Logo

India/K2 - Siren of the Himalayas

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 16037 times
India/K2 - Siren of the Himalayas Image

India/K2 - Siren of the Himalayas

RO
V-aţi întrebat vreodată cum este să priveşti moartea drept în ochi şi totuşi să poţi continua? Dacă da, atunci ar trebui să urmăriţi în acest week-end, alături de partener şi copii, filmul documentar ’K2 - Sirena din Himalaya’. Multe filme au fost realizate pe Muntele Everest, dar acesta este primul mare documentar realizat pe muntele K2. Ce e atât de special la K2?

Când unul dintre alpinişti încearcă să escaladeze K2, considerat ca fiind cel mai dur şi mai periculos vârf din lume, el spune la începutul documentarului: ’Nu am venit să murim pe K2, ci am venit să ne simţim vii.’

În această declaraţie, asul alpinist a descris tot ceea ce trebuie să ştiţi despre ce îi motivează pe oameni să urce pe K2 - care poate fi doar al doilea cel mai înalt vârf din lume, după Everest, dar într-adevăr, în comparaţie cu dificultatea traseului de pe K2, ajungerea pe vârful Muntelui Everest este aproape ca mersul la un picnic! Peste 25% din toţi alpinişti care au încercat să urce K2 au murit - fie de asfixiere datorită vremii dăunătoare din zona Muntelui Karakoram, din care K2 este cel mai important, din cauza unei căderi în neant de la mare înălţime, în timpul escaladării acestui vârf dificil.

Filmul ’K2: Sirena din Himalaya’ este regizat de regizorul Dave Ohlson, care a însoţit alpiniştii de clasă mondială Fabrizio Zangrilli, Gerlinde Kaltenbrunner, Jake Meyer şi Chris Szymiec în dorinţa lor nebună de a învinge moartea, trăind una dintre cele mai periculoase aventuri cunoscute de omenire, într-o dorinţă aparent nebună de a ajunge în vârful muntelui K2. Documentarul a fost filmat în Pakistan în urmă cu exact cinci ani şi este remarcabil pentru adevărata sa reprezentare a riscurilor, pericolelor, singurătăţii, durerii, ambiţiei şi în cele din urmă a marelui eroism implicat în alpinism.

Dave Ohlson a filmat cele mai multe secvenţe ale filmului împreună cu echipa sa, cu ajutorul camerelor HD digitale, cu film de 16 mm. Nu e un film uşor de realizat, atât regizorul cât şi personajele sale îşi pun, practic, viaţa în pericol şi totul s-ar fi putut încheia brusc cu un deces sau o rană gravă. Din fericire, toată lumea se întoarce acasă teafără şi noi vom putea viziona acest documentar extraordinar.

Documentarul este în esenţă o parte frumoasă şi pasionată din istoria şi geografia Munţiilor Karakoram şi despre curajul tuturor alpiniştilor care vin din toată lumea. Dar ceea ce mi-a plăcut a fost modul în care regizorul explorează nu numai munţii şi alpiniştii, dar şi localnicii şi încearcă să obţină o privire rapidă despre lumea lor – cum este să trăieşti într-o regiune care este atât de departe de ceea ce am numit ’restul umanităţii’, cum este să trăieşti în mijlocul singurătăţii absolute a măreţilor munţi Himalaya?

Filmul se încheie cu un omagiu adus alpiniştilor căzuţi pe K2 şi nu a existat un singur ochi uscat în public, în timp ce acesta rula pe ecran.

Autor: Raghav Hedge – India
Traducător: Cristina

Sursa foto: www.tasmaniangeographic.com

EN
Have you ever wondered how it is like to stare death right in the eye and yet march ahead? If you have, then you should watch the documentary ’K2 – Siren of the Himalayas’ this weekend, with your partner and kids. Many films have been made on Mount Everest, but this is the first great documentary made on K2. What’s so special about K2?

As one of the mountaineers attempting to scale K2, regarded as the world’s toughest and most dangerous peak to climb, says at the start of the documentary: ’We did not come to K2 to die, but we came here to feel alive!’

In that one statement, the ace mountaineer has described everything that you need to know about what exactly motivates people to climb K2 – which may only be the second highest peak in the world after Mount Everest, but really, compared to the difficult of climbing K2, reaching the top of Mount Everest is almost like going to a picnic! Over 25% of all mountaineers who have tried to climb K2 have died – whether of asphyxiation from particularly pernicious weather at the entire Karakoram Mountain range that K2 is the most important part of, of because of a fall from a great height into nothingness, while climbing this arduous peak.

K2: Siren of the Himalayas is directed by filmmaker Dave Ohlson, who joined world-class mountain climbers Fabrizio Zangrilli, Gerlinde Kaltenbrunner, Jake Meyer and Chris Szymiec in their mad desire to beat death and take on one of the most dangerous adventures known to mankind, in a seemingly crazy desire to get to the top of the K2. The documentary was shot in Pakistan exactly 5 years ago and is remarkable for its true portrayal of the risks, dangers, loneliness, grief, ambition and ultimately the great heroism involved in mountain climbing.

Dave Ohlson shot most of the climbing footage with his team on HD digital cameras and 16mm film. It’s not an easy film to make, as both the filmmaker and the subjects of his documentary are basically putting their lives at risk, and the whole thing could have ended abruptly with a death or a serious injury. Thankfully, everybody gets back home safe and sound, and we get to watch this extraordinary documentary.

The documentary is essentially a beautiful and passionate take on the history and geography of Karakoram Mountains, and about the bravado of all the mountaineers who come from all over the world. But what I loved was how the director explores not just the mountains and the mountaineers, but also the locals and tries to get a glimpse into their world – what is it like to live in a region that is so far away from what we called the ’rest of humanity’, how is it like to live amid the utter loneliness of the majestic Himalayas?

The film ends with a tribute to the fallen mountaineers of K2, and there wasn’t a single dry eye in the audience while it was being played out.

Author: Raghav Hedge - India

Share it!
Tags: film, Himalaya, alpinism, Dave Ohlson, documentar, K 2


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.