Logo

Nilul, motiv de conflict in Africa?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 8254 times
Nilul, motiv de conflict in Africa? Image

Nilul, motiv de conflict in Africa?

RO

Nilul a fost mereu sinonim cu Egiptul, deoarece trece pe lângă barajul enorm Aswan, pe lângă Marile Piramide din Giza și pe lângă farul din Alexandria. Cu toate acestea, mereu a existat un conflict în ceea ce privește țara care deține această sursă uriașă de apă dulce, ceea ce a dus la tensiuni între majoritatea țărilor din bazinul râului Nil, în special între Egipt, Sudan și Etiopia. Deși râul trece prin 10 țări în Africa, un tratat britanic semnat în 1959 spune clar că Nilul aparține doar Egiptului și Sudanului. Rolul râului și disputa privind țara ce îl deține în totalitate ar putea avea consecințe catastrofice dacă nu se iau măsuri rapide pentru a distribui Nilul între toate națiunile construite în bazinul acestuia.

Tensiunile privind râul Nil au apărut din cauza reacțiilor ostile pe care Egiptul le-a avut față de celelalte națiuni construite de-a lungul râului, în special față de Etiopia și Sudan. Râul Nil este inima agriculturii egiptene ce se concentrează pe bumbac. Cu toate acestea, doar în Etiopia, 80 de milioane de oameni nu au acces la apă și nu au voie din punct de vedere legal să folosească apa Nilului pentru irigare sau pentru orice alt scop. Crearea de baraje este regulată pentru a se asigura că Egiptul are mereu aceeași cantitate de apă la dispoziție. Acest lucru afectează folosirea de centrale hidroelectrice în alte națiuni înafară de Egipt, deși acestea ar putea să ajute la eradicarea sărăciei în Etiopia. Poate că pare puțin dramatic să presupunem că acest conflict legat de râul Nil ar putea duce la un război adevărat, dar trebuie să ne amintim că fără apa Nilului, Egiptul și Sudan nu au practic altă sursă de apă dulce. Dacă națiunile ce au acces la râu vor opri curgerea acestuia prin irigare, construirea de baraje sau prin consumarea apei de către populație, disperarea și seceta ar putea împinge Egiptul și Sudanul să folosească forțe armate. Raritatea apei dulci din zonele bazinului râului Nil a fost amplificată de schimbarea climei ceea ce a dus la precipitații neregulate și reduse pentru țările ce se află în apropiere de sursa Nilului.

Se pare că țările care formează bazinului Nilului nu mai vor să tolereze monopolul Egiptului și Sudanului asupra apei râului Nil. Instabilitatea politică, războiul, seceta și sărăcia au devenit probleme zilnice pentru Egipt, Sudan și Etiopia, iar alte noi conflicte le-ar putea distruge. Pentru a evita un conflict dezastruos și sângeros, țările de-a lungul Nilului trebuie să înțeleagă faptul că Nilul este o resursă pe care trebuie să o împartă toate, iar distribuirea proporțională și corectă este opțiunea cea mai potrivită pentru toate. O altă problemă aici este folosirea sustenabilă a apei dulci a Nilului. În momentul de față, sănătatea ecosistemelor de-a lungul Nilului și apa însăși este foarte proastă. Irigarea este o metodă foarte proastă de a folosi apa care reduce cantitatea de apă a râului și deseori poluează apa cu îngrășăminte. Mai mult chiar, construirea de baraje duce la eroziuni deoarece nămolul necesar se adună în spatele bazinului. În timp ce națiunile de-a lungul Nilului se ceartă, în fiecare zi apar noi daune ecologice imposibil de reparat. Trebuie să găsim o soluție cât mai repede pentru a ne asigura că râul Nil își va menține măcar puțin din măreția actuală. 

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.southsudantraveller.wordpress.com

 

EN

The Nile River has long been synonymous with Egypt, flowing past the gargantuan Aswan Dam, the Great Pyramids at Giza and the Lighthouse of Alexandria. However, the ownership of this mighty source of fresh water is heavily disputed, leading to tremendous tension between the countries of the Nile River Basin, primarily, Egypt, Sudan and Ethiopia. Despite flowing through ten countries in Africa, a British Treaty signed in 1959 divides ownership of the Nile between Egypt and Sudan. The role of the river and its disputed ownership may have catastrophic consequences if action is not taken to fairly and sustainably distribute ownership of the Nile between the nations of the Nile River Basin.

Tension along the Nile River is primarily due to Egypt’s hostile reaction to the actions of upriver nations, primarily Ethiopia and Sudan.  The Nile River is the lifeblood of Egyptian cotton farming and agriculture; every year, massive amounts of water are diverted for irrigation purposes. However, in Ethiopia alone, there are over 80 million water deprived inhabitants who are not legally permitted to use the waters of the Nile for irrigation or any other form of diversion. The creation of dams is also tightly regulated in order to ensure that Egypt retains the same rate of water flow. This limits the use of hydroelectricity in nations other than Egypt, something that could be a powerful force in the fight against poverty in Ethiopia. It might seem overdramatic to assume that hydro politics along the Nile could result in war, however it’s important to remember that without the waters of the Nile, Egypt and Sudan are virtually bereft of any source of fresh water. If upriver nations restrict this flow through irrigation, damming or drinking, desperation and drought could drive Egypt and Sudan into using military force. The scarcity of fresh water within areas of the Nile River Basin has been exacerbated by Climate Change which has resulted in irregular and reduced rainfall for countries close to the source of the Nile.

It appears that the countries composing the Nile River Basin are no longer willing to tolerate Egypt and Sudan’s monopoly of the waters of the Nile River. Political instability, war, famine and poverty have become a daily hardship for Egypt, Sudan and Ethiopia, further discord could tear these countries apart. In order to avoid a disastrous and bloody conflict, the nations along the Nile River must come to terms with the fact that the Nile is a shared resource, harmony through fair and proportional distribution is the most prosperous option. Of further consideration is the sustainable use of the Nile’s fresh water. Currently, the health of the wetland ecosystems along the Nile River and the water itself is abominable. Irrigation is a tremendously wasteful method of farming that reduces the flow of the river and often pollutes the water with fertilisers. Furthermore, damming results in considerable erosion downriver as the required silt builds up behind the dam wall. While the nations of the Nile River Basin bicker, irreparable ecological damage occurs on a daily basis, a solution has to be found soon to ensure the Nile River retains a small measure of its majesty.   

Author: Alexander Burns - Australia

Share it!
Tags: nil, rau, africa, sudan, conflict, razboi, egipt, musulman, uk, britanic, englez,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.