Logo

EU contra poluarii!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9794 times
EU contra poluarii! Image

EU contra poluarii!

RO
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparat cu starea din 1990, a anunțat, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, pe Twitter.

Liderii celor 28 de țări membre, care s-au adunat la summitul de la Bruxelles dedicat energiei și schimbărilor climatice, au fost de acord cu încă două obiective care trebuie atinse până în 2030. Un obiectiv este creșterea utilizării energiei din surse regenerabile, astfel încât energia din surse regenerabile driblează 27 % din consumul total de energie. De asemenea, s-a convenit pentru îmbunătățirea eficienței energetice cu cel puțin 27 % față de situația actuală, conform SEEbiz.

Liderii UE au promis să depună eforturi pentru a îmbunătăți conexiunile de energie, în scopul de a îmbunătăți fluxul de energie între statele membre.

Decizia lor ar putea însemna o explozie pentru anumite locuri de muncă sau pierderea dramatică în alte țări. Datorită diferitelor și uneori obscurelor consecințe al deciziilor asupra economiei și a locurilor de muncă, dezacordul dintre cei 28 de membri ai Consiliului European este imens.

Aceste obiective pot fi chiar imposibile și de neatins, fără o investiție uriașă pentru care unele țări din UE nu au bani. Prima ţintă, o reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, este mult mai ambițios decât toate existente și ar putea duce, de asemenea, la pierderea locurilor de muncă în unele state ale UE. Experții de afaceri cred că acest nou regulament ar putea încuraja industrii, cum ar fi industria cimentului, să se mute în masă din UE către țări non-UE, în afara jurisdicției UE, în conformitate cu Vecernji.hr.

Mai puţin dezvoltatele țări din UE se lupta pentru despăgubire, care ar opri astfel de relocări, dar într-o versiune a proiectului de decizie, nu există detalii despre aceste ajustări.

Principala bătălie este între cifrele referitoare la obiective și mecanismele compensatorii. Polonia este cea mai clară în opoziție față de orice alte cifre propuse în cele trei obiective. Susţinătorii obiectivelor ambițioase pe care UE intenționează să le introducă, susțin că acest lucru va ajuta la protejarea nu numai a mediului, dar de asemenea, va crea milioane de noi locuri de muncă prin dezvoltarea de noi tehnologii. Aceasta este o mare oportunitate pentru țările bogate din UE care au bani să investească în dezvoltarea de noi tehnologii, precum și problema mare pentru țările mai puţin dezvoltate ale UE.

Nu este clar încă care vor fi obiectivele obligatorii din punctul de vedere al fiecăreia dintre cele 28 de țări la nivel național, și ce va fi obligatoriu la nivelul întregii UE, ceea ce ar însemna că unele țări ar putea avea posibilitatea de a merge bine sau mai rău în atingerea obiectivelor.

Marea Britanie este de acord cu obiectivele, dar se opune ca acestea să fie obligatorii, în timp ce Germania și Danemarca susțin că toate cele trei obiective sunt obligatorii.

Parlamentul va discuta, de asemenea, bugetul propus pentru 2015. Este de așteptat ca parlamentarii să respingă toate reducerile propuse de statele membre și pot merge chiar dincolo de propunerea Comisiei, care solicită fonduri suplimentare pentru politicile prioritare.

Autor: Hvroje - Croaţia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: slideplayer.us

EN
Leaders of the European Union last night reached an agreement to reduce greenhouse gas emissions by at least 40 percent by 2030, and compared to the state as it was in 1990, announced on Friday morning European Council President Herman Van Rompuy on Twitter.

Leaders of the 28 member countries, who gathered at a summit in Brussels devoted to energy and climate, have agreed to two more goals to be achieved by 2030. One goal is increasing the use of renewable energy, so that energy from renewable sources makes 27 percent of total energy consumption. Also, it was agreed to improve energy efficiency by at least 27 percent compared to the current situation, according to SEEbiz.

EU leaders promised to work to improve energy connections in order to improve the flow of energy between Member States.
Their decision could mean a boom for some jobs or dramatic loss in other countries. Due to the different and sometimes obscure consequences of their decisions on the economy and jobs, disagreement among the 28 members of the European Council is immense.

These goals may be even impossible and unattainable without a huge investment for which some EU countries don’t have the money. The first goal, a 40-percent reduction in greenhouse gas emissions, it is much more ambitious than all existing and could also lead to job losses in some EU counties. Business experts believe that this new regulation may encourage industries like cement industry to mass move from EU to non-EU countries, outside the jurisdiction of the EU, according to Vecernji.hr

Less- developed EU countries are fighting for compensation that would stop such relocation, but in one version of the draft decision there are no details about these adjustments.

The main battle is about figures in goals and about compensatory mechanisms. Poland is the sharpest in its opposition to any proposed figures in the three objectives. Proponents of the ambitious goals that the EU intends to introduce claim that this will in turn help not only protect the environment but also create millions of new jobs by developing new technologies. This is great opportunity for rich EU countries that have money to invest in developing new technologies, and also big problem for less- developed EU countries.

It is not clear yet what will be legally binding targets for each of the 28 countries at the national level, and what will be binding on the level of the whole EU, which would mean that some countries could have opportunity to be better and someone worse in meeting targets.

UK agrees with the goals, but opposes it to be legally binding, whereas Germany and Denmark argue that all three targets are legally binding.

Parliament will also discuss the proposed budget for 2015. It is expected that MPs will reject all cuts proposed by the Member States and can even go beyond the Commission\s proposal, seeking additional funding for priority policies.

Author: Hvroje - Croatia

Share it!
Tags: EU, parlamentari, state membre, industrie, poluare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.