Logo

Nigeria/ De ce au loc atat de multe divorturi?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5594 times
Nigeria/ De ce au loc atat de multe divorturi? Image

Nigeria/ De ce au loc atat de multe divorturi?

RO

A existat mereu o legătură între tradițiile de căsătorie și ratele de divorț. Problemele precum religia, cultura, normele sociale și valorile dictează cum ajunge un cuplu împreună și cum o iau pe cărări separate dacă uniunea nu mai merge după o anumită perioadă. 

Majoritatea religiilor și culturilor valorează un sistem al familiei. Unitatea într-o căsătorie ar trebui să garanteze asta. Cu toate acestea, în lumina lumii care se schimbă radical, la fel ca valorile ce sunt la fel de schimbătoare, căsătoria este un contract, dacă scoatem sacralitatea. Având opțiunea de a ieși din căsătorie, la fel cum se întâmplă cu orice contract între doi oameni, ideea cu „până moartea ne va despărți” a fost aruncată pe fereastră. Având în vedere focalizarea pe „eu” mai mult decât pe „noi” și pe „copiii” decât pe „familia”, liberalitatea și împlinirea de sine au lăsat loc incertitudinii și egoismului din fibra morală a societății. 

Da, rata divorțurilor crește. Conform raporturilor, „un sondaj recent realizat de UE arată o creștere în numărul cuplurilor care aleg să divorțeze. Marea Britanie și Finlanda au cea mai mare rată a divorțurilor din UE, în timp ce Irlanda și Luxemburg au cea mai mică.

Statisticile arată că există o medie de 1,8 divorțuri per 1000 de oameni în UE. Cu toate acestea, Marea Britanie și Finlanda au o rată de 2,8 divorțuri per 1000 de oameni, în timpce Luxemburgul și Irlanda au o rată de 0,6 per 1000.

Trendul nu este foarte diferit nici în Nigeria. Deși există o lipsă de statistici ofiiale, Consiliul pentru Relații Externe a cercetat numărul cazurilor de divorț ce au avut loc la tribunalele din țară pe o anumită perioadă de timp. Rezultatul arată că există o tendință de creștere în rata divorțurilor.”

O evaluare practică a situației, lăsând problemele religioase și cultural deoparte, ar putea arăta că în căsnicii, oameni sunt deseori nerăbdători, intoleranți și egoiști față de partenerul lor. Pentru alții, există problema sexului, a banilor și a compatibilității.

Trebuie ca fiecare persoană să o vadă pe cealaltă ca fiind mai valoroasă decât el sau ea însăși. În cazurile în care nu putem să facem sacrificii și să punem interesele personale pe locul doi pentru a ne asigura că partnerul sau partnere noastră este fericită, nu poate să existe dragoste adevărată și care să dureze. Ziua de Sf. Valentin este o sărbătorire a dragostei, dar dragostea este o sărbătorire a deschiderii, a venerației și a empatiei – DRAGOSTE. Când aceasta e absentă, nu poate să existe împlinire. Cea mai mare împlinire în dragoste și iubire nu este să te simți satisfăcut și fericit, ci să te asiguri că cealaltă persoană este împlinită și fericită, înainte de a fi tu satisfăcut.

Acesta este motivul, chiar și după mai multe divorțuri. Unii tânjesc după o altă relație, care are riscul de a se concretiza. În loc să confruntăm asta, atât de mulți oameni caută o ieșire. Din nou și din nou asta e o alegere proastă. În afara cazurilor unde există infidelitate, violență sau amenințări, căsătoria ar trebui să fie savurată, nu îndurată. Cuplurile ce vor să divorțeze ar trebui să aibă grijă mai întâi de sănătatea copiilor.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.chinnlaw.com

EN

There has always been a co-relation between marriage practices and divorce rates. Issues such as religion, culture, social norms and values might dictate how a couple gets together and how they may go their separate ways if the union doesn’t work after a period.

The most prominent of religions and cultures tend to value a family system. Oneness within a marriage is meant to guarantee that. However, in the light of a radically changing world and equally radically changing values, a marriage is for all intents and purposes a contract; away with the sacredness.  With options for a way out, as it is with any contract between two people, the idea of the ‘till-death-do-us-part’ understanding has been thrown out the window. With increased focus on ‘I’ than on ‘us’ or ‘the kids’ or’ the family’, liberality and self-fulfilment have given way to uncertainty and selfishness within society’s moral fibre.

Yes, divorce rate is growing. It has been reported that “a recent EU-wide survey reveals an overall increase in the number of couples getting divorced. Britain and Finland have the joint highest divorce rate in the EU, while Ireland and Luxembourg have the lowest.

The figures show an average of 1.8 divorces for every 1,000 people in the EU. However, Britain and Finland have the rate of 2.8 divorces per 1,000, compared with just 0.6 per 1,000 in Luxembourg and Ireland.

The trend is not different in Nigeria. Though there may be a dearth of official statistics, Council on Foreign Relations took the research to the number of divorce cases filled in the different courts in the country over a period of time. The result is an assertion that the divorce rate is rising.”

A practical assessment of the situation, putting the religious and cultural queries aside may reveal that people in marriage often are intolerant, impatient, and selfish towards their spouses? For others, there is the issue of sex, money and compatibility.

It takes each person seeing the other as more valuable than himself or herself. Where we cannot letgo of personal interests and make sacrifices to ensure the other person is happy, therecan be no true and lasting love. Valentine is a seasonal celebration of love, but love is a long-lasting celebration of lowliness, openness, veneration and empathy –LOVE.  Where this is absent, there can be no true fulfillment. The greatest fulfillment in love and romance is not in getting satisfied and happy but in ensuring that the other person is fulfilled and happy, before you get satisfied.

It’s the reason, even after multiple divorces; some people crave for another relationship, which has a risk of concretizing. Rather than deal with themselves, so many people look for the exit. Again and again this is a bad choice.  Except where there is infidelity, some violence or threat of harm, marriage is meant to be enjoyed not endured. Most critical as we write should be the welfare of any children, a couple contemplating divorce should have.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: divort, nigeria, africa, asia, europa, casnicii, valentines day,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.