Logo

Lege sau blasfemie? Opinia ... Adam/ USA

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11047 times
Lege sau blasfemie? Opinia ... Adam/ USA Image

Lege sau blasfemie? Opinia ... Adam/ USA

RO
Blasfemie: cum mulţi ştiu, este o percepție puternică în Islam, dar nu există în țările europene sau în alte țări occidentale. Fiind musulman și având reședința în prezent într-o țară musulmană, aș dori să discut despre ceva care nu este considerat de foarte multe ori, și anume, generalizarea Islamului și a țărilor islamice prin mass-media occidentale. De exemplu, dacă un musulman omoară o altă persoană, întreaga religie este considerată vinovată, dar dacă o persoană "albă" sau un creștin european comite o crimă, el este tulburat mental sau este pur și simplu acuzat de crimă. În același mod, dacă un musulman bombardează o clădire, întreaga religie este considerată, dar dacă un creștin European este implicat într-un astfel de lucru, el va fi doar acuzat.

Există mai multe grupuri extremiste în lume predispuse la infracţiuni. Dacă pop-staruri ca Lady Gaga poate primi amenințări cu moartea și acuzații că ar fi ucenicul Diavolului din partea extremiştilor creștini pentru utilizarea termenilor religioși în versurile sale sau sexualizarea religiei, atunci de ce nu poate un musulman să îşi asume infracţiunea fără să se spună ceva despre religia lui? Sunt sigur că asumarea infracțiunii este complet diferită și cu un profil mai scăzut decât trimiterea amenințărilor cu moartea.

Dar să lăsăm asta, aș dori să vorbesc despre generalizarea de către mass-media occidentale în faţa cărora țările musulmane cad victime, în cazul în care există un protest public cu privire la o blasfemie de un anumit grup de extremiști religioși, de ce se generalizează întreaga religie musulmană sau o întreagă ţară musulmană pentru că sunt prea sensibili sau predispuşi la infracţiuni. Sunt sigur că extremiștii creștini, de asemenea, de multe ori publică împotrivă și au proteste publice împotriva homosexualității, împotriva comunismului, împotriva democrației și împotriva artiștilor pentru că sunt "vrăjitori", dar, desigur, acestea sunt doar actele unui grup extremist religios? Chiar? Atunci de ce țările musulmane și religia musulmană sunt băgate în aceeaşi oală pentru predispoziţia către infracţiuni, când, de fapt, vinovaţii sunt doar câteva grupuri extremiste religioase?

Fiind un musulman, pot spune cu încredere că Islamul ne învață în Cartea Sfântă a Coranului să fim plini de compasiune şi acceptare a altor viziuni, obiceiuri, opinii și religii și, dacă cineva spune ceva rău despre Profet, religie, Coran sau Allah, acesta va fi pur și simplu ignorat. Ca musulmani, ne vom continua propria noastră cale și vom ajutor și vom fi plini de compasiune faţă de cei care greşesc calea.

O întreagă religie sau țară nu poate fi generalizată pentru actele a câtorva oameni deranjaţi, neiluminaţi care sunt sigur că există în toate comunitățile, toate țările și toate religiile lumii. Cuvântul Blasfemie există în religia musulmană din respect total și devotament față de religie, în timp ce unele grupuri "religioase" ar putea fi predispuse la a crea infracțiuni, generalizarea tuturor musulmanilor este în acest caz complet falsă. Fie ca Domnul să nu ofere decât binecuvântarea asupra tuturor care sunt cinstiţi cu ei înşişi şi fie ca Domnul să ne lege pe toţi într-o legătură a omenirii în care să ne acceptăm unul pe celălalt.


Autor: Adam - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: galleryhip.com

EN
Blasphemy: as many out it, it is a strong percept in Islam but doesn’t exist in European countries or other Western countries. Being Muslim and currently residing in a Muslim country, I would like discuss something that is not considered very often and that is the generalization of Islam and Islamic countries by the Western media. For example, if a Muslim murders another person the entire religion is considered guilty but if a “white” person or a European Christian commits a murder, he is mentally troubled or he is simply accused of murder. Just the same way, if a Muslim bombs a building, the entire religion is considered but on if a European Christian is involved in such a thing, only he will be accused.

There are many religious extremists groups out there prone to taking offence. If pop-stars like Lady Gaga can receive death threats and accusations of being the Devil’s disciple from extremist Christians for using religious terms in her lyrics or sexualizing religion then why can’t a Muslim take offense in something bad being said about his religion? I’m sure taking offence is completely different and low profile then sending death threats.

But that put aside, I would like speak of the generalization by the Western media that Muslim countries fall victim to, if there is a public outcry regarding a blasphemy by a certain group of religious extremists, why generalize the entire Muslim religion or an entire Muslim country for being too sensitive or prone to taking offense. I’m sure extremists Christians also often publish against and have public protests against homosexuality, against communism, against democracy and against artists for being “witches” but of course those are just the acts of one religious extremist group? Right? Then why do Muslim countries and the Muslim religion all together get dished upon for being prone to taking offense while it is, in fact, just certain religious extremist groups?

Being a Muslim, I can confidently say that Islam teaches us in the Holy Book of Quran to be compassionate and accepting of other people’s views, customs, opinions and religions and if someone says bad about the Holy Prophet, The Religion, The Quran or Allah, it shall simply be ignored as the acts of those whom do not concern us. As Muslims, we shall carry on our own path and be helpful and compassionate to those that cross out path.

An entire religion or country can’t be generalized for the acts of a few deranged, unenlightened people that I am sure exist in all communities, all countries and all religions of the world. The word Blasphemy exists in the Muslim religion out of utter respect and devotion towards the religion, while some “religious” groups might be prone to taking offense, the generalization of all Muslims in such a way is completely false. May lord bestow nothing but blessing upon everyone who is true to themselves and may lord bond us all in a bond of one humankind that is accepting of one another.


Author: Adam - USA

Share it!
Tags: religie, blasfemie, acceptare, toleranta, musulmani


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.