Logo

India/ Ochi pentru ochi!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10284 times
India/ Ochi pentru ochi! Image

India/ Ochi pentru ochi!

RO
Un tată indian a decis să ia problema în propriile mâini și l-a ucis pe violatorul fiicei lui de 14 ani, mai degrabă decât să aibă încredere în poliție pentru a-i face dreptate. El a spus că a făcut pasul extrem deoarece nu a avut încredere în poliţie și a crezut că nu va exista nicio cale prin care sistemul juridic va asigura dreptate pentru fiica lui.

Tatăl, care are 36 de ani, învățând de la fiica sa care a fost violată de către o cunoștință de-a lui în vârstă de 45 de ani, şi-a planificat răzbunarea sistematic. El l-a invitat pe violatorul de 45 de ani în casa lui la cină, și după ce l-a hrănit, a pus imediat mâna pe el. L-a torturat pe violator și a continuat să-l omoare. Numai după uciderea lui a mers la poliție și şi-a mărturisit crima.

Tatăl este văzut ca un erou în India, pentru că oamenii sunt într-adevăr supăraţi pe sistemul judiciar al țării și nu văd nicio speranță în poliție. Sistemului judiciar din India îi ia de multe ori ani întregi până la soluționarea cauzelor penale, din cauza restanţelor de sute de mii de cazuri, dintre care unele datează din anii 1980 și chiar 1970! Ritmul lent cu care se deplasează sistemul judiciar din India a devenit o figură de distracție și bătaie de joc în țară.

Tatăl tinerei fete a spus că violatorul a fost un furnizor medical care a găsit-o pe fată singură acasă și a continuat să o violeze. A amenințat-o cu moartea, și de aceea a ezitat să-i spună tatălui ei despre viol, până a aflat că era însărcinată. Tatăl a spus că el nu a vrut să-l omoare pe violator, ci doar a vrut să-l tortureze, astfel încât să sufere pentru crima lui. Dar violatorul a murit din cauza rănilor suferite în mâinile tatălui. Tatăl a spus că a plâns lângă corpul violatorului pentru un timp, înainte de a-şi aduna curajul pentru a suna la poliţie să le spună ce a făcut.

Tatăl a spus că a fost nevoit să folosească forța extremă în timp ce tortura violatorul pentru că, în loc să arate remuşcări, violatorul a folosit doar limbaj vulgar asupra tinerei și nu a arătat niciun regret cu privire la distrugerea vieţii ei.

Cei mai mulți oameni din India au venit în sprijinul fetei și a tatălui ei și au cerut ca el să fie eliberat. Un om a spus că există un singur remediu pentru viol în India și a apărat tatăl spunând: "Ce a făcut el nu poate fi uşor de judecat, dar castrarea violatorului este o apatie bună dată de Sistemul judiciar indian. Un alt comentator, o femeie, a declarat că a fost o "decizie dificilă" pentru a-l apăra tată, întrebând: "Ar trebui să ne bucurăm de eliminarea unui astfel de animal sau să susținem așa-numitul stat de drept? Având în vedere modul de funcționare al sistemului de justiție din India, voi merge cu debarasarea a astfel de animale rapid și fără milă. Putem ajuta tatăl în apărarea lui legală?"

Acest incident a primit o mare publicitate în India după ani de dezbateri publice și proteste asupra modului în care guvernul indian pedepseşte violurile din țară.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.thedailybeast.com

EN
An Indian father decided to take matters into his own hands and killed his 14-year old daughter’s rapist, rather than trust the police to do any justice. He said that he took the extreme step as he had no belief in the country’s police and that he thought that there was no way that the nation’s legal system would ensure justice for his young daughter.

The father, who is 36-years old, on learning from his daughter that she was raped by a 45-year old acquaintance of his, planned his revenge systematically. He invited the 45-year old rapist to his house for dinner, and after feeding him, immediately got hold of him. He tortured the rapist and went on to kill him. Only after killing him that he went to the police and confessed to his murder.

The father is being seen as a hero in India because people are really upset at the country’s judicial system and they see no hope in the nation’s police. The judicial system in India often takes ages to settle criminal cases because of the backlog of hundreds of thousands of cases, many of which date back to the 1980s and even 1970s! The slow pace at which the Indian judiciary moves has made it a figure of fun and mockery in the country.

The father of the young girl said that the rapist was a medical supplier who found the girl alone at home and went on to rape her. He threatened her with murder, and that is why the girt hesitated to tell her father about the rape till she found out that she was pregnant. The father said that he did not mean to kill the rapist but only wanted to torture him, so that he could suffer enough for his crime. But the rapist died of the wounds suffered at the hands of the father. The father said that he then wept besides the body of the rapist for a while, before he could summon the courage to call the police and tell them what he had done.

The father said that he was forced to use extreme force while torturing the rapist because rather than showing any remorse, the rapist only used foul language against the young girl and showed no regret about destroying her young life.

Most people in India have come out in support of the yoing girl and her father and have demanded for him to be set free. One man said, there was only one remedy for rape in India and defended the father saying this: "What he did mayn\t be easy to judge, but castrating the rapist is good given apathy of Indian Judicial system. Another commentator, a woman said it was a "difficult  decision" to defend the father,  asking, "Should one rejoice at the elimination of such an animal or uphold the so called rule of law? Given the way the justice system functions esp in India, I\ll go with ridding such animals swiftly and mercilessly. Can we help the father in his legal defense?"

This  incident has received great publicity in India following years of public debate and protest over the Indian government\s handling of rapes in the country.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: India, violator, sistemul judiaciar, crima


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.