Logo

Malaysia/Medic in Penang

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8925 times
Malaysia/Medic in Penang Image

Malaysia/Medic in Penang

RO

Probabil, ideea de a-ţi lua umbrela înainte de a ploua, ar trebui să fie transformată, de asemenea, într-un ghid, atunci când vă decideţi să mergeţi la tratament medical în străinătate. Înainte de a pleca de acasă, ai un scop, de la ţara în care vei fi tratat, cât de mare este bugetul de care aveţi nevoie şi  medicul, care a devenit o rază de speranţa ce elimină boala din corpul dumneavoastră.

O putem numi Ani. Femeia în vârstă de 40 de ani, diagnosticată de doctor cu cancer la sân. Doctorul a sugerat că ar trebui scoşi imediat sânii, dacă doreşte să fie salvată. Din diverse considerente, Ani se gândeşte să caute un tratament în străinătate care, după spusele prietenilor ei, dispune de tehnologie medicală mult mai avansată, cu medici specialişti, profesionişti în domeniul lor. Dar Ani se întristează. Problema este cum poate ea să ajungă la spital. Mai mult decât atât, călătoriile ei de până acum au fost doar un context de vacanţă şi nu de a combate boala, la care a fost până acum doar spectatoare.

"Oricum, intenţia de se trata va fi de fapt ca un vagabond pe pământ."  Teama de experiment a lui Ani este foarte rezonabilă. Nu numai pentru tratament medical în străinătate, ar trebui să căutăm un tratament în ţara noastră, trebuie să înţelegem exact cu ce boală se confruntă, trebuie să ne gândim care spital este mai bun. În plus, medicii care o vor opera şi toate celelalte aspecte, nu sunt mai puţin importante decât bugetul de care are nevoie.
"A fost o consultare inutilă. Este planificarea pentru nevoile celor care trebuie să fie pregătiţi atunci când merg la tratament", a declarat Senior Manager,  Berhad Ng Wai Kit  Marketing Coastal Holdings care l-a însoţit pe Jack Chong, Ofiţer de marketing la Spitalul din Penang.

Cu această ocazie am discutat pe o varietate de aspecte ale sănătăţii şi a bolii dezvoltate de medicii Spitalului Coast. Aceştia sunt: Dr. RM Sut Ramachandhiran Pandian care este un specialist în obstetrică şi ginecologie la Spitalul Coast, Dr. Teoh Mei Shi, care este un chirurg estetician, specializat în operaţii la sân şi endocrinologie şi Dato Dr. Godfrey Geh Sim Wah, care este un chirurg plastician şi cosmetician în acelaşi spital.

După spusele lui Ng Wai Kit, interesul cetăţenilor indonezieni pentru tratamentul medical în străinătate este destul de mare. Potrivit datelor sale, în 2013, există 3250 de pacienţi din Indonezia care au mers la tratament în străinătate şi destinaţia de bază este Malaezia, la fel ca Penang, Kuala Lumpur şi Singapore. Rezidenţii Medan includ cei mai dominanţi pacienţi din Penang, Malaezia. Având în vedere interesul ridicat în tratamentul medical în străinătate, Spitalul Coast oferă servicii de consultanţă în oraşul Medan, care se află în regiunea Jalan Amir Hamzah.

"Serviciile de consultanţă vor ghida pacientul pentru a obţine informaţiile necesare despre tratamentul din afara ţării, către ce ţară să vă îndreptaţi, medicul curant, bugetul pentru hotel şi dacă pacientul are nevoie să-şi aducă o parte din familie. Consultaţiile sunt gratuite", a spus el.

Pacientul poate alege dacă vrea să meargă la plajă sau la Spitalul Gleneagles în Penang şi Kuala Lumpur. Pacienţii ar putea vorbi clar despre costuri. "Vom oferi soluţia corectă, în concordanţă cu nevoile pacienţilor", a spus Ng Wai Kit. Înainte de a pleca la tratament în ţara de destinaţie, pacientul alege mai multe programe referitoare la tratament, inclusiv medicul care se va  ocupa de el acolo. Cu programul de planificare, pacientul se va simţi mai în siguranţă şi fondurile necesare pentru costurile aferente medicamentelor ar putea fi deja prezise din timp. Vorbim despre ţările cu costurile cele mai mici pentru tratament, Ng Wai Kit spune că finanţarea este determinată de rata de schimb valutar din ţara de destinaţie.

