Logo

Germany/Bancuri germane

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 18466 times
Germany/Bancuri germane Image

Germany/Bancuri germane

RO

Unii oameni cred că Germania se constituie din păduri, castele și case construite pe jumătate din lemn. Între câțiva munți se găsesc și oameni muncitori, dar faini. Germanii nu râd prea mult, ei preferă să muncească. Și atunci când își iau o vacanță, poartă șosete albe cu sandale sport, de drumeție. Acestea sunt doar câteva dintre stereotipurile peste care dăm cu bucurie la întrebarea ”ce este tipic german?”.

„După moarte, un german ajunge la o intersecție, în drumul său spre eternitate. Într-o direcție e un semn pe care scrie <<spre Rai>>, iar în cealaltă direcție, semnul <<prelegeri despre cer>>. Pe ce drum o ia germanul? Se duce, desigur, spre prelegerile despre cer.” Ți se pare amuzant? Nu? Probabil pentru că ești german. Această glumă este veche de 150 de ani și provine de la un austriac. Germanii, spun vecinii acestora, trebuie să aibă mai întâi regulile, ca să știe cum să se comporte. Și nu iau viața așa cum e, ci filozofează, discută despre ea. Mulți consideră că germanii nu au simțul umorului, ci că sunt muncitori, de nădejde și mereu la timp.

„Blondul german cool”, de exemplu, este pe același picior cu încrederea, modernitatea lor vine cu prețul feminității lor. Afectuoși, înțelegători și familiști – aceștia sunt doar italienii. Uneori pare că femeilor germane le lipesc aceste calități cu desăvârșire. Până la urmă, există și virtuțile germane pe care italienii ar vrea să le aibă: o atmosferă bună de lucru și minuoțiozitatea germană, încredere și conștienciozitate.

La serviciu, germanii comunică profesional și direct. Prin folosirea termenilor de specialitate nu vor să afișeze aroganță, ci să construiască încredere. Germania e o țară unde oamenii sunt incredibil de consecvenți și fac sacrificiile necesare, ceea ce trebuie făcut. Ideea e că există o regulă care trebuie respectată. Când germanii au o problemă, ei vin cu măsuri. Englezul, pe de altă parte, e pragmatic și zice „stați să vedem”. Germanilor le place să se angajeze la proiect după proiect (nu la mai multe deodată, ca spaniolii sau italienii). Faptele și cifrele în scris sunt respectate. Ei preferă informația scrisă, nu orală. Germanii se tem doar de Dumnezeu și de neveste. Să fii german înseamnă să ai de ce să te plânge – de vreme, de familie, de serviciu.

Și, în final, niște glume cu germani.

„Iadul este un loc unde englezii gătesc, italienii reglementează traficul și germanii asigură divertismentul televizat.”

Trei astronauți, un rus, un american și un german se ceartă care are cea mai mare națiune spațială. Rusul:„Noi suntem cei mai buni. Noi am fost primii în spațiu!” Americanul:„Nu. Noi suntem cei mai buni. Noi am fost primii oameni de pe lună.” Germanul:”Nu, domnilor, noi suntem cei mai buni. Vom fi primii care să zboare spre Soare.” Ceilalți:„Dar asta nu e bine. Soarele e prea fierbinte!” Germanul:„Am luat asta în considerare, desigur. Vom zbura noaptea.”

Ce fac trei pensionari – un britanic, un francez și un german? Britanicul ia micul-dejun în timp ce citește „The Times” și se duce la un club de golf. Francezul bea un pahar de vin și se duce să se joace tenis. Germanul își ia medicamentele și se duce la muncă.

 

Autor - Hvroje81 - Croatia

Traducator - Mangalea Ioana 

Sursa foto - venturevillage.eu

EN

Some people think that Germany mostly consists of forests, castles and half-timbered houses. In between a few mountains there are hardworking, but cool people. Germans do not laugh much, they prefer to work. And when they take a vacation, they wear white socks with  trekking sandals. These are just a few of the always happy sought stereotypes to the question "what is typically German?"

"A German comes after his death, on the way to eternity at a crossroads. In one direction, there is a sign „to heaven“, and in the other the sign „to lectures on the sky“. Which route does the German choose? He goes naturally to the lectures across the sky.“ Find that funny? No? Then you are probably German. This joke is 150 years old and comes from the mouth of an Austrian. The Germans, say their neighbors, must have the rules first, so they will know how they should behave. They don\t take life just as it comes, but philosophize, discuss and theorize about it. Many think that Germans don\t have a sense of humor, but are hardworking, reliable and always on time.

The "cool German blonde" for example, is on an equal footing and confidency, their modernity goes at the expense of their femininity. Affectionate, understanding and family aware - these are just the Italians. It sometimes seems that the German women are missing that entirely. After all, there are the Germans virtues that the Italians would like to have: a good working atmosphere and typical German thoroughness​​, reliability and conscientiousness in the job.

At work, the Germans communicate professionally and directly. By using technical issues, they don\t want to show arrogance, but to build confidence. Germany is a country where the people are incredibly consistent and do necessary sacrifices, what needs to be done. The main thing is, there is a rule which must to be followed. When the Germans have a problem, they develop measures. The Englishman, however, is pragmatic and says \wait and see\. The Germans like to work one thing after the other (not polychrone, such as a Spanish or an Italian). Facts and figures in black and white are respected. They prefer written information flow, not oral. The German men fear only God and their wives. To be German means a lot to whine, about the weather, about the family, about the job.

And finally, some jokes about Germans.

„Hell is the place where the Englishmen cook, the Italians regulate the traffic and the Germans make television entertainment.“

Three astronauts, a Russian, an American and a German quarrel, which is the largest space nation. The Russian: "We are the best. We were the first in space!" The American:"No. We are the best .We were the first people brought to the moon." The German: "No, gentlemen, we are the best. We will be the first to fly to the Sun." The others: "But, this is not good. The Sun is too hot!" The German: "We have taken this into account of course. We will fly at night."

What does  a British, a French and a German pensioner do? The Briton has his breakfast while reading „The Times“, and goes to the Golf Club. The Frenchman drinks a glass of wine, and goes to play tennis. The German takes his medicine and goes to work.

 

Author - Hvroje81 - Croatia 

Share it!
Tags: germania, glume, bancuri, stereotipii


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.