Logo

Croatia/Anti-Chirilic

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9415 times
Croatia/Anti-Chirilic Image

Croatia/Anti-Chirilic

RO
Curtea Constituţională din Croaţia a decis în sesiunea de marţi că nu va exista un referendum pentru alfabetul chirilic. Termenul limită pentru a aprecia constituţionalitatea problemei referendumului a fost de 30 de zile.

Din punct de vedere formal, alfabetul chirilic este oficial în oraşul croat Vukovar (împreună cu cel latin) din 16 iulie, 2009, conform Statuii oraşului Vukovar. Acest oraş a fost supus devastării şi a căzut sub ocupaţia Serbiei la începutul anilor `90. La sfârşitul anului 2013, guvernul croat a luat decizia de pune plăcuţe bilingve în alfabetul latin şi chirilic pe toate instituţiile oficiale din Vukovar. Asta a stârnit furia veteranilor croaţi de război şi a unei părţi din populaţia din Vukovar şi regiunile apropiate. Majoritatea plăcuţelor bilingve au fost distruse de veteranii de război cu ciocanul, deoarece ei văd alfabetul chirilic ca pe un simbol al agresiunii de război şi o uzurpare a unei ţări care este a altcuiva, ceea ce s-a întâmplat în anii `90. Protestanţii au fost arestaţi de poliţie şi li s-au adus acuzaţii.

Când protestanţii au înţeles că nu pot să elimine plăcuţele cu alfabetul chirilic cu forţa, au format o organizaţie numită Sediul apărării oraşului Vukovar şi au cerut un referendum pentru schimbarea Legii Constituţionale în legătură cu Minorităţile Naţionale, partea care se referă la folosirea limbilor şi scrierilor minorităţilor. Organizaţia a strâns mai mult de 598 000 de semnături în toată Croaţia, ceea ce este suficient pentru a cere un referendum, conform legilor croate. Parlamentul croat a cerut la rândul său Curţii Constituţionale a Croaţiei să discute dacă problema referendumului în legătură cu folosirea limbilor şi scrierilor minorităţilor şi a bilingvismului este constituţională.

Sugestia chestiunii referendumului la recomandarea iniţiatorilor era: ’Sunteţi de acord că Articolul 12, paragraful 1 a Legii Constituţionale a Minorităţilor Naţionale sună aşa: ’Folosirea simultană şi oficială a limbilor şi scrierilor aparţinând membrilor minorităţilor naţionale este posibilă doar în acele regiuni ale guvernului local, administraţiei publice şi judecătoreşti în care membrii minorităţilor naţionale alcătuiesc cel puţin jumătate din populaţia unităţii?’.Conform rezultatelor oficiale, în Vukovar locuiesc 34% sârbi, ceea ce înseamnă mai puţin de jumătate din populaţie.

Curtea Constituţională a decis, în sfârşit, săptămâna asta că problema referendumului nu este constituţională şi că nu va exista un referendum în legătură cu alfabetul chirilic în Croaţia.  Curtea Constituţională a ordonat de asemenea ca, în timp de un an, consiliul judeţean din Vukovar să adapteze Statuia Orașului care este dedicată ’drepturilor individuale ale persoanelor aparținând minorităților naționale de a-și folosi propria limbă și scriere’.

În același timp, Curtea Constituțională cere ’respectarea nevoilor majoritatății populației croate care au suferit în urma agresiunilor Serbiei de la începutul anilor ’90 al secolului al 20-lea și a necesității unui comportament adecvat față de minoritatea sârbă din orașul Vukovar’. Chiar dacă referendumul ar fi avut loc, conform cercetărilor, doar 19.1% din cetățenii croați ar fi votat în favoarea acestuia.


Autor - Hrvoje81 - Croatia


Traducator - Mangalea Ioana


Sursa foto - www.dreamstime.com


EN
The Constitutional Court of Croatia in a Tuesday session ruled that a referendum on the Cyrillic alphabet will not be. The deadline for making an assessment of the constitutionality of the referendum question was 30 days.

Formally, the Cyrillic alphabet in the Croatian city of Vukovar, is an official, (together with the Latin alphabet) from July 16, 2009, according to the Statute of the city of Vukovar. This city suffered devastation and Serbian occupation in the early 1990s. At the end of 2013, the Croatian government made the decision to put bilingual signs in Latin and Cyrillic alphabet on the all official institutions in Vukovar. This led to anger by Croatian war veterans and part of the Croatian population of Vukovar and its region. War veterans destroyed the majority of bilingual signs by hammer, because they see the Cyrilic alphabet as a symbol of war aggression and usurping someone else’s country that happened in 1990s. The police arrested protesters and charges were filed against them.

When protesters found out that they can’t remove the Cyrillic alphabet signs by the force they organized in an organisation called Headquarters for the defense of Vukovar, and asked for a referendum on changing the Constitutional Law on National Minorities, the part that treats the use of minority languages ​​and scripts. The organisation has collected more than 598,000 signatures in the whole Croatia, what is enough to ask for a referendum, according to Croatian laws. The Croatian Parliament in turn instructed to the Constitutional Court of Croatia to discuss if referendum question on the use of minority languages ​​and scripts and bilingualism is according to constitutionality.

The suggestion of the referendum question on the recommendation of the initiators was: ’Do you agree that the Article 12, paragraph 1 of the Constitutional Law on National Minorities goes like this: ’The equal official use of language and script used by members of national minorities is possible only in the area of ​​local government, public administration and the judiciary when members of national minorities make up at least half the population of the unit?’. According to the official results, in Vukovar live 34 percent of Serbs,  which is less than half of population.

The Constitutional Court finally decided this week that the referendum question is against constitutionality and there won’t be any referendum on the Cyrillic issue in Croatia. The Constitutional Court also ordered that the city council of Vukovar, within one year, prescribes and regulates the Statue of the City which is dedicated to ’the individual rights of persons belonging to national minorities to use their own language and script.’

At the same time, the Constitutional Court asks for ’respecting the needs of the majority of the Croatian people, who suffered of Serbian aggression in early 90s of the 20th century, and the need for fair and proper treatment of the Serbian minority in the city of Vukovar.’ Even if the referendum took place, according to the research, just 19.1 percent of the Croatian citizens would vote in favor of the referendum.

Author - Hrvoje81 - Croatia

 

Share it!
Tags: croatia, vukovar, chirilic, serbia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.