Logo

Germany/ Caderea zidului la 25 ani ...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 13651 times
Germany/ Caderea zidului la 25 ani ... Image

Germany/ Caderea zidului la 25 ani ...

RO

Germania marchează a 25-a aniversare de la căderea Zidului Berlinului, cu o serie de evenimente care au avut loc in Berlin.  In timpul desfășurării, peste 8000 de baloane au  luminat cerul. Cancelarul Angela Merkel și primarul Berlinului, Klaus Wowereit au pus trandafiri pe rămășițele  peretelui de la Bernauer Strasse, care a împărțit peste noapte Berlinul, atunci  când zidul a fost ridicat brusc în luna august 1961. A existat și o rugăciune ecumenică în Capela Reconcilierii, care a fost construită  în "Death Strip", care separa cele două Germanii. Filarmonica din Berlin a efectuat Oda Bucuriei de Beethoven Simfonia a 9-a, Imnul neoficial de pace și unitate în Europa.

"Ne închinăm în fața determinării" a  est-germanilor, care au avut curajul de a merge în jos pe stradă pentru a cere mai multă libertate, a declarat primarul Berlinului, Klaus Wowereit, la Poarta Brandenburg. "Noi suntem un popor fericit", a spus el, înainte de a zbura primul balon. La scurt timp înainte de asta, mulțimile au aplaudat fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov și o rundă mare de aplauze a fost data  fostului  președinte polonez Lech Walesa. "El ne-a arătat că avem puterea de a modela propriul destin și apoi lucrurile au mers mai bine ", a declarat Angela Merkel, adăugând că acest exemplu ar trebui să încurajeze persoane în Ucraina, Siria, Irak și în alte părți ale lumii. "A fost o victorie a libertății asupra sclaviei și mesaje de speranță generațiilor viitoare să fie în măsură să se bată pentru a da jos ziduri de dictatură, violență și ideologie", a spus Merkel.

Zidul Berlinului a căzut  pentru unii, să încheie un plan economist sârb-american, la 25 de ani de la căderea Zidului Berlinului și începutul perioadei de tranziție de la socialism la capitalism, care arată că puține țări se pot lăuda de succes. Cel puțin în cazul în care sunt judecate exclusiv de mișcarea de PIB-ul lor pe cap de locuitor. Șapte state, inclusiv Bosnia, Herțegovina și Serbia, au acum PIB pe cap de locuitor mai mic decât au avut  în 1990  și vor avea nevoie, a declarat Branko Milanovic, poate chiar de  50 sau 60 de ani pentru a reveni la nivelul avut în momentul căderii comunismului.

Branko Milanovic concluzionează că "doar despre  patru sau cinci dintre  fostele țări socialiste se poate spune că sunt de succes în capitalism. Polonia și Estonia sunt exemple de astfel de țări. Așteptările celor  mai mulți oameni au fost că, capitalismul va duce la o convergență economică cu restul Europei, o creștere moderată a inegalității și a democrației consolidate. Aceasta este, probabil, realizat într-o singură țară (Polonia) și poate în alte două, dar in proporție foarte mică, spune Branko Milanovic făcând referire la  Estonia și Albania (care au crescut cu o medie de 3,9 la sută pe an). Ei au o populație totală de 42 de milioane de oameni, care este de doar 10 la sută din populația tuturor fostelor țări comuniste împreună.


Reporter: Hrvoje/Fraxinus - Croatia
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: lopezdoriga.com


EN

Germany marks the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, with a series of events that had peak by deploying into the air 8000 illuminated balloons into the night sky over Berlin. Chancellor Angela Merkel and Berlin Mayor Klaus Wowereit laid roses on the remnants of the wall at Bernauer Strasse, which overnight divided Berlin when the wall suddenly erected in August 1961 to prevent a mass exodus of East Germans to the West.

There was also an ecumenical prayer in the Chapel of Reconciliation, which was built in the death strip’ that separated the two Germanys. The Berlin Philharmonic performed the Ode to Joy from Beethovens 9th Symphony, the unofficial anthem of peace and unity in Europe."We bow in front of determination" of East Germans who had the courage to go down the street to ask for more freedom, said Berlins mayor Klaus Wowereit at the Brandenburg Gate. "We are a happy people," he said, before he flew the first balloon. Shortly before that, the crowds applauded former Soviet leader Mikhail Gorbachev and a big round of applause was given to former Polish President Lech Walesa. "He showed us that we have the power to shape our own destiny and do things better," said Angela Merkel, adding that this example should encourage people in Ukraine, Syria, Iraq and other parts of the world. "It was a victory of freedom over slavery and messages of hope and future generations to be able to knock down walls, walls of dictatorship, violence and ideology," said Merkel.

The Berlin Wall fell just for some, concludes a prominent Serbian-American economist Branko Milanovic in the analysis, 25 years after the fall of the Berlin Wall and the beginning of the transition from socialism to capitalism, which shows that few countries can boast of success in that transition. At least if they are judged solely by the movement of their GDP per capita. Seven states, including Bosnia and Herzegovina and Serbia, now have lower per capita GDP than they did in 1990, and will need, said Branko Milanovic, maybe even 50 or 60 years to return to the level they had at the time of the fall of communism.

Branko Milanovic concludes that only four or five former socialist countries can say they are successful in capitalism. Poland and Estonia are examples of such countries. The expectations of most people were that capitalism will lead to economic convergence with the rest of Europe, a moderate increase in inequality and consolidating democracy. This is probably accomplished in only one country (Poland), and perhaps in the other two, very small country - says Branko Milanovic thinking of Estonia and Albania (which grew an average of 3.9 percent per year). They have a total population of 42 million people, which is only 10 percent of the population of all former communist countries together.


Reporther: Hrvoje/Fraxinus - CroatiaShare it!
Tags: aniversare, berlin, economie, comunism


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.