Logo

India/ Impactul Islamului in societate

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10998 times
India/ Impactul Islamului in societate Image

India/ Impactul Islamului in societate

RO
Istoricul Tarachand, în cartea sa, “Influența Islamului asupra culturii indiene”, observă că renașterea socială și culturală în Europa de Sud s-a datorat impactului culturii islamice. Arabii musulmani au avut relații comerciale cu India de Sud timp de mai multe secole înaintea apariției Islamului în India.

Cine ar fi crezut că Islamul ar avea un astfel de impact asupra Indiei!

Hinduşii și musulmanii reprezintă două culturi, concepții despre lume și moduri de viață diferite. Tradițiile islamice şi hinduse au interacționat, sintetizat și, de asemenea, au rămas izolate.

Ocupația musulmană a Indiei a accelerat anumite tendințe nedorite care s-au manifestat deja în societatea hindusă în ajunul cuceririi musulmane.

Islamul a adus în India o concepție de egalitate umană, mândrie în religia cuiva, un sistem juridic care era din multe puncte de cedere un avans pentru coduri când domnitorii hinduşi erau influențaţi să muncească ca susținătorii religiei hinduse. Clasele bogate hinduse au fost influențate de îmbrăcămintea mahomedană, etichetă, recreere și alte activități.

Muzica indiană și instrumentele muzicale au fost influențate de islam. O fuziune dintre sistemele muzicale hinduse și iraniene au dus la evoluţia melodiilor ușoare, cum ar fi quwwalis.

Asimilarea și sinteza dintre cultura hindusă și cultura islamică a condus la evoluția noilor stiluri de arhitectură.Asocierea pe termen lung a adus cele două grupuri distincte de hinduși și musulmani în legături mai strânse și mai strânse cu rezultatul că evoluția culturii hinduse a fost colorată cu islamismul.


Autor: Ishan Hasnat - India
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: asiasociety.org

EN
The historian Tarachand, in his book, the Influence of Islam on Indian Culture, observes that social and cultural revivalism in the South was due to the impact of Islamic culture. Muslim Arabs had trade relations with South India for many centuries before the emergence of Islam in India.

Who would have thought Islam would have such an impact on India!

Hindu and Muslim represent two different cultures, world views and way of life. Islamic and Hindu traditions have interacted, synthesised and also remained insulated.

The Muslim occupation of India accelerated certain undesirable tendencies that had already manifested themselves in the Hindu society on- the eve of the Muslim conquest.

Islam brought to India a conception of human equality, pride in one’s religion, a legal system which was in many ways an advance on the codes of the time Hindu rulers were influenced to work as the upholders of Hindu religion. Rich Hindu classes were influenced by the Mohammedan dress, etiquette, recreation and other activities.

Indian music and musical instruments were also influenced by Islam. A fusion of Hindu and Iranian systems of music led to the evolution of light songs like quwwalis.

Assimilation and synthesis between Hindu and Islamic culture led to evolution of new styles of architecture.

Long association brought the two distinct groups of the Hindus and Muslims closer and closer with the result that the evolution of the Hindu culture was colored with the Islamic thing.


Author: Ishan Hasnat - India

Share it!
Tags: islam, hinduism, India, cultura


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.