Logo

Lege sau blasfemie? ... Opinia Nemi/Nigeria

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11593 times
Lege sau blasfemie? ... Opinia Nemi/Nigeria Image

Lege sau blasfemie? ... Opinia Nemi/Nigeria

RO

Am văzut multe poze ale lui Iisus folosite în graffiti sau photoshopate pentru a-i pune acestuia o armă în mână și învățând un copil cum să tragă. Au fost scrise cărți și au fost turnate filme care l-au ilustrat pe Iisus ca un șarlatan. Am văzut multe poze cu pagini rupte ale Quran-ului și aruncate cu multă ură împotriva profetului Mohamed. În mod similar, vedem altare ale așa-zișilor credincioși tradiționali cum sunt arse.  

Pentru multe dintre aceste grupuri religioase la care ne referim, actele menționate ar cădea sub denumirea blasfemiei. Ce este însă blasfemia?

Un act hulitor ar fi ceva profanator, un sacrilegiu, ceva ireverențios, o încălcare a unei reguli sfinte. Un act hulitor este definit de o persoană astfel atunci când ea simte că religia sau credința sa a fost profanată. În mintea așa numitului „hulitor”, tot ceea ce a făcut el poartă numele de critică sinceră.  

Întrebarea importantă aici este: de ce ar trebui cineva să se simtă ofensat de un act hulitor? Sincer acum, eu consider că orice reacție sau exagerare față de un act hulitor este complet nenecesară. Dacă există un Dumnezeu, atunci el ar trebui să se apere singur. De ce ar trebui cineva să îl apere pe Mohamed, Quranul, Iisus sau Iehova? Îndrăznesc să spun că Dumnezeu nu are nevoie de un om să îl apere!

Dacă credeți într-un Dumnezeu, credeți în continuare. O caricatură a Dumnezeului vostru pe paginile unui ziar sau a unei reviste, sau faptul că cineva a rupt din paginile cărții sfinte nu vă dă dreptul să îl numiți pe așa zisul „ofensator” un hulitor. În ceea ce o privește pe persoana respectivă, ea își exercită dreptul la exprimare liberă. Oamenii trebuie să învețe să recunoască faptul că există alte opinii, chiar dacă nu sunt de acord cu ele. Oamenii trebuie să învețe să râdă la anumite lucruri și să nu ia viața atât de tare în serios. Dacă cineva mă critică pentru faptul că sunt creștin sau dacă desenează o caricatură enervantă și complet inacceptabilă despre credința creștină, o cruce sau o imagine a lui Iisus sau spusele lui Iisus într-un mod dezonorabil, păcătos, senzual sau sexual, trebuie să ucid pentru asta? Sunt eu singurul creștin de pe fața pământului? Ar trebui ca un musulman să reacționeze urât la orice persoană care spune doar că Allah nu e dumnezeul său? Ar trebui ca acea persoană să fie etichetată un infidel și un hulitor?  

De multe ori, convergența legii și religiei a fost otrava existenței noastre globale. Când problemele legate de credință și convingeri devin în vreun fel amestecate cu guvernarea unui popor, începem să vedem nedreptăți și multe abuzuri ale drepturilor fundamentale ale omului deoarece sunt cine sunt și nu mai pot fi ei înșiși fără a le fi frică. Oricum, trebuie să existe o lege împotriva blasfemiei. Și chiar dacă există o lege, nu ar trebui să ne temem să o discutăm, fie pentru îmbunătățirea acesteia sau pentru dizolvarea ei. Nimeni nu ar trebui să se simtă afectat de credințele altei persoane. Este un test al maturității, un test al disciplinei minții și spiritului.  

