Logo

Nigeria/ Schimbare de sex

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10725 times
Nigeria/ Schimbare de sex Image

Nigeria/ Schimbare de sex

RO
Lucrurile amuzante chiar se întâmplă. Cât de departe ar merge un om pentru a-şi vedea prietena într-un mediu restricţionat?

Un eveniment interesant s-a întâmplat pe 14 septembrie. În timp ce unii l-ar putea considera ca fiind hilar, unii şi-ar pune întrebări cu privire la drepturile femeilor la intimitate. Evenimentul a avut loc la Universitatea Bello Ahmadu, Zaria, din statul Kaduna. Un lector de sex masculin a fost prins într-un cămin privat de fete din școală.

Rapoartele susțin că ofițerii de armată l-au arestat pe lector ulterior. Proprietarii pensiunii private au interzis oamenilor intrarea în pensiune. Rapoartele au mai declarat că lectorul a cărui identitate nu a fost încă descoperită a fost întrerupt de studenţii care ocupau hostelul când a vrut să iasă pe uşă deghizat în vălul musulman feminin, numit hijab. Ofițerii armatei care l-au arestat au fost cei care supravegheau în jurul campusului.

Arta camuflajului nu este nouă. Pentru operațiunile militare, deghizarea este un instrument-cheie de supraviețuire. În acest caz însă, domnul lector nu a folosit-o pentru a supraviețui, la urma urmei nu a fost o situație de viaţă şi de moarte. El a vrut să înșele cu scopul de a-şi îndeplini pasiunile personale.

Potrivit unui martor, Khalifa Sha\aibu, aceasta nu a fost prima dată când lectorul a intrat în cămin pentru a-şi vizita prietena. Khalifa a fost citat spunând că "cel mai enervant lucru este faptul că omul a folosit Hijabul. Ca musulman, sunt trist când mă gândesc că cineva ar folosi ceva pentru care femeile sunt cunoscute de religie, pentru a comite o infracţiune. Mă întreb de ce omul nu şi-a luat o cameră la hotel pentru a-şi îndeplini imoralul act. Un vigilent membru a fost cel care l-a observat și l-a expus.

Universitatea a răspuns la incident. Cu o voce fermă, autoritățile școlare au re-subliniat că marca lor de disciplină nu va fi compromisă. Directorul de Afaceri Publice, Dr. Ismail Shehu, a promis că ancheta în acest caz va fi efectuată și un raport oficial va fi lansat de către școală. El a afirmat că acțiunile juridice necesare vor fi luate în conformitate cu raportul. Potrivit acestuia, "ABU nu tolerează indisciplina. Investigarea va fi efectuată și atât lectorul, cât și studenta vor fi pedepsiţi în consecință. Nu există nicio îndoială."

Acest caz ridicol al lectorului îmbrăcat în hijab trezeşte responsabilitatea cadrelor didactice la toate nivelurile pentru elevii lor. Fie la nivel primar, secundar sau terțiar, există o așteptare mare din partea profesorilor. Un standard moral trebuie menținut. Așa cum este în cele mai multe locuri, relațiile amoroase dintre profesori şi studenţi sunt interzise. Efectele conflictului de interese, profesionale și personale, într-un mediu educațional este, de obicei motivul acestei restricţii. Povești spuse, sarcini nedorite, tratament academic nedrept, amenințare subtilă sau cereri nepotrivite, sunt toate cauzate de orice relaţie romantică profesor-elev.

Cu utilizarea hijaburilor de insurgenți ca deghizare pentru a comite crime, așa cum se observă de multe ori în planurile atentatorilor sinucigași de sex masculin, devine mai îngrijorătoare acţiunea de a te îmbrăca ca o femeie într-o școală. Cu atât mai mult pentru afecţiuni romantice!

Lumea este plină de minuni!

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: trendysturvsblog.com

EN
Funny things do happen. How far would a man go to see his girlfriend in a restricted environment?An interesting event happened on September 14. While it could be hilarious others may find it a question of women privacy rights. The event took place at the Ahmadu Bello University, Zaria in Kaduna State. A male lecturer was caught in a private female hostel in the school.

Reports state that army officers arrested the lecturer thereafter. The owners of the private hostel had barred men from entering the hostel. Reports further stated that the lecturer whose identity is yet to be revealed was intercepted by students occupying the hostel as he made his way through the doorway disguised in the Muslim female veil, called the hijab.  The army officers who arrested him were the ones staying around the campus.

The art of camouflage is not new to the world. For military operations, disguise is a key survival tool. In this case however, Mr. Lecturer was not out to survive, after all it was not a death or life situation. He was out to deceive in order to fulfill his personal passions.

According to a witness, Khalifa Sha’aibu, it was not the first time the lecturer was entering the hostel to visit his girl friend. Khalifa has been quoted as saying that “The most annoying thing is the fact that the man used Hijab. As a Muslim, I feel sad that somebody would use something that women of faith are known with to perpetrate crime. I wonder why the man would not get a hotel room to perpetrate his immoral act. It was a vigilante member that noticed the structure of the man and exposed him.

The university has responded to the incident. In a firm voice the school authorities have re-emphasized that their hallmark of discipline will not be compromised. Its Director of Public Affairs Dr. Ismail Shehu, promised that investigation into the case would be carried out and an official report will be released by the school. He affirmed that necessary legal actions will be taken as necessary. According to him, “ABU does not tolerate indiscipline. Investigation would be carried out and both the lecturer and student would be punished accordingly. There is no doubt about that.”

This ridiculous case of the hijab-dressed lecturer brings to mind the responsibility of teachers at all levels to their students. Whether at primary, secondary or tertiary level, a high expectation exists for teachers. In relating with their students a moral standard is to be maintained.  As it is in most places, amorous relationships are restricted between teachers and students. The effect of clash of interests, professional and personal, in an educational environment is usually the reason for that restriction. Tales of bias, unwanted pregnancies, unfair academic treatment, subtle threat and inappropriate demands are all fallouts of any romantic teacher-student relationship.

With the use of hijabs by insurgents as disguise to perpetrate crime, as seen in the dressing up of male suicide bombers, it becomes more worrisome to have a man dressed up as a woman in a school.  So much for romantic affections!

Our world is a place of wonders!

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: lector, hijab, musulmani, femei, act imoral


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.