Logo

Islanda/Slamet - risc de eruptie

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7693 times
Islanda/Slamet - risc de eruptie Image

Islanda/Slamet - risc de eruptie

RO
Activitatea vulcanică a muntelui Slamet continuă să crească. Rezidenții și Central Java Provincial Government, precum și zona de la pantele muntelui încep să alerteze păstrând posibilitățile rele care pot să apară sau inundaţiile erupţiilor de lavă. Monitorizarea Media din Indonezia asupra pantelor muntelui, de marți (19/august), arată că activitatea vulcanică este în creştere, precum şi faptul că din ce în ce mai multă lavă explodează şi se aud zgomote puternice şi cutremure. Exploziile lavei care ajung la doi kilometri din vârful muntelui până la arbuştii proeminenţi ai craterului şi apariţia unei grămezi de material în est şi nord care duce până la Tegal Pemalang vor atenţiona apariţia dezastrului. "Am început să ne facem griji cu privire la faptul că lava din Slamet ar putea într-adevăr să explodeze, pentru că oamenii sunt capabili străbată râul Comal", a declarat Anjani, 39 de ani, un rezident din Comal, Pemalang.

Deși nu există nicio intenție de a evacua rezidenții, a declarat Sumarno, sau alți cetățeni, toți cetățenii trebuie să se pregătească dacă, în orice moment ar trebui să plece în cazul în care muntele Slamet va scuipa lavă. "Suntem încă activi, ca de obicei, în ciuda îndoielilor, dar suntem gata să evacuăm și să pregătim elementele care urmează să fie aduse", a adăugat el.

Privind dezvoltarea muntelui Slamet, guvernatorul Ganjar Pranow al Central Java a trimis o scrisoare șefului regiunii din jurul muntelui pentru a alerta şi a pregăti tot ceea ce este necesar în cazul în care condițiile adverse apar ca rezultat al deversării lavei muntelui Slamet: "Am trimis o scrisoare la Regent Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, și Butterworth să se pregătească pentru cel mai mare dezastru posibil de pe Muntele Merapi,", a spus Ganjar Pranowo. În plus față de zona importantă, Ganjar Pranowo, i-a sfătuit pe oameni să rămână în aşteptare pentru o posibilă evacuare în caz de erupţie şi să nu intre în panică, deoarece sunt pregătiţi să ajute locuitorii să se mute, să evite accidentele. În plus față de pregătirea căilor de evacuare și locul de refugiați, Ganjar Pranowo a declarat că Java Centrală Provincial Guvernul a trimis măști, medicamente și alimente.

Șeful Agenției de Management al Dezastrelor Regionale Central Java a muntelui Slamet a declarat că este încă dificil de prezis explozia lavei. Deși cei de la Java sunt pregătiţi, ca şi Pramana, nu poate prezice cu exactitate cât timp nivelul III al statului de alertă va persista sau va crește din nou, ca urmare a Centrului de Vulcanologie și Geologie de Reducere a Riscului, Ministerul Energiei și Resurselor Minerale a stabilit stare de alertă în jurul muntelui Slamet pe baza datelor din domeniu. "Totul depinde de fenomenul natural de pe Muntele Slamet în sine", a adăugat el.

Ultimele noutăţi vin în această dimineaţă când Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) a actualizat că: „Nu se observă nicio activitate explozivă, erupţia rămâne doar o lavă exuberantă lavă. Observarea vizuală prin webcam şi nivelul vulcanic scăzut pe seismometre nu prezintă modificări evidente. Activitatea seismică: în jur de 250 de cutremure au fost detectate în mod automat până acum. Cele mai multe dintre ele sunt situate în partea de nord a intruziunii magma, între locul de erupție și de sud la aproximativ 10 km în Dynjujökull.” Erupţia continuă să se menţină la un nivel stabil, cu mici variaţii.

Autor: Pieter Djatmiko - Indonezia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.delo.si

EN
Mount Slamet volcanic activity continues to increase. Residents and Central Java Provincial Government as well as the area on the mountain slopes begin to alert keeping the bad possibilities that occur or flood lava eruption. Monitoring Media Indonesia on the slopes of Mount Slamet, Tuesday (19/8), volcanic activity of Mount Slamet is increasing as more lava burst and sound booms and earthquakes. Burst of lava that reaches 2 kilometers from the mountain top to be in the shrubs prominence crater and the emergence of a pile of material on the west and north that leads to Tegal Pemalang and attention will make the emergence of more intensive disaster. "We started to worry if lava of Mount Slamet really bturun, because people are able to sweep around the Comal River," said Anjani, 39, a resident of Comal, Pemalang.

Although there is no intention to evacuate residents, said Sumarno, other citizens, but all citizens have standby if at any time should evacuate as Mount Slamet has been spewing lava. "We are still active as usual despite misgivings, but we were ready to evacuate and prepare items to be brought," he added.

Looking at the development of Mount Slamet, Central Java Governor Ganjar Pranowo sent a letter to the head of the region around Mount Slamet to alert to prepare everything needed if adverse conditions occur as a result of Mount Slamet actually spilling lava. "I\ve sent a letter to the Regent Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, and Butterworth to prepare for the worst possible disaster of Mount Merapi," said Ganjar Pranowo. In addition to the head area, so Ganjar Pranowo, also to the people on the slopes remain standby for evacuation in the event of an eruption and not panic, because some evacuation point has been prepared to facilitate the residents move to avoid casualties. In addition to the preparation of evacuation routes and the location of refugees, said Ganjar Pranowo, Central Java Provincial Government has also sent to the logistics of local people, like masks, medicine and food as well.

Head of the Regional Disaster Management Agency Central Java Mount Slamet sarwa Pramana said it is still difficult to predict and typically have as Mount Sinabung in North Sumatra. Although Java has done standby around Mount Slamet, so sarwa Pramana, but cannot predict exactly when the level III alert status of Mount Slamet will persist or increase again, due to the Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation, Ministry of Energy and Mineral Resources set Alert status Mount Slamet based on the data in the field. "All depends on the natural phenomenon of Mount Slamet in itself," he added.

Author: Pieter Djatmiko - Indonezia

Share it!
Tags: eruptie, lava, Slamet, vulcan


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.