Logo

Indonesia/Freeport vs angajati

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9919 times
Indonesia/Freeport vs angajati Image

Indonesia/Freeport vs angajati

RO
Una dintre cele mai importante companii miniere din lume, PT. Freeport din Indonezia a acceptat să renegocieze contractele de muncă miniere, potrivit legii Nr. 4 din 2009 despre Mineritul de Cărbune şi Minerale. “Wamen l-a ajutat pe directorul EMR BKPM şi pe Directorul General al Mineritul de Cărbune şi Minerale să dea vestea cea bună că Freeport a acceptat să renegocieze contractul de muncă” a declarat Ministrul Afacerilor Economice ieri, miercuri (7/9) în Jakarta.
 
Potrivit Chairul-ului sau numit mai familiar CT, PT Freeport a aprobat legislaţia în vigoare,  această lege intrând de asemenea în Legea Guvernamentală Nr. 1 din 2014 în ceea ce priveşte Mineritul. Acest acord va fi prezentat Ministrului Afacerilor Economice Chairul, Preşedintelui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) la următoarea întâlnire a cabinetului. “Noi sperăm ca această problemă să fie rezolvată cât mai rapid sub forma semnăturilor” a adăugat Chairul.  

Pe lângă Freeport, a declarat Ministrul Afacerilor Economice, există 107 contracte de muncă şi  contracte de Extracţie a Cărbunelui (PKP2B), companie care de asemenea a acceptat să
renegocieze cu guvernul în acest an.

El a declarat că există 111 contracte de muncă legate de minerit şi PKP2B în Indonezia. Două dintre ele nu fost aplicabile pentru contractele de muncă şi PKP2B a ajuns la 109.

Din aceste 109 PKP2B, potrivit Ministrului Coordonator, două companii au avut licenţă de afaceri pentru producţie suprapusă (IUP) şi probleme legate de acţionari, astfel că nu au putut să intre la renegocieri, în total rămânând 107 companii. Şase puncte au fost renegociate în contract, aici intrând prelungirea contractului, respectarea drepturilor, procesarea şi rafinarea în ţară, folosirea forţei de muncă, a bunurilor şi a serviciilor locale, în mineritul intern.  

Guvernul va oferi firmei Levy recomandări privind stimulările de reducere, din cauza punctelor aprobate pentru a renegocia contractele de muncă in conformitate cu  Legea Nr. 4 din 2009  despre Mineritul de Cărbune şi Minerale.
“Aşadar, Ministrul Coordonator pentru Economie, Chairul a cerut astăzi (Luni 7/7) preşedintelui Susilo Bambang Yudhoyono, să fie pregătit pentru întâlnirea de cabinet” a declarat Ministrul Industriei Mohamad S Hidayat în Jakarta luni (07/09).

Ministrul a declarat că audierea va avea loc cel mai rapid săptămâna aceasta sau următoarea, unde se va decide următoarea întrebare pentru Freeport în legătură cu regulile cuprinse în legile
Ministerului de Finanţe (PMK).
 
Potrivit Ministerului Industriei, guvernul va oferi un ajutor firmei Levy în intervalul de 10 procente, deoarece Freeport şi-a luat angajamentul să construiască şi să perfecţioneze instalaţia de prelucrare (topitorul).

Guvernul a acceptat să asigure Freeport de punctele listate în renegocierea contractelor de muncă în cadrul întâlnirii la care au participat Ministrul Industriei MS Hidayat, Ministrul Wacid ESDN, Ministrul Comerţului M Lutfi, Ministrul Finaţelor şi Directorul BKPM Chatip Basri Mahendra Siregar.
Aceştia s-au pus de acord să modifice şase puncte în cadrul renegocierii contractelor de muncă, şi anume zona de lucru mai spaţioasă, prelungirea contractului, recunoaşterea drepturilor de autor, procesarea şi rafinarea în ţară, folosirea forţei de muncă, a bunurilor şi a serviciilor locale în mineritul intern.  

În timp ce acestea fac aluzie la cererea de arbitraj depusă de PT Nemont, Ministrul Afacerilor Economice Chairul a pretins că a cerut Ministerului Energiei şi a Resurselor Minerale şi Directorului BKPM să îndemne Nemont să revoce arbitrarea şi să se întoarcă la negocieri. Potrivit Ministrului Afacerilor Economice, a mai existat o oportunitate pentru Nemont de a renegocia din nou înţelegerile existente şi completate în concordanţă cu Legea 4/2009 şi PP. 1/2014.

