Logo

Nigeria/ Mediul si fotografia

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12111 times
Nigeria/ Mediul si fotografia Image

Nigeria/ Mediul si fotografia

RO

Era doar un fotograf. Nu se știa dacă era începător sau expert. Era probabil un începător. Dar un lucru e sigur, a învățat meseria și era gata să facă bani din această meserie. Îl voi numi Henry.

Henry, la fel ca mulți alții care practică aceeași meserie, are nevoie doar de un colț, de un loc. Henry își avea locul, o bancă de lemn, o haină colorată ce atârna de un copac din apropiere, aparatul său de fotografiat și o mică imprimantă. În termeni cunoscuți, un serviciu de tip „fii răbdător și vei primi”.  

Dar existau două entități cărora nu le plăcea acest lucru. Primul era mediul înconjurător iar cel de-al doilea era protectorul acestui mediu înconjurător – Comisia de Protejare a Mediului din Abuja. Dacă mediul nu avea voce, AEPB avea să vorbească pentru el. Destul de des, ne întrebăm însă cât adevăr vorbește această comisie.

În ceea ce privește autoritățile, cerșetorii, vânzătorii de stradă și afacerile de la marginea drumului nu există în capital. Prezența lor strică străzile. În plus, afacerile legale ar trebui să fie efectuate în magazine sau birouri, nu la colțul străzii. Comisia vă va spune că dacă persoanelor fără afaceri înregistrate li se permite să obțină profit, acestea ar invita infracțiunile și ar încuraja degradarea mediului înconjurător.  

Mereu am fost de acord cu un argument bun, iar aici îmi amintesc cartea lui Aminata Sowfall, „Greva cerșetorilor” (The Beggars’ Strike). Cu toate acestea, argumentele mele mereu au ținut partea cuiva: dacă îi trimiți pe acești băieți departe de străzi, există vreo alterativă pentru ei? Nu îi trimiți cumva de la o meserie „legală” la una ilegală, adică infracțiunea? Dacă ar avea opțiuni legale, nu ar mai fi pe străzi. Cine le va oferi un capital suficient pentru a realiza afaceri decente în magazine decente? Chestiunea șomajului mereu a fost una critică pentru guvern. Încă nu am primit răspunsuri satisfăcătoare.  

Am spus că AEPB-ul nu spune întotdeauna adevărul, deoarece dacă ar acțiuna cu o față umană și chiar și atunci când face acest lucru, colectează mită de la tinerii care încearcă să supraviețuiască.

Era 13 ianuarie și eu trebuia să fac o poză pentru pașaport. Studioul foto era foarte departe. Nu a fost nici o problemă că l-am lăsat pe Henry să îmi facă poza. A fost convenabil. M-am coborât din mașină și am mers la locul lui. A făcut poza și a început să o printeze. Totul a durat doar cinci minute. Apoi, rechinii AEPB au apărut. Mi-au lăsat poza deja printată deoarece îl vroiau pe Henry. Nici nu îl plătisem bine pe tânăr înainte ca acesta să fie aruncat în dubă.

Câteva ore mai târziu, pe același drum, l-am văzut pe Henry înapoi în locul lui. Probabil că bacșișul a fost dat, iar băiatul intrase înapoi în afacere. Ne întrebăm cui îi pasă cu adevărat de mediu.

Mereu a fost o dilemă de-a mea. Aș mai ocroti negustorii de pe străzi, chiar dacă ar fi interziși? Dacă nu îi ocrotesc, ei își pierd pâinea de zi cu zi. Fac oamenii parte din mediul înconjurător? Dacă da, nu ar trebui să avem mai mare grijă de ei decât de flori și de copaci și de peisaje? 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.netnz.com

EN

He was just a photographer. There was no telling if he were a novice or an expert. He was most likely a novice. But one thing was clear, he had learned a trade and he was ready to make money from that trade. I will call him Henry.

Henry, like many others plying the same trade, need just a corner, a spot. Henry had his spot, a wooden bench, a colored cloth hanging on a nearby tree, his camera and a small printer. In familiar terms, it was a ‘wait-and-get’ service.

But there were two entities who were not happy with this.  One was the environment and the second was the protector of the environment –the Abuja Environmental Protection Board. If the environment had no voice, the AEPB would speak. Often though, we wondered how truthfully it spoke.

As far as the authorities were concerned, street hawkers, beggars and roadside businesses could not exist in the capital city.  Their presence was defacing the streets.  Besides, proper business should be conducted within shops or offices, not street corners. They would tell you that where persons with no properly registered businesses to thrive, was inviting crime, encouraging and festering environment degradation.

Good argument I have always agreed, recalling the book by Aminata Sowfall, The Beggars’ Strike.  However, my agreement has always been partial: if you send these boys away from the streets, is there an alternative for them? Are you not sending them away from some ‘legitimate’ trade into some illegitimate one, inevitably crime? If they had good options they would not be on the street.  Who will give them sufficient capital to do more decent business in more decent shops?  The unemployment question for government, always the critical issue. I am yet to get satisfactory answers.

I did say that the AEPB is not  always truthful,  for if it were it would  act with a human face and even when it  does, it is not  without collecting  some  bribe from those  young men struggling to survive.

The date was 13th January and I needed to take a quick passport photograph.  The photo studio was miles away. There was no harm taking the snap shot with Henry. It was simply convenient. I got down from the car and went to his little spot. He took the shot and began to print. It all took barely five minutes.  Then, the AEPB sharks appeared. They let me take my already printed passport photographs but they were after Henry.  I barely paid the young man before they whisked him off in their van.

A few hours later, passing along the same road, I see that Henry is back to his spot. The tip must have been given and the boy was back in business.  One wonders who really cares about the environment.

It has always been my dilemma. Would I still patronize the street traders, even though they have been banned? If I don’t they lose some daily bread.  Are the people part of the environment? If they are, then should they not have greater care, than the flowers and trees and landscape?

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, fotografie, cercetori,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.