Logo

Cuba/ In pana de instrumente... muzicale!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10144 times
Cuba/ In pana de instrumente... muzicale! Image

Cuba/ In pana de instrumente... muzicale!

RO
Hola, Sper că sunteţi bine, pentru că am un alt raport despre vecina mea ... Cuba !!! În inima Old Havanei, un om pe nume Andres Martinez și cei doi ucenici duc o luptă zilnică împotriva uneia dintre problemele economice mai puţin cunoscute din Cuba: O țară renumită pentru muzica ei este în scădere privind instrumentele muzicale. Școlile de muzică gratuite prin care Cuba produce mii de tineri muzicieni calificaţi în fiecare an, mulţi dintre acești studenți cântă la instrumente care pot fi reparate și întreținute numai cu materiale importate din străinătate. Instrumentele cu coarde sunt delicate și complexe și cel mai greu de păstrat în ton. Înainte de revoluția din Cuba din 1959, mulți studenți cântau la vioară, viole, violoncel și bas din atelierele de lucru europene. După aceasta, Uniunea Sovietică a oferit viori și violoncele, împreună cu multe alte bunuri. Astăzi, Cuba se luptă să se ocupe de economia stagnantă planificată centralizat; elevii trebuie să se descurce cu viori din China ale căror coarde se rup prea ușor și îşi pierd tonul. Andres Martinez și ucenicii săi sunt sponsorizaţi de către istoricul orașului și grupul non-profit belgian numiţi Findle makers without Frontieres din Cuba, el și ucenicii săi repară zeci de instrumente pe an, făcând un pumn de scratch-uri și antrenând tinerii care aspiră la fabricarea viorilor într-o încercare de a crea un indigen în industria de viori cubaneze în funcție de Andres Martinez: "Noi facem totul aici, de la reparații minore la renovări majore", a declarat Martinez,  41 de ani, "Este o profesie care necesită o mulțime de dăruire."

Andres Martinez a început ca un reparator de mobilier pentru biroul istoric, o agenție de oraș care se ocupă de îngrijirea patrimoniului cultural din Havana, cel mai important privind restabilirea centrului istoric al orașului colonial. De la deschiderea workshop-ului cu trei ani în urmă, acest om a supravegheat repararea a peste 400 de viori, viole, violoncele, și viori bas, restaurările a aproximativ 200 de arcuri și fabricarea a o duzină de viori de înaltă calitate pentru muzicienii profesioniști. Prin utilizarea instrumentelor şi lacurilor high-end importate, Martinez se mândreşte cu calitatea muncii pe care el spune că nu poate fi găsită printre reparatorii amatori care folosesc ciocane pentru a repara viori. Potrivit lui Andres Martinez: "Fiddle-making nu este tâmplărie,". Atelierul împrumută instrumente  muzicienilor care au nevoie de ele pentru concerte sau concursuri, și a ajuns să umple golul lăsat de moartea sau emigrarea mânei de reparatori de înaltă clasă de viori din Cuba din ultimele decenii, muzicologul Miriam Escudero a declarat: "Acest atelier umple o nevoie mare". Scopul final al lui Andres Martinez și a ucenicilor săi este că următoarea lor provocare va fi transformarea atelierului într-o operațiune financiară de sine stătătoare. Ei consideră aplicarea ca fiiind o cooperativă administrată de lucrător, o nouă formă de afaceri pe care guvernul cubanez speră să fie mai eficientă decât multe industrii de stat nesigure. Viitorul muzicii cubaneze poate depinde, într-o mică măsură, de succesul sau eșecul lor cu oamenii ", a spus muncitorul Juan Carlos Prado," Dacă te simţi rău, ai nevoie de un doctor. Același lucru se întâmplă cu un instrument muzical. În cazul în care nu funcţionează bine, o poţi auzi în muzică."

Autor: Ricardo Benguche - Jamaica
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.pendulum.ro

EN
Hola, hope you are doing well, because I have another report on my neighbor…Cuba!!! In the heart of Old Havana, a man by the name of Andres Martinez and his two apprentices wage a daily battle against one of Cuba’s lesser known economic problems: A country famous for its music is short on musical instruments. The free music schools that Cuba produces thousands of skilled young musicians each year, many of these students play imported instruments that can only be repaired and maintained with materials from abroad. String instruments are delicate and complex and the hardest to keep in tune. Before the Cuban revolution in 1959, many students played the violin, violas, cello and bass from European workshops. After it, the Soviet Union provided violins and cellos, along with many other goods. Today Cuba struggles to deal with its stagnant centrally planned economy; students have to make do with violins from China whose strings pop too easily and lose their tone. Andres Martinez and his apprentices are sponsored by Cuba’s city historian and Belgian nonprofit group called Fiddle makers without Frontiers, he and his apprentices repair dozens of instruments a year, make a handful from scratch and train aspiring young violin makers in an attempt to create an indigenous Cuban violin industry according to Andres Martinez: "We do everything here from minor repairs to major renovations," said Martinez 41, "It\s a profession that requires a lot of dedication."

Andres Martinez started off as a furniture repairman for the historian office, a city agency in charge of caring for Havana’s cultural heritage, most importantly restoring the historic heart of the colonial city. Since the opening of the workshop three years ago, this man has overseen the repair of over 400 violins, violas, cellos, and bass violins, the restringing of some 200 bows and the manufacture of a dozen high-quality violins for professional musicians. By using high-end imported tools and varnishes, Martinez takes pride in the quality of work that he says cannot be found among amateur repairman who use hammers to fix violins. According to Andres Martinez: "Fiddle-making isn\t carpentry," The workshop lends instruments to musicians who need them for concerts or competitions, and has come to fill the gap left by the death or emigration of Cuba’s handful of world class violin repairman in recent decades, musicologist Miriam Escudero, said "This workshop fills a great need," The ultimate goal for Andres Martinez and his apprentices say their next challenge will be converting the workshop into a financially self-sustaining operation. They are considering applying to be a worker-run cooperative, a new form of business that the Cuban government hopes can be more efficient than many faltering state industries. The future of Cuban music may depend, in a small way, on their success or failure it’s like with people," said workman Juan Carlos Prado, "If you feel bad, you need a doctor. The same thing happens with a musical instrument. If it isn\t working well, you can hear it in the music."

Author: Ricardo Benguche - Jamaica

Share it!
Tags: instrumente muzicale, economie, import, viori, viole, ucenici


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.