“Renunţaţi la proces pentru a redeveni un bun partener, deoarece, în principiu, guvernul indonezian a dorit mereu să protejeze interesele investitorilor, inclusiv ale Nemont”, a declarat Chairul. Între timp Ministrul Jero Wacik este optimist că guvernul va câştiga cererea de arbitrare dacă toate părţile rămân în spatele procesului intentat de Newmont. “Da, dacă aceste companii private, fie ele locale sau străine, se luptă împotriva guvernului indonezian, vom obţine multe date, dar acestea sunt secrete.”  

Autor: Pieter Djatmiko – Indonesia
Traducător: Raluca
EN
The world\s leading mining companies, PT. Freeport Indonesia has agreed to renegotiate mining contracts of work, according to the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining). "Wamen assisted EMR BKPM chairman and Director General of Mineral and Coal convey the good news is that Freeport has agreed to renegotiate the contract work," said Minister for Economic Affairs and coal Chairul after a coordination meeting at the Ministry of Economic Affairs, Jakarta, Wednesday (7/9) yesterday.

According Chairul or familiarly called CT, PT Freeport has approved legislation applicable and coal and is also related to Government Regulation No. 1 of 2014 on Mining. This Agreement will be submitted to the Minister for Economic Affairs Chairul President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in the next cabinet meeting "We hope this can be resolved quickly in the form of signing,"
added Chairul.
 
In addition to Freeport, said Minister for Economic Affairs, there are 107 contract work and Coal Mining Agreement (PKP2B) which also agreed to renegotiate with the government this year.

He said the number of work contracts and contracts of mineral coal in Indonesia is 111 contracts of work and PKP2B. Two of them had not applicable to contract works and the remaining PKP2B to 109.

Of the 109 PKP2B that, according to the Coordinating Minister, two issues have overlapping production business license (IUP) and shareholder issues, so that could be renegotiated totaling 107 companies. There are six points agreed to renegotiate the contract work include the work area, the extension of the contract, receipt of royalties, processing and refining in the country, divestment and use of local labor, goods, and services in the domestic mining.

The government will soon provide recommendations Levy reduction incentives to PT Freeport Indonesia, because the points agreed to renegotiate mining contracts of work in accordance with Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. "So, the Coordinating Minister for the Economy Chairul today (Monday 7/7) to report to President Susilo Bambang Yudhoyono, please be made for cutting the cabinet meeting," said Industry Minister Mohamad S Hidayat in Jakarta on Monday [07/09] .

The minister said the hearing will take place most rapidly this week, or next week, to be decided next question Duty Freeport rules contained in the Regulation of the Minister of Finance (PMK).
 
According to Minister of Industry, the government will provide relief Levy in the range of 10 percent, because Freeport is committed to building and refining the processing facility (smelter).

The government has agreed to ensure Freeport points listed in the renegotiation of the contract work on coordination meeting attended by Minister of Industry MS Hidayat, Minister Wacik ESDN, Trade Minister M Lutfi, Minister of Finance and the Head of BKPM Chatib Basri Mahendra Siregar.
Six points agreed to renegotiate the contract work include spacious work area, the extension of the contract, receipt of royalties, processing and refining in the country, divestment and use of local labor, goods, and services in the domestic mining.

While it alludes to the arbitration claim filed by PT Newmont, Minister for Economic Affairs Chairul claimed to have ordered the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Head of BKPM, to urge Newmont to revoke the arbitration and return to the negotiating table. According to the Minister for Economic Affairs, he was still an opportunity for Newmont to once again re-negotiating existing agreements and completed in accordance with the Law. 4/2009 and PP. 1/2014.

"Unplug the lawsuit to get back into a good partner, because basically the Indonesian government has always wanted to protect the interests of investors, including Newmont," Chairul message. Meanwhile Minister Jero Wacik convey a sense of optimism, the Indonesian government will win the arbitration if the parties remain Newmont filed lawsuit. "Yes, if local or foreign private companies against the Indonesian government is run according to u we have a lot of data, but it\s a secret.

Author: Pieter Djatmiko - Indonesia

Share it!
Tags: minerit, contract munca, Indonesia, renegociere, zappernews


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.