Logo

Indonesia/ Jengotul - mit sau realitate?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6126 times
Indonesia/ Jengotul - mit sau realitate?! Image

Indonesia/ Jengotul - mit sau realitate?!

RO
Ceea ce nu poate fi negat este că până în prezent premisele publice sunt încă ataşate de lucrurile magice şi mistice. Au fost multe cazuri cu oameni îngrijorați din cauza apariția unor ființe supranaturale, care se găseşte sub forma unor mici creaturi magice, jengloţi. Nu se cunoaște exact începutul aceastei creaturi. Corpul ei este mic, arată înfiorător, și povestea din spate a reuşit să facă societatea să se teamă. Dar este aceasta o plăsmuire a oamenilor? Cercetarea asupra ființelor supranaturale mici a fost făcută de către un număr de cercetători autohtoni. Deci, care au fost rezultatele? Următoarele fapte sunt rezumate de merdeka.com într-o unică cercetare legată de jenglot. Djaja Surya Atmaja PhD, de la Universitatea din Indonezia, a reuşit să găsească ceva uimitor în timp ce examina creatura. Rezultatele cercetării arată că probele de piele examinate de la jenglot sunt caracterizate ca având ADN uman. \"Am fost șocat să văd această realitate\", a declarat Djaja, absolvent a doctoratului în domeniul medico-legal ADN la Universitatea Kobe, Japonia, 1995, dar la acel moment a respins ideea ca jenglot să fie uman, pentru că ancheta ar fi putut fi contaminată. \"De exemplu, pielea anterioară de jenglot a expus sânge uman\", a spus el.

Între timp, de la rezultatele cercetărilor efectuate de către Budi Sampurna DSF la RSCM de Medicină Legală, a constatat că jenglot nu are structură osoasă. Rezultatele Rontgent au fost prezentate în faţa a zeci de jurnaliști, paramedici, studenți în practică, când le-a fost arătată doar forma structurii reasamblată cu tampoane de la cap, pe tot corp. Se neagă că omul de rând este încarnarea umană a jenglotului cu oase ca oamenii în general. De asemenea, acest studiu a respins ideea că originea umană a jenglotului şi-a schimbat forma şi dimensiunea.

Hendra, cea care colectează jengloţi a refuzat ca colecţia sa să fie disecată şi analizată, motiv pentru care organismele jengloţilor vor fi deteriorate. \"Ca rezultat nu va fi bine pentru noi toți\", a spus el. Dar în cele din urmă ea a fost dispusă să aprobe. Din rezultatele anchetei s-au obținut informații care spun că în afară de structura osoasă, nu s-au găsit unghii sau dinţi. \"Există părți ale aceleiași rețele de carne, dar nu suntem siguri dacă este carne sau alte ingrediente\", a declarat Muh Ilyas, membru al echipei medico-legale care a participat la disecarea jenglotului.

Au fost dezvoltate în cadrul comunității mai multe ipoteze care fac referire la încarnare umană a jenglotului. Cu toate acestea, rezultatele nu sunt valide și în continuare trebuie făcute cercetări suplimentare. Acest lucru a fost declarat de către Dr. Budi Pramod, care se îndoiește de rezultatele cercetării asupra vieţii jenglotului. El a crezut că jenglotul nu avea organismul complet al unei fiinţe. „Fiinţe care trebuie să mănânce și să respire. Apoi, structura are nevoie de oase, inimă, plămân, și altele. Jenglotul nu le avea pe toate\", a spus el. De asemenea, el consideră că jenglotul este la fel ca unele lucrări muzicale care nu conţin provocări ştiinţifice.

Autor: Pieter Djatmiko - Indonezia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.gangs-of-indonesia.com

EN
Cannot be denied is that up to now in the public premises are still attached and believe with all things mystical and magical. There have been many cases of people fret over the issue of the appearance of a supernatural being, one that is often found in small magical creatures, jenglot. Not known exactly where the beginning of this one creature. Her body is small, looks creepy, and the background story in it managed to make society helm when the little creature find this one. But is this magical incarnation of human beings? Research about small supernatural beings has been done by a number of researchers homeland. So what were the results? The following facts are summarized merdeka.com uniquely related research about jenglot. Djaja Surya Atmaja PhD, of the University of Indonesia, as the party who had the opportunity to examine this phenomenal creature managed to find that astonishing fact. Research results show, that the skin samples were examined jenglot characterized as DNA of human. \"I was shocked to see this reality,\" said Djaja, doctoral graduates in the field of forensic DNA Kobe University, Japan, 1995, but at that time he rejected the notion as he admits jenglot as humans. Because the investigation could have been missed due to sample contamination. \"For example, previous jenglot skin exposed human blood smear,\" he said.

Meanwhile, from the results of research conducted by Budi Sampurna DSF at the Forensic RSCM, found that jenglot not have the bone structure. Rontgent results were witnessed by dozens of journalists, paramedics, student practice, when it was only showing the form of the structure resembles a buffer from the head to the body. It is denied that the layman is jenglot human incarnation also has bones like humans in general. This study also refuted the notion if jenglot human origin has changed shape and shrank. Hendra.  one who collects jenglot refuse that his collection had to be dissected and scrutinized, the reasons because Jenglot bodies will be damaged. \"As a result there will not be good for us all,\" he said. But eventually he was willing his collection to be dissected. From the results of the investigation, obtained information that besides jenglot does not have the bone structure, jenglot also not found a network of four nails and teeth. \"There are parts of the same network of meat, but we are not sure whether it is meat or other ingredients,\" said Muh Ilyas, member of the forensic team who participated dissect jenglot.

Several assumptions were developed in the community can be said to refer to that jenglot human incarnation. However, these results are not valid and still need further research. This was stated by Dr. Budi Pramod, who doubts the results of research that it jenglot life. He thought that jenglot not have the completeness of the organ as a creature. \"Living things that need to eat and breathe. Then the structure needs to bone, heart, lung, and others. Jenglot not have it all,\" he said. He also considers jenglot like other mystical works that do not contain scientific challenge.

Author: Pieter Djatmiko - Indonezia

Share it!
Tags: jenglot, Indonezia, magie, mistic


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.