"Penang este cu siguranţă mai ieftin decât Singapore. Asta datorită valorii mai mari a dolarului din Singapore decât ringgitul din Malaezia", a spus el. În plus, pentru pacienţii care sunt în apropiere, distanţa este mai mică faţă de Penang, comparativ cu Singapore, ceea ce a ajutat cu siguranţă la reducerea costurile.

Autor: Pieter Djatmiko - Indonesia
Traducător: Cristina

Sursa foto: www.medicaltourism.com.my

EN

Presumably, philosophy willing umbrella before it rains should also be a guide when you decide going medical treatment abroad. Before you leave home, you\ve got a goal, to the country where you will be treated, how much budget you need to prepare and physician who became a beacon of hope that removes the disease from your body.

Call it Ani. The 40-year-old woman convicted of having breast cancer doctor. The doctor suggested he should immediately lift the breasts if you want his soul to be saved. From various considerations, Ani think want to seek treatment abroad which, according to his friends, medical technology out there are also more sophisticated with physician specialists who are professionals in their field. But back Ani dogged sad. The problem, how can he reach that hospital. Plus more traveling was not in the context of a holiday, but to combat diseases that are lurking lives.

"Intention treatment anyway it\ll actually be a bum in the land." Ani fear experienced very reasonable. Not only for medical treatment abroad, should seek treatment in their own country were we have to understand exactly what we are experiencing illness, had severe as what\s next hospital which is best. Furthermore, physicians who will handle, what background and is no less important is how much budget needs to be prepared. "It was pointless consultant. Was planning everyone needs to be prepared when going to treatment," said Senior Manager, Marketing Coastal Holdings Berhad Ng Wai Kit who accompanied Jack Chong, Marketing Officer of hospitals Hospital Penang beach friendly when meeting at a restaurant with us The Traders several time ago.

On that occasion also we dialogue on a variety of health care and disease by doctors Coast Hospital. They are: Dr. RM Udar Ramachandhiran Pandian who is a specialist obstetrics and gynecology hospital Coast Hospital, Dr Teoh Mei Shi who is a breast and endocrine surgeon and Dato Dr Godfrey Geh Sim Wah which is a plastic and cosmetic surgeon in the same hospital. According to Ng Wai Kit, Indonesian citizen interest in medical treatment abroad is quite high. According to its data, in 2013 there are 3250 Indonesian patients who seek treatment abroad and the country is the main destination of Malaysia such as Penang, Kuala Lumpur and Singapore.

Medan residents are including the most dominant patients in Penang, Malaysia. Given the high interest in medical treatment abroad, the Coast Hospital provides consultant services in the city of Medan, which is located at Jalan region Amir Hamzah. "Services consultant will guide the patient to obtain the information needed about the cure to exit the country, from which country you want to target, the treating doctor, a budget hotel even if the patient needs to bring some of the family. Consulting services are provided free of charge , "he said.

The patient can choose whether he wants to go to beach or Gleneagles Hospital in Penang, and Kuala Lumpur. Patients could speak plainly, to issue its costs. "We will provide the right solution, consistent with the needs of patients," said Ng Wai Kit. Before leaving treatment to the destination country, the patient has picked up various schedules in the medicine that will be, including the doctor who is going to handle it there. With the schedule of planning the patient will feel more secure and the funds needed for the medicine costs could already be predicted early on. Talk about which countries cheaper costs of the cure, Ng Wai Kit tells the funding problem is determined by the currency exchange rate in the destination country.

"Penang is definitely cheaper than Singapore. Due to the value of the Singapore dollar higher than the Malaysian ringgit," he said. In addition, for patients who are in the field, closer distance to Penang compared to Singapore which has definitely helped minimize costs.

Author: Pieter Djatmiko - Indonesia

Share it!
Tags: Penang, Malaysia, medic, tratament, bolnav, cancer


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.