Logo

Nigeria/ Cand doctorii intra in greva...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11215 times
Nigeria/ Cand doctorii intra in greva... Image

Nigeria/ Cand doctorii intra in greva...

RO
Aveţi întotdeauna un sentiment de ușurare, atunci când vizitaţi spitalul dacă sunteți bolnav. Această uşurare este confirmată de încrederea subconștientă că există un medic care va avea grijă de voi; și speraţi că va fi în măsură să diagnosticheze boala, să prescrie un tratament și să vă ducă pe calea către recuperare.

În locul acestui sentiment ar putea fi disperarea palpabilă, teama palpabilă și disperarea pură dacă sunteți teribil bolnav și nu găsiţi un medic. Nu este ca și cum nu aţi știi unde sunt spitalele, dar doctorii singuri sau împreună cu alţi lucrători în domeniul sănătății s-ar putea să fi refuzat să vină la muncă. Doar că aveţi credința supranaturală să vă vindecați, depindeţi de doctor. Prin urmare, atunci când medicii decid să intre în grevă, ajungem la o situaţie de viaţă şi de moarte pentru mulți oameni bolnavi.

Luni, 26 ianuarie, în Statul Edo, Nigeria, lucrătorii din domeniul sănătății sub egida Uniunii Sectorului Sănătății mixt (JOHESU) au protestat împotriva a ceea ce ei au descris ca fiind refuzul guvernului federal să pună în aplicare un memorandum de înțelegere la care s-a ajuns cu sindicatul.

Rapoartele arată că muncitorii nedreptățiți, care aparţineau Universităţii din Benin a Spitalului de Predare și Spitalul Federal Neuropsihic, Uselu, purtau benzi negre la încheietura mâinii, spunând că reflectă starea proastă a sectorului de sănătate a națiunii.

Deoarece acesta este adesea motivul pentru astfel de demonstrații, muncitorii au criticat neplata arieratelor de ajustare a salariului și alte două arierate, care, spun ei, au fost plătite medicilor.

Potrivit președintelui Asociației de stat Personal Senior a University Teaching Hospitals, Research Institutes and Associated Institutions domnul Frank Igbinovia, a explicat că Guvernul Federal a încheiat un acord cu sindicatul la 26 - 27 august, 2013, pentru a pune în aplicare un verdict național al Curții industriale în favoarea JOHESU.Pentru domnul Wellington Ogeriakhi, secretarul principal al SSAUTHRIAI de la Spitalul de Neuro-Psihiatrie Federal, Uselu, "Când medicii au fost în grevă, nu existau circulare suportabile cu privire la nicio lucrare, nicio remunerare; lor li s-au plătit salariile complete împreună cu cotele lor. Acum, suntem în grevă și ministrul sănătății ne intimidează spunându-ne că trebuie să ne întoarcem la muncă sau nu ne vom primi salariile. Prejudecata este clară."

Ceea ce este clar din observațiile acestor lideri ai sănătăţii este că guvernul pare să aibă lucrători neglijaţi din domeniul sănătăţii în țară.

Președintele de stat al Asociației Naționale a Asistentelor şi Moaselor din Nigeria, domnul Benjamin Okanigbuan, s-a plâns că, în ciuda faptului că constituie cea mai mare parte a industriei de sănătate, lucrătorii din domeniul sănătăţii au fost neglijaţi de către guvernul federal.

Acum, această grevă s-a extins la nivel naţional. Și, ca întotdeauna, fie că este vorba despre unirea lucrătorilor medicali sau instituțiile de sănătate care intră în grevă, bolnavii sunt cei mai afectaţi. Cineva ne-a spus săptămâna trecută cum o femeie a născut un copil în afara Spitalului General cu nimic altceva decât un impermeabil gol, pentru că însoțitorii de sănătate nu au fost la lucru. Desigur, există spitale private, dar câți dintre oamenii obișnuiți îşi pot permite?


Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.pangeatoday.com

EN
There is always a sense of relief when you visit the hospital if you are sick. That relief   is borne out of the subconscious confidence that there is a  doctor there  to attend  to you; and hopefully he would be able  to  diagnose your   ailment, prescribe  a treatment and  get you  on your way towards  recovery.

In place of such hopeful confidence could be tangible desperation, palpable fear and sheer hopelessness if you are terribly sick and cannot find a doctor.  It is  not as  though you do  not  know where the  hospitals are,  but  the  doctors alone  or together  with other health workers may have refused to come  to work. Except you have supernatural faith to be healed, you depend on the doctor. Therefore, when doctors decide to go on strike, it becomes a life or death situation for many sick people.

On Monday, 26th January in Edo State, Nigeria, health workers under the aegis of the Joint Health Sector Union (JOHESU) protested against what they described as the unwillingness of the Federal Government to implement a Memorandum of Understanding it reached with the union.

Reports state that the aggrieved workers, who were drawn from the University of Benin Teaching Hospital and the Federal Neuropsychiatric Hospital, Uselu, wore black wrist bands, which they said reflected the poor state of the nation’s health sector.

As is often the reason for such demonstrations, the workers decried the non-payment of the salary adjustment arrears and the two months arrears, which they said had been paid to the medical doctors.

According to the state Chairman of the Senior Staff Association of University Teaching Hospitals, Research Institutes and Associated Institutions, Mr. Frank Igbinovia, explained that the Federal Government had entered into an agreement with the union on August 26 and 27, 2013 to implement a National Industrial Court verdict in favour of JOHESU.

For Mr. Wellington   Ogeriakhi, the branch secretary of SSAUTHRIAI at the Federal Neuro-Psychiatric Hospital, Uselu, “When doctors were on strike, there were no obnoxious circulars released concerning no work, no pay; they were paid their full salaries with their allowances. Now, we are on strike and the minister of health is intimidating us that we must come back to work or we won’t receive salaries. The bias is clear.”

What is clear from the comments of these health leaders is that the government appears to have neglected health workers in the country.

The state Chairman of the National Association of Nigerian Nurses and Midwives, Mr. Benjamin Okanigbuan, lamented that despite constituting the bulk of the health industry, the health workers had been neglected by the Federal Government.

Now this strike is nationwide.  And as always, whether it is the health workers union or the health institutions that call a strike, it is the sick people that are worst hit.  Someone told us last week how a woman gave birth to her child outside a General   Hospital on nothing but a bare mackintosh, because the health attendants were not working. Of course, there are the private hospitals, but how many of the ordinary people can afford them?


Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: doctori, greva, bolnavi, neplatiti


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.