noi suntem forțați să luăm în considerare noi modalități de raportare și de analizare. Pe mine mă interesează enorm câteva zone geopolitice cu multe fețe și voi încerca să îmi detaliez aceste interese în articole. În primul rând, lupta de a analiza și de a ne adresa impactului dezvoltării industriale și a creșterii populației lumii și impactul asupra mediului înconjurător este un subiect care afectează mult viitorul Pământului și al rasei umane. În al doilea rând, eu cred că această creștere continuă a tehnologiei va avea nevoie de un control matur și de o raportare detaliată atunci când apar noi dezvoltări în domeniul medical, military și social. În ultimul rând, dmeniul rezolvării de conflicte și al cooperării internaționale este unul care mă fascinează. Sintetizarea tendințelor cultural, a circumstanțelor istorice și a altor factori economici, sociali și de mediu sunt toți foarte importanți în determinarea cauzelor și severității conflictelor și problemelor din anumite regiuni din lume. Eu cred că este foarte important să fim imparțiali și să știm că problemele globale sunt extreme de complexe. Presa mainstream are tendința ciudată de a simplifica provocările și de a le transforma în sloganuri și titluri. Acesta nu este modul în care eu sau site-ul nostru vom prezenta știrile.  

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.mon-round-del-welt.zoido.de

EN

In a Special World

My name is Alexander Burns, I have lived in a little corner of Australia called Maryborough for most of my life. During these years, I have experienced innumerable oddities, anachronisms and inspiring happenings. I have travelled around the world for professional and personal reasons, whether I am assessing locations for engineering development or snapping pictures of tourist attractions. During these times, I believe I have experienced a huge spectrum of human idealism and cynicism. Some of humanity’s achievements and exploits are breathtaking while other accomplishments are marred by the disenfranchisement of thousands. Poverty, the abuse of civil rights, ruination of the environment and deeply ingrained feelings of jealousy, greed and hatred are commonplace in many parts of the world. It is not for me to act as the judge or jury for any person, organisation or country. However, I consider it my goal as a writer and reporter to illuminate others on the triumphs and tragedies of the human race, both past, present and emerging.

As a young boy, I was constantly flitting about the Australian countryside. I had a single-minded desire to explore and report back my findings to my parents, teachers and friends. This yearning for knowledge found an avenue when I discovered the thrill of books and reading. This wealth of knowledge built a holistic foundation of human history, psychology and creativity within my budding mind. While I wasn’t thinking of these high minded philosophical ideals yet, they would become the driving force for my desire to excel in the education system. I have always enjoyed learning and school was a source of great enjoyment (and at times, frustration) for me. I discovered a particular passion for history and the immense complexity of global events which has served me in good stead as a writer.

My Australian background drove me to travel the world and experience true history in Europe, Asia and Africa. For such a young country, Australia is at the forefront of many Pacific affairs. In the dynamic field of International relations and politics, we are forced to consider new ways of reporting and analysis. I am tremendously interested in several multifaceted areas of geo-politics and I’ll attempt to concisely detail these interests. Firstly, the struggle to assess and address the impact of industrial development and population growth and its environmental impact is a topic which has great bearing on the future of Earth and the human race. Secondly, I believe our burgeoning technological growth will require mature managing and reporting as new possibilities for medical, military and social advancement become available. Finally, the realm of conflict resolution and international cooperation is an area which greatly intrigues me. Synthesizing cultural tendencies, historical circumstances and other economic, social and environmental factors is paramount in determining the causes and severity of conflicts and issues in certain regions of the world. I believe it is incredibly important to be impartial and aware of the complexity of many global issues. Mainstream media has a disturbing tendency to simplify intricate challenges into memorable taglines and slogans. This is not the kind of news or reporting which you will find from me or this news site.      

Author: Alexander Burns - Australia

Share it!
Tags: australia, maryborough, scriitor, zappers, stiri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.