Logo

Australia / Modi … rock star si in Australia

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9815 times
Australia / Modi … rock star si in Australia Image

Australia / Modi … rock star si in Australia

RO

Este clar că  Narendra Modi prim-ministru Indiei, este unul dintre cei mai populari liderii la nivel mondial. El este, probabil, la fel de popular ca Barack Obama, înainte de epuizarea Președinției când oamenii pur și simplu erau  plictisiți de el. Dar astăzi, tot Modi Touches, aparent se transformă în aur, el a fost cel mai căutat  lider mondial la summit-ul G20 din Australia.

Și nu doar asta, Modi s-a bucurat de adorarea completă a audienței puternice a 16.000 de oameni care l-au aplaudat  pe  Allphones Arena în Sydney Olympic Arena. Nu politician, nici măcar un politician australian, poate avea astfel de o larga audienta aplauda pentru el în Australia.Australian de mediu anunțat în mod întemeiat Modi ca "Superstar" sau "Rock Star". Aici, avem unele din cele mai bune replici de la discursul său de 90 de minute de la  Sydney.

La Cricket: "Nici India, nici Australia nu pot trăi fără cricket. Cricketul ne-a adus împreună, dar înainte de asta  am avut o istorie culturală care ne lega."

Fiind primul prim-ministru în India a vizitat  Australia la 28 ani: "Puteți lua zborul din  India pe timp de noapte și să ajungeți în  Australia în dimineața următoare. Dar a fost nevoie de 28 ani pentru un PM indian să ajungă în  Australia. Vă promit că nu va trebui să se mai aștepte atât de mult din nou. "

Pentru libertatea Indiei: "Nu am fost suficient de norocos să pot lupta pentru libertatea  țării, nu am avut norocul de a merge la închisoare pentru independenta  Indiei. Nu am putea muri pentru țară, dar cel puțin putem trăi pentru țară. Dacă ne luptăm, ar trebui să fie pentru țara noastră. "

Pentru democrație: "Uită-te la puterea  democrației. Aș fi fost aici, dacă nu ar fi fost democrația? Puterea acestei democrații ma adus aici. "

Față de obiectivele sale: "Vreau să lucrez pentru tipul mic... omul de rând ... să facă lucruri mari pentru" oameni mici ". Acesta este obiectivul meu. "

Față de noțiunile de bază : "I-am spus organizașiei RBI, că  ei trebuie să se miște mai repede pentru a asigura un cont bancar pentru fiecare familie. Acum poate cineva spune "Nu" pentru premier? În ultimele 10 saptamani, 71 de milioane de conturi bancare s-au deschis deja.

Față de imaginea Indiei:"Dacă cetățenii din India decid să ne fie alături, atunci putem curăța imaginea Indiei,  pe care lumea o are - se poate face față acestei provocări. "

Față de "O Indie Curată", sloganul său de  campanie:"Curățarea ... scoate urme ... acest lucru nu este un loc de munca care  nu are demnitate ... aceasta este o lucrare care trebuie să fie respectată."

Față de  admirația pentru Australia: "Am admirat mereu conceptul de demnitate a muncii în Australia. Aici, un om de știință de cercetare poate conduce, de asemenea un taxi.

Repoerter: Raghav Hegde - India
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: sharshongbad.comEN

It is clear that India’s Prime Minister Narendra Modi is one of the most popular world leaders today. He is probably as popular as Barack Obama used to be, before the exhaustion of the Presidency set in and people simply got bored of him. But today, everything Modi touches seemingly turns into gold, as he was the most sought after world leader at the G20 summit held in Australia.

And not just that, Modi commanded the complete adoration of a wildly cheering 16,000 strong audience in the Allphones Arena in the Sydney Olympic Arena. No politician, not even an Australian politician, can have such a large audience cheering for him in Australia. The Australian media rightly heralded Modi as the “Superstar” or “Rock Star”.Here, we have some of the best lines from his 90-minute speech given to the crowd in Sydney.

On Cricket: “Neither India nor Australia can live without cricket. Cricket has brought us together but before that we had a cultural history that linked us.”  

On being the first Indian Prime Minister to visit Australia in 28 years: “You can take off from India at night and reach Australia the next morning. But it took 28 years for an Indian PM to reach Australia. I promise you will never need to wait that long again.”

On India’s freedom: “We weren fortunate enough to fight for the countrys freedom, we didn have the good luck to go to jail for Indias independence. We couldn die for the country, but at least we can live for the country. If we fight, if we struggle, it should be for our country.”

On Democracy: “Look at the strength of democracy. Would I have been here if it weren for democracy?  The power of this democracy brought me here. “

On his goals: “I want to work for the little guy...the common man...to do big things for "small people."  That is my focus.”

On Getting Things Done: “I told the RBI they have to move faster to ensure a bank account for every family. Now can anyone say "No" to the PM? In the last 10 weeks, 71 million bank accounts have already opened. Same leaders, same office, same habits, same people - but the work got done, didn it?”

On India’s Image: “If citizens of India decide to, then we can clean up the image of India that the world has - we can meet this challenge.”

On his “Clean India” campaign: “Cleaning up...removing litter...this is not a job that lacks dignity...this is a job that must be respected.”

On his admiration for Australia: “I have always admired the concept of dignity of labour in Australia. Here, a research scientist can also drive a cab.”

Repoerter: Raghav Hegde - IndiaShare it!
Tags: india, prim ministru, australia


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.