Oamenii ar trebui mereu să atace probleme, nu personalități. Din nou, etichetarea unei convingeri religioase sau a unui grup de oameni nu este bine. Noi ar trebui să putem identifica, într-un grup, cei care sunt extremiști și să îi condamnăm pentru acțiunile lor. Un exemplu cla ar fi secta Boko Haram din țara aceasta. Sunt musulmani toți. Noi detestăm acțiunile lor și le condamnăm ideologia. Noi urâm modul lor de a gândi și le considerăm ideile inumane și neacceptabile. Dar acest lucru nu înseamnă că noi urâm toți musulmanii din țară sau din lume. Dar atunci când unii oameni aleg să fie iresponsabili și criminali, oricine ar fi ei, trebuie să luptăm împotriva lor pe cale legală. Orice individ care gândește cum trebuie știe că nu există nici un fel de justificare pentru răpirea a 200 de fete sau a oricărui om dealtminteri, doar pentru că cineva vrea să se facă auzit sau că vrea să ia cu de-a forța ceva ce nu poate obține prin convingere. Destul, într-adevăr.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.barenakedislam.com

 

EN

I have seen pictures of Jesus used in graffiti or Photo-shopped to make it look like he were holding a gun and teaching a child to shoot. Books have been written and movies acted that all but painted pictures of Jesus as a phony. I have seen pictures of the pages of the Qur’an torn to shreds and vitriolic thrown against the prophet Muhammad.  Similarly, we   have seen the shrines of so-called traditional worshippers burnt down.

For any of these religious groups referred to, the acts mentioned would be termed to be blasphemous. What then is this blasphemy?  

A blasphemous act would be something profane, sacrilegious, irreverent; a desecration, a violation of sanctity. What is profane is usually defined by the person who feels his religion or beliefs has been profaned.  In the mind of the so-called ‘blasphemer’, all he has done may just be some honest criticism.

The pertinent question is: why should anybody feel threatened by a blasphemous act? In all   honesty, I feel any reaction or over-reaction to a blasphemous act is totally unnecessary. If there is God, then he should be able to defend himself.  Why should anyone try to defend Mohammed, the Qur’an, Jesus or Jehovah?    I dare say that God does not need any human being to defend him!

If you believe in God, hold on to your beliefs.  A caricature of your God on the pages of newspaper or magazines,  or the fact that someone tore your  holy book,  does not give you the  right to  call the claimed ‘offender’  to be  a blasphemer.  As far as that person is concerned he is only exercising his freedom of expression. People need to learn to acknowledge opposing views even if they do not agree with that opinion. People need to learn to laugh over things and not take life too seriously. If  someone  castigates me  for being a Christian  or  makes an annoying and  completely unacceptable  caricature of  an image  of  the Christian faith,  say the cross or an image of Jesus, or the sayings  of  Jesus,  in a dishonourable, sinful, sensual  or sexual  manner,  do I need  to  draw  blood over it?  Am I the only Christian on earth?   Should a Muslim react negatively to any person because that person says Allah is not God? Should that person be labelled an infidel and blasphemous?

Many times the convergence of law and religion has been the bane of our global existence.  When issues of  faith and belief  become  somewhat intertwined in the governance of any  people  politically, we  begin  to see some injustice  and  a  gross  abuse of the  fundamental  rights of  people  to be  just who they are, and  to be  as  frank as they can  possibly  be  without fear.  In any event, it is absolutely unnecessary to legislate against blasphemy.  And even if a law exist s on it, there should be no fear in discussing it, whether for its amendment, its dissolution or otherwise.  No one should be weakened by any persons differing opinion.  It  is  a  test  of maturity; a  test of the  discipline of your  mind  and  spirit.

At all times, people should learn to attack issues and not personalities.  Again, the labelling of one religious persuasion or a group of people as bad is unfortunate. We should be able to identify, within any group, those who are extremist and then condemn their activities.  A clear example would be the Boko Haram sect in this country. These are   a bunch of Muslims.  We detest their activities and condemn their ideologies. We abhor their thinking’s and find their comments inhuman and unacceptable.   This is not to say that we detest every Muslim in the country or in the world.  But where  some  people  choose  to be  irresponsible  and  criminal,  whoever  they  may be, we  must  fight  against  it  legally.  For any  right t  thinking  individual,  there is no justification why  200  young girls,  or  anyone  for that  matter, should be abducted against their  will,  simply because  someone wants  to  make himself  heard  or get by force  what he cannot get by persuasion.  Enough said indeed.  

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, boko haram, charlie hebdo, islam


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.