Logo

Libertatea cuvantului? Opinia ...Adam/ USA

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10466 times
Libertatea cuvantului? Opinia ...Adam/ USA Image

Libertatea cuvantului? Opinia ...Adam/ USA

RO
Dacă un copac cade într-o pădure fără nicio persoană care să vadă acest lucru, el face de fapt zgomot? Dacă cineva vorbeşte urât, dar singur într-o cameră, este vreo diferență? Nu! Dar libertatea de exprimare publică, cred unii, ar trebui să fie limitată și alții cred că ar trebui să fie complet liberă ca un drept fundamental şi moral. Libertatea de exprimare este oarecum un fenomen şi este cel mai sigur inevitabilă. Indiferent de orice, oamenii spun ce au de spus. Dar, cu scopul de a rămâne civilizaţi între noi, folosim libertatea de exprimare astfel încât ceilalţi să nu se simtă ameninţaţi sau răniţi de cuvintele noastre.

Libertatea de exprimare nu ar trebuie să fie nici controlată și nici să fie complet liberă, libertatea de exprimare nu ar trebui să fie ceva care să se refere la legea sau guvern. Libertatea de exprimare trebuie să fie canalizată prin simțul nostru comun. În cadrul unui grup de prieteni apropiaţi, se poate vorbi mai direct, deoarece se știe că nimeni nu va fi rănit de ceea ce se spune, totul este bine între prieteni și glume. Pe o notă luminoasă, plină de umor, ce se întâmplă când cineva nu înţelege glumele şi vorbeşte despre prietenii săi pe la spate?

Libertatea completă de exprimare ar trebui să fie practicată atunci când momentul este oportun, cum am menționat mai sus, într-un grup de prieteni apropiați care vor înţelege glumele, chiar dacă sunt deranjante, supărătoare sau vulgare, fiind considerate simple glume. De exemplu, când o mulțime de prieteni stau în jurul unui foc de tabără, într-o noapte de vară, consumă alcool, fumează și petrec un moment plăcut, atunci nu contează dacă se folosește un limbaj vulgar sau se spune ceva stupid despre celălalt pentru că nu va fi luat în serios, acestea vor fi văzute ca ușoare glume și nu va fi ceva dureros, provocator sau enervant, iar acesta nu este doar un aviz, vine din partea unei persoane nu atât de încordate. Cu toate acestea, în alte situații, scenariul este diferit.

Pe o notă serioasă, în situațiile publice, ar trebui să practicăm libertatea de exprimare în măsura în care aceasta nu este provocatoare sau dureroasă. Libertatea de exprimare trebuie să fie folosită pentru a exprima, nu a condamna sau provoca. Să presupunem că în cazul în care într-o țară în care nu există libertate de exprimare, și totuși, dintr-o dată, guvernului declară că fiecare este liber să se exprime liber, probabil că nu vor ieşi oamenii în stradă doar pentru a abuza verbal mamele sau surorile celorlalţi, doar pentru că este libertate. Nu, fiecare s-ar folosi de libertatea de exprimare fără să insulte convingerile altora.

Deci, practic, libertatea de exprimare trebuie să fie complet liberă, dar controlată de bunul simț și nu de lege sau guvern, pentru că libertatea de exprimare înseamnă libertatea de a exprima, nu de a provoca.


Autor: Adam - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: genius.com

EN
If a tree falls in a forest with no person there, does it actually make a sound? If someone uses a bad word while being alone in a room, does it really make a difference? No! But freedom of public speech, which some believe should be limited and others believe should be completely free as a moral and a fundamental right. Freedom of speech is somewhat of a phenomenon and it is most certainly inevitable. No matter what, one says what they have to say. But in order to remain civil to each other and the ones around you is to use freedom of speech in such a way that no other feels threatened or hurt by your tongue.

Freedom of speech should be neither be controlled and nor be completely free, freedom of speech shouldn’t be something that concerns the law or the government. Freedom of speech should be channelized by one’s common sense. Within a group of close friends, one can speak more bluntly because one knows that no one will get hurt by what they’re saying all is good with friends and jokes. On a light, humorous note, what does one do if one doesn’t crack good joke and talk about others behind their back with their friends? Full freedom of speech should be practiced where it seems appropriate, like mentioned above in a group of close friends where one knows that even if they say something that is disturbing, upsetting or vulgar it will be disregarded to because it is a mere joke. For example, if a bunch of friends are sitting around a camp fire at a summer night, consuming alcohol, smoking and having a good time then it doesn’t matter if one uses vulgar language or says something stupid about the other because it won’t be serious, it will be taken lightly as a joke and won’t be hurtful, provocative or infuriating to anyone and that’s not just an opinion, that is common sense from someone who is not too uptight. However, in other situations, the scenario is something different.

On a serious note, in public situations, one should practice freedom of speech to the extent that it is not provocative or hurtful. Freedom of speech should be used to express not to condemn or inflict. Let’s say if in a country where there is no freedom of speech and yet all of a sudden the government declares that everyone is free to express to freely speak, it won’t be very likely if one runs into the street just to verbally abuse everyone’s mother or sister because it is freedom of speech. No, one would use in such a way that they could express their opinions without insulting anyone else’s beliefs.

So basically freedom of speech should be completely free but controlled by common sense and not at all by the law or the government because freedom of speech means freedom to express not to inflict or provoke.


Author:Adam - USA

Share it!
Tags: libertatea de exprimare, bunul simt, provocare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.